/NP_176.djvu

			I 
w 
E  


- 
Ie 


TYGODNIK REGIONALNV 
y u_ "  


r46(176) ROKIV KROSNO,131istopada 1996r.ISSN123O-7416 CENA80gr (8000z') 


Uliczne qui pro quo 


"J akos nie mog
 
t · ", 
W 0 uWlerzyc... 


""..;...& l 
"Wiem... To idziemy? Wypijemy po pywku...". Gdy zrozumIalem, ze jest 
to wyrafinowana forma zaproszenia i przed oczami stan
la mi wizja spozywa- 
nia piwa w towarzystwie mojego nowego znajomego, odrobin
 tylko przy- 
stojniejszego od zombie, uznalem, ze pora sterowac na baz
. Najprzyjemniej 
jak potrafilem podzi
kowalem za mile zaproszenie i napomkn'tlem, ze b
d
 
juz lecial. "To gdzie pan idzie? Do domu..." - tu przystojniak gl
boko si
 
zamyslil. W koncu poddal mnie bacznej obserwacji, ze szczegolnym uwzgl
- 
dnieniem moich dlugich wlosow i znienacka wypalil pytaniem: "A pan to z 
jakiej organizacji?.."Zatkalo mnie tylko na moment, po czym blyskawicznie 
odzyskalem pewnosc siebie i rownie nieoczekiwanie pocz
stowalem faceta 
informacj(b ze jestem z Nieformalnego Stowarzyszenia Milosnikow Para- 
dentozy.. . 


% 


" 
.. 
; 


:?
:. 


£u 
.,.
 


-.. 


-t""J. :.:-. < <
"" 
;t;....... H ..... t./
, ..
.
 
.-.... 


i... it'"  


:

;;:..
. .
 


. ::

. 


.'" -': 


::
 


.:\'
:>.::::.:.'. 


.. s".- 'T"" 
___f!""
'___ 


Troch
 sobie nie wyobrazam, jak to spotka- 
nie z papiezem b
dzie wyghldac, to b
dzie prze- 
ciez bardzo duzy problem organizacyjny - jak za- 
bezpieczyc tak q mas
 ludzi, trzeba b
dzie zapew- 
nic opiek
 medycznq, sanitariaty... W Krosnie 
nikt nie ma doswiadczenia w organizdcji tak wiel- 
kich imprez. A poza tym - czy pomyslal pan kto 
tak naprawd
 spotka si
 z papiezem? Bo prze- 
ciez nie masa ludzi stoj
ca w zbitym Humie. Z 
papiezem zobaczy si
 pewnie pan wojewoda, 
Str. 7 prezydent Krosna inni urz
dnicy i ich rodziny, 
oczywiscie wszyscy przedstawiciele kleru i moze 
wybranc losu sposrod zwyklych ludzi. Reszta 
b
dzie stala kilkadziesiqt albo kilkaset metrow 
od polowego oItarza i cieszyla si
 ze swojego 
I szcz
scia... Ale ja naprawd
 ciesz
 si
 zjego przy- 
jazdu i mysl
, ze wiele dobrego moze z tego 
. wyniknqc. 


.
 

 
t. 


-.-. 


fot. A. J6zefczyk 


l1mJ@c!J@ 
mJ
rn(1ffi [v
0I1JV 


WYKtADZINY BELGIJSKIE (4m szer.) 69,50 zl/mb 
AMERYKANSKIE CARPETY (3,66 m szer.) 115,00 zl/mb 
WYKtADZINY Z KOWAR (3,0 m szer.) 51,50 zl/mb 
ATESTOWANE WYKtADZINY 
BIUROWE (4,0 m szer.) 74,00 
/d "
 eZY MOZE 
Krosno (Supersam), 4) I 
tel.u
o


)l
94 Bye TANIEJ .. 
· eSNO, UL. St.OWACKIEGO 4, TEl./FAX 219 - 05 


.. 


ADRES REDAK 


JI - 


Jaslo .Zlotowka A 
ul. 3-iJo Maja 
tel. (0- 136)673-65 


WIELKI KONKURS 
'96 
"NOWEGO. PODKARPACIA" 
[ "ELDOMU" 


I:: DOM 


Nr46 


GRAMY 


DLA 


WAS 


0......6 72.41 1IIfZ. "'-'Y* 


ODDZIRI. RRDIR 
I 
alURO R..LBM" 
.1. Pu..d.kl... 16 
.r...... 
t.I."...x .70-5. 


UKF' FM 
R t
 
RADIO RZESZOW S.A. 


MATERIAL Y BUDOWLANE Z DOWOZEM 
SPRAWDZ CENY I JAKOSC MATERIAtOW Z NASZEJ OFERTYI 
1) BIacha dachOwkDINa polestar BrllzMt, al. Koltl.ukl 25 
dochana do powleizclYll dachu - od 2A.61 211m 2 t.I. 10-1311426-48 
2 SIyropIan najI.vy1szajjakokl - od 85.6 211m 3 S.II.k, .1. 8.11. 2 
............... budyn . 
.........., t.1. 37-m 
3) DoIkonaly system 
 ' kow; ,,- 

. " RV"ln6., .1. S....k. 
Ilb akrylowy 
 kobiy) - od 1821/m 2 t.l. 55-009 
4) Stolarka nowej generocjI; !'p. okna jednoramaWe M. Pi..t..., .1. Dftr.... 13 
hermetyczne 15Ox150 - od 445 211m. t.l. 533-99 
5) KJaj ATJ..AS - od O.62/kQ 'rz,411Ief.l, D..,...I. 135 
6)WelnaninooJlnawodoodpoma -od2.67/m 2 t.1. 361 
7) p
"" .............- t\ ..... 1'. J, 
c. ,>.
a ..:
 '. ...........:.. :fj"c 


;:
t;}
'

;; 


1' . 0"": 
r 


.
. 


#: 


. . 
{1: 
it 


I 
I 


MiaI.' 
..'
 


..... ....:...../1. 


.':':=;()\. :.\.::...:...:::...:.:::....... 


Z inicjatywy Urzfdu Stanu 
Cywilnego w Dukli w miejscowym 
Muzeum Historycznym odbyla sif 
uroczystosc jubileuszu 50-lecia po- 
zycia malzeiiskiego. 
Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej medalami 
"Za dlugoletnie pOZycie malzenskie" 
odznaczone zostaly pary malzenskie 
z gminy Dukla: Anna i Stanislaw 
Chlapkowie z Cergowej, Helena i 
Jan Jastrzfbowie z Wietrzna, Leo- 
nia i Stanislaw Szczurkowie z Cer- 
gowej, Kazimiera i Henryk Wit- 
kowscy z Dukli, Stanislawa i Jozef 
Klapowie z Rownego, Paulina i Sta- 
nislaw Zajltcowie z Dukli oraz An- 
tonina i Ferdynand Piotrowscy ze 
Zboisk i Janina i Emil Bogaczyko- 
wie z Rownego. 


Wraz z medalami Jubilatom 
wrccczone zostaly okolicznosciowe 
dyplomy oraz upominki. 
W uroczystosci uczestniczyli: 
Dyrektor Wydzialu Spraw Obywatel- 
skich UW w Krosnie Kazimierz Ste- 
fanik, Burmistrz Dukli Zygmunt 
Nowak, czlonkowie Zarzi\du, radni 
i przedstawiciele samorzl\.dow wiej- 
skich oraz rodziny Jubilatow. 
Jubileusz uswietnily wystccpy 
uczniow Szkoly Umuzykalniajl\.cej w 
Dukli, z programem znanych utwo- 
row fortepianowych, gitarowych oraz 
akordeonowych. 
Rowniei: redakcja Zyczy Do- 
stojnym Jubilatom dlugich lat Zycia 
w dobrym zdrowiu. 


(AJ) 
fot. B. Szczurek 


"Sprawny samoch6d 
to naszebezpieczenstwo" 


27 pazdziernika zakonczyla siCC tygodniowa akcja zorganizowana przez 
Wydzial Ruchu Drogowego KWP w Krosnie oraz Wydzial Komunikacji 
UrzC(du Wojewodzkiego. W dzialaniach bralo udzial128 policjantow ruchu 
drogowego z wykorzystaniem 41 radiowozow i 15 urzl\.dzen kontrolno-po- 
miarowych. SkontroIowano Il\.c;nie I 577 pojazdow. Ujawniono wiele nie- 
prawidlowosci technicznych: w 307 stwierdzono niesprawne oswietlenie, 
134 posiadalo niewlasciwy stan ogumienia, 69 niesprawny ukJad hamulco- 
wy, a 38 niesprawny uklad kierowniczy. Gl6wnie za zly stan techniczny 
zatrzymano 20 I dowodow rejestracyjnych, mandatem ukarano 349 osob. W 
dzialania zaangazowanych bylo 14 stacji diagnostycznych z terenu calego 
wojewodztwa, gdzie bezplatnie usuwano drobne usterki i prowadzono re- 
gulacjcc ukladow w pojazdach. 
Na zdjC(ciu: Kontrola pojazdow na ul. Bieszczadzkiej w Krosnie 
fot. A. J6zefczyk 


AOI!tNCJA 11JRYSTYCZNO-I1AI'IDLOWA 


II WPOS-EOROTOR 


II 
Sp. Z 0.0. 


38-400 Krosno 
II. LwOWlka 21 
tel. (0-131) 230-97 
fax (0-131) 226-99 
Zapruza w lI8topaIIzIe' gndnlu DIU 
* PIELGRZYMKI dzl,kczynne do RZYMU 
za szczoiliwy powr6t do zdrowia Ojca Swiotego. 
TERMINY: 
9.11 -12.11.96 r. 


38-200 Jasto 38-&00 5anok 
ul. KoraleWlkIeao 3 II. T.l(oicIuszId 18 
tel. (0-136) 630-
1 tel. (0-137) 362-22 


Z AUDIENCJA GENERALN.\ 
DLA POLAKOW 11.11.96 r. 
can.: 410 PLN z VAT 
18.11 .21.11.96 r. 
25.11 - 28.11.96 r. Z AUDIENCJA. U OJCA SWI
TEGO 
02.12 - 05.12.96 r. cen.: 410 PLN z VAT 
09.12 -12.12.96 r. 
16.12 -19.12.96 r. 
* Wycleczk, do Stan6w ZJednoczonych w tannlnle: 
10.12.22.12.96 r., CENA: 2.850 dol. USA 
* Wycleczk, do "Paryta na Sylwestra" w tennlnle: 
27.12.96 . 02.01.97 r., CENA: 1.280 PLN z VAT 
WIU IMPREZY TO IMPREZY Wl:.ASNE SPRAWDZONE 
SZCZEG6t.V W PROGRAMACH 
ZAPRASZAHY .. "tl,
(- 
 
. - \ \ . 
L POl
CJA .' 
'

J :1, 
 


Komunikaty 
6 maja br. (poniedzialek) ok. 
godz. 19 na przejSciu dla pieszych w 
Jasle na ulicy KoUi\taja, samoch6d 
marki cinquecento koloru czerwone- 
go pot!1lcil kobiett:, ktora doznala obra- 
zen ciala. Policja prosi 0 kontakt 
swiadkow zdarzenia, a szczegolnie 
osoby, ktore w chwiIi wypadku znaj- 
dowaly si
 w poblizu przejscia obok 
Jasielskiego Domu Kultury. Docho- 
dzenie w tej sprawie prowadzi KRP w 
Jasle, ul. Kosciuszki 26, pokoj 26, tel. 
(0-136) 630-03 w. 269. 
* * * 
19 paidziemika br. (sobota) w 
Jasle na ul. Bieszczadzkiej ok. godz. 
6.35 doszlo do tragicznego w skutkach 
wypadku drogowego. Jad
cy od stro- 
ny Krosna bialy polonez potrllcil ro- 
werzystt< jadi\cego w tym samym kie- 
runku. W wyniku zderzenia m
zczy- 
zna jad!icy rowerem poniosl smierc na 
miejscu. policja prosi 0 kontakt swiad- 
k6w zdarzenia. Wszelkie informacje 
prosimy kierowac do KRP w Jasle, 
pokoj 26, tel. (0- 136) 630-03 w. 269. 
W obu przypadkach informacje moz- 
na rowniez kierowac cali\ dob\, do dy- 
ZUmego KRP tel. 997. 


10 miesi"cy 
w liczbach 
Do konca pazdziemika br. na 
terenie woj. krosnienskiego stwierdzo- 
no 4 850 przest
pstw, ktore wykryte 
zostaly w 74, I proc. Wsrod najpowaZ- 
niejszych zdarzen odnotowano 5 za- 
bojstw, i52 przypadki uszkodzen cia- 
la, 96 bOjek lub pobic, I I zgwalcen, 
640 kradzieZy, w tym 26 kradzieZy sa- 
mochodow, I 420 wlaman, 169 rozbo- 
j6w i 66 przest
pstw naruszaji\cych 
ustaw
 0 zapobieganiu narkomanii. 
Liczba przest
pstw stwierdzonych w 
br. jest 0 16,3 proc. mniejsza od zda- 
rzen ubieglorocznych. 
Nocne wlamania 
5 listopada 0 godz. 4 nad ranem 
krosnienscy policjanci zatrzymali do 
kontroli volkswageoa golfa z przycze- 
Pi\ towarowi\. Przewozono opony sa- 
mochodowe, spawarki eIektryczne, 
elektroniczn
 WYWaZark
 do kill samo- 
chodowych, czt:sci i akcesoria samo- 
chodowe oraz roznego rodzaju narz
- 
dzia. Samochodem podrozowali mlo- 
dzi m\,zczyzni: trzej bracia oraz ich 
kolega, wszyscy z Hucisk Nienadow- 
skich (woj. przemyskie). Okazalo si
, 
ze tej nocy wlamali si
 do kilku war- 
sztatow mechanicznych, zaklad6w 
wulkanizacyjnych oraz sklepow z cz
- 
sciami motoryzacyjnymi. Skradli tak- 
ze drugi\ przyczep
 samochodowl\, 
ktofi\ nast
pnie porzucili. Straty mate- 
rialne ocenia si
 na ok. 10 tys. zl. Wszy- 
stkie skradzione przedmioty odzyska- 
no i zwrocono wlaScicielom. Docho- 
dzenie prowadzi KRP w Krosnie. 
Dezerter z Ukrainy 
6 listopada ok. 23.15 do KRP 
w Sanoku zglosil si
 I 9-letni Aleksan- 
der T., zolnierz armii ukrainskiej. Mlo- 
dy m
zczyzna wyczerpany i wyglodzo- 
ny zdezerterowal pi
c dni wczesniej z 
jednostki wojskowej powietrzno-de- 


Nowe PODKARPACIE 


santowej w Chyrowie. Przez kilka dni 
kluczyl po lasach, aZ w koncu zdecy- 
dowalo ujawnieniu swojej ucieczki na 
policji. Zatrzymanego dezertera prze- 
kazano do dalszego wyjasnienia spra- 
wy Strazy Granicznej. 0 zdarzeniu 
powiadomiono Ambasad
 Ukrainy w 
Warszawie. 
Pracowita noc 
w Sanoku 
Sanocka policja zatrzymala 7 
listopada wieczorem 18-letniego Pio- 
tra W., ktory skradl akcesoria samocho- 
do we w poblizu dworca PKP. Mlodzie- 
niec byl nietrzeiwy (l ,33 promila). Tej 
samej nocy kilka godzin pozniej przy 
ul. Krakowskiej zatrzymano dwoch 18- 
latkow Wojciecha Z. i Macieja A., 
ktorzy jerozllc duZym fiatem kradli lu- 
sterka samochodowe. Dochodzenie w 
tych sprawach prowadzi KRP w 
Sanoku. 
Na drogach 
W okresie 10 miesit:cy br. na 
drogach woj. krosnienskiego zdarzylo 
si
 596 wypadk6w (przed rokiem 589), 
w ktorych zgin
lo 29 osob (45) oraz 
782 zostaly ranne (780). W 247 wy- 
padkach doszlo do pot!1lcenia piesze- 
go (233), 244 przypadki to zderzenia 
pojazdow (220) i 104 to oajechanie na 
przeszkod
 (136). Sprawcami 341 wy- 
padk6w byli kierowcy samochodow 
osobowych, 116-piesi, 66-rowerzysci, 
53-motocyklisci, I9-kierowcy cieZa- 
rowek. Najcz
stsZi\przyczynll wypad- 
k6w bylo nieprawidlowe wyprzedza- 
nie - 138 przypadk6w, wymuszanie 
pierwszeiistwa przejazdu 85, zajecha- 
nie drogi-67 i przekroczenie pr
dko- 
sci 62 przypadki. 
"Znicz '96" 
W okresie Wszystkich Swic<- 
tych, podobnie jak w calym kraju, po- 
licja wojewodztwa krosnienskiego, 


Str. 3 


FOTOPRZ ES TROGA 


t. 


. . 
. . '.N' . 
," ...", '. "., 
.......';;f.e u ' 


....4# 


] -.
. ..... 
.
 .... 


..
n
....
-
:."':_ '.
 :'.' 


..../:........-:" 


t 


;0....... 


/¥ 


. . . 
"_'
' ;
':t
::. . . 
. . .:._ 
;
 
 .. 
 . .. . . . . ......;.
 . ..u. . . .".
 
t;:? 4
" , 


skiego, jadi\c samochodem osobowym 
plymouth woyager potr(\cil znajdujllce 
si
 na pasie ruchu dwie osoby piesze 
Zofia H. poniosla 
mierc na miejscu. a 
jej mi\.Z Ryszard doznal obraZen ciala i 
odwieziony zostal do szpitala. Kierow- 
ca samochodu byl trzeiwy. 
* 7 listopada 0 godz. 11.45 w Do- 
maradzu 2 I -Ietni Wieslaw F. jad!icy fia- 
tern 125 podczas wyprzedzania uderzyl 
w tyl furmanki, ktofi\powozil 57-letni 
Kazimierz K. 72-letnia kobieta jad!ica 
na wozie doznala obraZen ciala i prze- 
wieziona zostala do szpitala. 
* Podobne zdarzenie mialo miej- 
sce ok. godz. 16.30 w Starej Wsi 17- 
letni Maciej P. jad!icy motocyklem MZ- 
250 uderzyl w tyl nil' oswietlonej fur- 
manki, ktorll powozil 53-letni Ignacy 
P. W wyniku zderzenia motocyklista 
doznal obrazen ciala i odwieziony zo- 
stal do szpitala. 


iV'Z:IIN W,- 


.I
 . """ 11.1, 
!\ I
 ' Y ' .. 
STRAI - 


Od 30 paidziemika do 5 listopada straz pozarna w Krosnienskiem 0000- 
towala dwa pozary male, dwa srednie oraz jeden duZy. 
* * * 
3 I paZdziemika ok. godz. 3.30 nad ranem z nil' ustalonych wstct.... .' ./'.. 
, .

....fjiJ.. 
tl '
:i ' .. 


:......:.:...,:::. 


- 


Humenne (His) 


1989 roku na skutek otwarcia gra- 
nil' powstaly mozliwosci kontaktu 
mi
dzy paitstwami. Ale doti\d trwa- 
ji\ granice pomi\,dzy samymi ludz- 
mi, nieznajomose j
zykow, odmien- 
nose kuIturowa, bariery ekonomicz- 


""" '
.MJ
S1 
lV . .. 

< f'\. 


.
 .q.... 

f..... 
1.& 


.; 
.,;: 
.
. 


".;i....... 


....../:r,.;...:;: -'" 


Podpisanie umowy. 
Od lewej: F. Gajdos, J. Pavlik, E. Olejko, A. Radwanski 
tygodnie wczesniej w Sanoku. Re- ne obywateli roznych paiIstw. Jak 
dakcja "NP" skorzystala z zaprosze- wiemy z historii Wllowy mi
dzypaiI- 
nia sanockich wladz celem obserwo- stwowe tego stanu nil' potrafil\. po- 
wania wizyty. Obserwacje nie doty- prawic. Olatego zadaniem obywateli 
cZllce samego wydarzenia pomijam jest nawii\zywanie jak najlepszych 
w tym miejscu, zauwazajllc jedynie, kontaktow, ktore doprowadzl\. do 
iz z dziennikarskiego punktu widze- zjednoczenia si\, Europy. Pierwsza 
nia, towarzyszenie delegacji w obie umowa mi
dzy miastami powstala 
strony bylo doswiadczeniem cieka- juz w maju 1991 roku, ale jak po- 
wym. wiedzial F. Gajdos - nil' napelnila si
 
Uroczystose sili\ faktu, nil' byla ona trescil\.. przypornnial tez, ze obe- 
tak doniosla jak poprzednia, aczkol- cni\ umow
 poprzedzily peine suk- 
wiek przygotowana perfekcyjnie, z cesow kontakty pomi
dzy szkolami, 


:t.
' 


::.: 
  
:
.., :
:
i 
M1
 
 


<"


I
. 


=;..'<: 
...
." 
......, 
ir
:
 


:'..-'
.' ".- 

. ..... 

-:;:
 ".- 


.:..... . 


',. ::t
.; 
.

. 


"
>< . ." .-..:."..." . .:" :'
 ;-
:5--::..t-=--.:.:
::> 
'.' ..' '
;;.,
:rS:
:'ll$.t£...., 
:; :}

{
{
';:;'
;


:;,:::'i'
' ...
., :..'
. 

.,.:-::.
. 
:.1

'-'}
 

. . 
:' 


,...; 
":{ 


".
 
"..;:' 


. .: .

-. 
;
 


..... 
* 
1 


i.. 'c:,-';,i Y 
>....t 


'4'" 


.
:
)s 


.,. 
,I 


.fh.; ;.: 


....::...;;:::.: '1......f-
;.;;:::):. .' . '. 


Po mszy 
pelnymi honorami. Odbyla si
 w obe- przedstawicielami kultury, sportu i 
cnosci niewielkiej ilosci uczestnikow. biznesu obu miast. Nawet jezeli gra- 
Nil' bylo Reinheim, ani Ostersund, nica powiatu Humenne z PolskI\. w 
przyjechali natomiast przedstawiciele wyniku slowackiej refonny skroci- 
Tfebica - czeskiego partnera Humen- la si
 do kilku kilometrow - wiemy, 
nego. Sarno podpisanie dokumentu ze nil' b
dzie to przeszkodl\. w roz- 
mialo miejsce w Urz
dzie Miasta z woju wzajemnych kontaktow. 
udzialem okolo 70 osob. Andrzej Radwanski - prze- 
Akt podpisania poprzedzono wodniczi\cy Rady Miasta Sanoka - 
zwyczajowymi przemowieniami. zauwazyl, ze kontakty polsko-slo- 
Frantisek Gajdos - zast
pca burmi- wackie rozwijaly silt juz w latach 
strza Humennego przypomnial, ze po 70., choc w pozniejszym okresie, 


zwlaszcza stanu wojennego w Polsce 
i po nim, zamarly. 
Jan Pavlik - burmistrz Humen- 
nego, uznal wysoki poziom uroczysto- 
sci w Sanoku. "Nie mogf zapomniec 
wydarzen sprzed dwoch tygodni - po- 
wiedzial. Daj Boie. aby przyjain tak 


urzeka niewi\tpliwie renesansowy za- 
mek (siedziba muzeum) wraz z otocze- 
niem. Miasto posiada rowniez skan- 
sen. Oominuje przemysl chemiczny. 
Oemograficznie Humennc jest dose 
ekspansywne, 0 ile bowiem w 1948 
roku liczylo 7.000 mieszkancow, to 
dzis jest ich 36.000, w tym obok Slo- 
wakow, Ukraincy i Cyganie oraz jak 
podajl\. zrodla slowackie - Rusini. 
Wsrod wyznan obok rzymskich kato- 


punktem uroczystosci, bowiem mi
- 
dzynarodowo-mi
dzywyznaniowe wy- 
st
py stanowily doskonaly pomost do 
wzajemnego kulturowego - chocby 
wst
pnego - rozpoznania si
. 
A, ze Polacy spiewac lubi<\, po- 
kazala wspolna kolacja w "Kolibie 
Hubkovej" , gdzie sanoczanie towarzy- 
sko dominowali do tego stopnia, iz 
burmistrz Pavlik poczul si
 zobowii\- 
zany polsk
przyspiewk<\, postawic fje- 


I  


11  ...,....,.. 
..... .:.:" 
.::::.:' "-:::.:;:.......:::: 
.. ... 
... ... 
..' . 
..... '. 
.. . 
. ". 
. .. 
'. . 
'. . .... 
.:::' :::. ....:....:..:/:
 
..... .. ...... 
.::.:., ..-::::::::..:....:.....:
:::: .. 


.
 
 


Na widowni od lewej: J. Pavlik z zon<\, Z. Palys (radny Sanoka), A. Radwanski, E. Olejko 
Na scenie: CMr im. sw. Cecylii. Z prawej: A. Wojewoda 


'::'.:{ 
 


bardzo potrzebna w obecnej chwili - 
.....'Ypelnila sif ". 
"Llldzie polqczeni niciq sympa- 
tii chftnie wspolpraclljq i wsparcie in- 
stytucjonalne. ktore deklanifemy obu- 
stronnie bfdzie tylko dodatkowq po- 
mocq - zauwazyl burmistrz Sanoka 
Edward Olejko. Tego. co nas lqczy 
jest wifcej. nii tego co nas dzieli. Te- 
raz tylko od nuszej aktywnosci i zaan- 
gaiowania wspolnych wysilkOw zale- 
;ry zakres wspolpracy. Wierzf. ie ocho- 
ty. sil i pomys16w po obu stronach nie 
zabraknie ". 
Oelegacja sanocka obecnose w 
Humennem rozpocz
la od zwiedzania 
miasta. Oprocz podpisania umowy 
program przewidywal wczesniej msz
 
swi
t<\, obiad. wizyt
 w muzeum hi- 
storycznym, a pozniej galowy koncert 
i kolacj
. 
Humenne jest osadl\. rownie sta- 
r
jak Sanok, ale swojl\. obecni\ archi- 
tekturi\ i topografil\. nil' jest podobny 
do Sanoka. W poczi\tku tego wieku 
przewazala zabudowa parterowa, uli- 
ce byly szerokie, tak wi
c do dzis brak 
tam zwartej zabudowy kilkupi
trowej, 
jaka charakteryzuje obecnie stari\ 
cz
sc Sanoka w centrum miasta. OuZo 
jest budownictwa lat 60-70, a wsrod 
nich spotyka si
 (tzw.) bloki wielopi
- 
trowe, nieobecne z kolei w Sanoku. 
Wsrod architektury swym pi
knem  
iii 
" 


Alpej skie U strzyki 


Ustrzyckie narciarstwo najcz
- 
sciej jest dzisiaj kojarzone z wynikami 
klasykow z MKS Halicz. Malo kto pa- 
mi
ta, ze niegdys ta dyscyplina przy- 
nosila wyniki w wydaniu narciarzy al- 
pejczykow. Ozisiaj czasy swietnosci 
ustrzyckiego narciarstwa zjazdowego 
z lat szesedziesii\tych, czy tez pierw- 
szej polowy lat osiemdziesii\tych ode- 
szly w zapomnienie. Byly w historii 
tamtejszych alpejczykow takie lata, ze 
musiala si
 z nimi liczye zakopiaiIska 
"smietanka" . 
Kiedy wydawalo si
, ze 0 na- 
rciarstwie alpejskim w Ustrzykach 
Oolnych mozna b
dzie mowie tylko w 
kontekScie historycznych zapisow, zna- 
lazla sict grupa ludzi, ktora postanowi- 
la powolac do Zycia sekcjct zjazdowi\ 


w nowym kIubie dzialajl\.Cym pod na- 
zwl\. Ustrzycki Klub Narciarski "La- 
worta". Inicjatoremjego powolania byl 
Bronislaw Mrugala. Zebral wokol sie- 
bie grup
 ludzi, ktorym lezy na sercu 
rozwoj tej pi
knej dyscypliny i przy- 
sti\Pil zwawo do dziela. Nowy klub 
wykorzystal sekcj
 zjazdowi\ z MKS 
Halicz, przejmujl\.C startuji\cych w niej 
zawodnikow. Ponadto zaopiekowal si
 
dzieemi i mlodziez<\, szkolonymi do- 
tychczas przez roznych instruktorow z 
inspiracji rodzicow. 
Nadchodzi\ca zima 
dzie praw- 
dziwym chrztem klubu. Zarzl\.d, zawo- 
dnicy i sympatycy Si\ realistami. Przy- 
gotowuji\ do sezonu grup
 liczi\ci\ oko- 
10 30 narciarzy w roznych kategoriach 
wiekowych. Oprocz tradycyjnych star- 


tow w roznych zawodach na Podkar- 
paciu, ustrzyccy alpejczycy chcl\. zali- 
czyc przynajrnniej jedni\ imprez
 ogol- 
nopolskl\.. Z naborem nowych adeptow 
nil' powinno bye ktopotow, bowiem w 
Ustrzykach Oolnych na zawody przy- 
chodzi po ok. 150 dzieci i mlodziezy. 
Wydaje si
, ze najwi
kszym 
problemem b
d1l finanse. Wprawdzie 
Urzi\d Miasta przekazal dotacj
 20 
milionow starych zlotych, Bronislaw 
Mrugala bezplatnie udost
pnia stok, 
trenerzy pracuji\ za darmo. ale wszyst- 
kiego nie da si
 zalatwic pasji\ i zaan- 
gaiowaniem. Sekretarz klubu Andrzej 
Regielliczy na rodzicow, oraz sponso- 
row. Marzy mu si
 rowniez dobra 
wspolpraca za szkolami. 
D1a tych, ktorzy zechci\ finan- 
sowo wesprzee UKW "Laworta" po- 
dajemy konto klubu: Bank Spoldziel- 
czy Oddzial Ustrzyki Oolne 937117 - 
3405 - 271 - 00 


(Jul) 


Iikow, Zyjl\. tu m.in. luteranie i wyznaw- 
cy prawoslawia, dlatego tez podczas 
koncertu w Oomu Kultury wysti\Pil 
chor muzyki cerkiewnej wlasnie. Byl 
tez cMr z czeskiego Tfebica i sanocki 
cMr im. s
. Cecylii. Ten wysti\Pil na 


szcze) pol literka. 
A zywiono sanoczan - wybor- 
nie! Wsrod slodyczy na stole szwedz- 
kim powodzenie zdobyl torcik slowac- 
ki "Karamelowe rezy". Za powodze- 
nie umowy wzniesiono toast, delega- 


I' 


.:;:: 


"'i::"
"..,l 
.: ,:0/.\:::....:. .'.1.:.. :..:::
 
.......
 


:'"f:. 


. 
"':' ¥. 

. 


1 


:"
 


.t:..
 


I 


'I:; 
...1/. 

T
;i!i
 ,,\ 


.r 
:. .:."J 


.;
.; 
-.-.... 


..,"',.. 


.
...-: 
......j.. 
:. 


j. _.

 


Wspolna kolacja w "Hubkovej Kolibie" 


koncu spiewajl\.c tez i po slowacku. 
Ten choralny koncert wcale nil' mu- 
sial bye i nie byl jakby wskazywaly 
pozory - martwym protokolarnym 


cja wrocila do domu, umowa pojecha- 
la do Rady Europy. Wladze zrobily 
swoje, pewna epoka zakonczyla si
. 
Idzie nowe. 


Tomasz Korzeniowski 


0111 


'Re 


38-400 Krosno ul. Lwowsks 10 


telAsx (0-90) 22 75 42 
tel. (0-90) 20 86 32 
4. 
...
 
'j

 

 .
....J,l 


 
I 
QmptdaJy rc 
la klient6w indywidualnych, instytucji, firm i szk6t 
W dowolnych konfiguracjach 
- Szeroka gama urzQdzen peryferyjnych i akcesoriow. 
apewniamy serwis w okresie gwarancyjnym 124 m-ce) 
po jego uptywie. 
przedaz za gotowk
 i na raty. 


::i 


saqpl 
Archiwizacja danych - nagrywanie p-tyt CD-ROM 
Reldama wizualna lanimacje komputerowe, montaz 
materiatu video) 
Poligrafia Ikomputerowy sktad tekstu, wizytowki, 
zaproszenia, foldery reklamowe, kserokopie,' 
oprawa introligatorska, foliowanie dokument6w - max. A3) 
Zapraszamy od poniedzialku 
do sobot W odz. SOlI - IS oo Petent niezorientowony, 
gdzie i jok mo zolotwioc: aQslo 
skomplikowone sprowy 
urzQdowe, wchodzQc do UrzQdu 
Miosto Sonoko bQdzie juz 
wkrotce mogl uzyskoc: pelnQ 
informocjQ tuz przy wejsciu 
od procowniko no stonowisku 
obslugi petento. 
Tak postanowila Rada Miasta 
przyjmuj'lC nowy Regulamin Orga- 
nizacyjny UM. Na wniosek radnego 
Andrzeja RobIa stanowisko to bfl:dzie 
osobn'l komork'l Urzfl:du. Wedlug 
radnego jej pracownik powinien wie- 
dziee tez jak pracuje Urz'ld Rejono- 
wy, Wojewodzki i co w ktorym moz- 
na zalatwie. Trudno (dot'ld) takiej 
wiedzy wymagae od szeregowego 
urzfl:dnika, do ktorego zazwyczaj pu- 


Nowa 


najbardziej interesuj'lca szersz'l pu- 
blicznose, bowiem ksztalt i jakose 
pracy Urzfl:du Miasta ma bezposre- 
dni wplyw na Zycie jego petentow. 
Jakkolwiek pozostale dokumenty po- 
srednio mog'l w sposob istotny wa- 
Zye na losach obywateli. Na przyklad 
w swietle Statutu, sprawy zdrowia, 
mieszkania i oswiaty znacz'l tyle 
sarno co zbiorowy transport, targo- 
wiska, czy sport. Statut zatem nil' 
zapewnia cztonkom wspolnoty 
gminnej priorytetowego zajmowania 
sifl: przez magistrat jego zyciem i 
zdrowiem, ktore moze przegrae np. 
z torem do jazdy szybkiej, na ktory 
radni przeznacz'l bardzo duze pieni'l- 
dze tylko dlatego, ze "miejska kon- 
stytucja" wszystkie zadania wlasne 
gminy traktuje "po rowno" , a punk- 
tern honoru, ambicj'l i dum'l .,miej- 
skiego parlamentu" bfl:dzie tor do 
jazdy szybkiej na lodzie, "bo takich 
w Polsce jest tylko trzy". 


Nowe PODKARPACIE 


utworzono wiele nowych komorek: 
wydzialow, referatow, zespolow i 
stanowisk. Tak wifl:c na przyklad bfl:- 
dzie mial Sanok drugiego zastfl:pcfl: 
burmistrza i takiej potrzeby nie kwe- 
stionowano. 
Wifl:kszej dyskusji zreszt'l na 
temat projektu nie bylo podczas se- 
sji. Projekt nieznacznie zmieniony 
kilkoma wnioskami przyjfl:to 17 glo- 
sami przeciwko czterem. Nie pomogl 
wniosek Komisji Budownictwa Ko- 
munalnego i lnfrastruktury Miej- 
skiej, by ilose etatow zwifl:kszye tyl- 
ko 0 4,5 co Stanislaw Czemek argu- 
mentowal wyliczeniem i prawem 
Parkinsona (wedlug ktorego pracow- 
nik niedoci'lzony szybko zacznie 
udowadniae, ze potrzeba jeszcze 2 
etaty). Niewielkie zwifl:kszenie licz- 
by eta tow mialoby sifl: \'lczye ze 
znacznym zwifl:kszeniem pensji pra- 
cownikow, ktorym przybyloby tez i 
zadan. 


struktura 


starego 


u rztd u 


kamy zaktopotani pytaj'lc "gdzie tu". 
To dobrze, ze bfl:dzie ktos przy wej- 
sciu (tam, gdzie dzis centrala telefo- 
niczna), problem jedynie w tym, ze 
sanocki magistrat ma dwa wejscia. 
A nawet trzy. Tak wifl:c, za poino juZ, 
by ktos z radnych zglosil wniosek 0 
utworzenie stanowiska kierowania 
petenta do wlasciwych drzwi (3 eta- 
ty), choe nigdy nie jest za poino na 
poprawianie poprawianych popra- 
wek. 
Uchwalony na sesji Rady Mia- 
sta, 29 pazdziemika br., Regulamin 
stanowi odrfl:bny dokument, choe 
wczeSniej byl zal'lcznikiem or 4 do 
przyjfl:tego w lutym 1991 roku Sta- 
tutu Miasta Sanoka, zmienianego kil- 
kakrotnie w latach 1992-6. Jego jed- 
nolity tekst opublikowal Dziennik 
Urzfl:dowy Wojewodztwa Krosnien- 
skiego or 30 z 31 lipca lego roku. 
Wprowadzone tam zmiany maj'l roz- 
. ny charakter. 
Niemozliwe jest przedstawie- 
nie tu wszystkich nowosci obu do- 
kumentow, ograniczmy sifl: zatem do 
kilku aspektow Regulaminu,jako ze 
. _L ,L 
,

,  
,,.I 
'., 
\ 
'\
 I ' . 
\ , . 


, Prawn a 


W 57 numerze "Gazety Prawnej" 
przeczytasz miQdzy innymi 0: 
- odpowiedzialnosci, jaka spadnie na wtascicieli 
samochod6w za brak ubezpieczenia a.c. 
- mozliwosci uzyskania od gmin lokali 
uzytkowych w drodze konkursu 
- zagrozeniu, jakim jest kara pozbawienia praw 
obok kar zasadniczych 
- obowictzkach cictZctcych na podmiotach 
gospodarczych 
Zainteresowanym, lektura numeru 
pomoie takie: 
- rozszyfrowac tajemnicze konto 301 
- zorientowac si
 w labiryncie odpis6w 
amortyzacyjnych zwictzanych z wycenct 
srodk6wtnNa
ch 


Nie pomoglo wolanie Marka 
Zakrzewski ego, przerazonego ko- 
sztami dodatkowych miliardow sta- 
rych zlotych i apeluj'lcego 0 lepsz'l 
organizacjfl: - stwierdzaj'lc - "Jeste- 
smy do tylu. jezeli chodzi 0 organi- 
zacjfl: pracy administracyjnej n. Ktos 
powie. ze na tzw. zachodzie urzfl:dni- 
kow jest znacznie wifl:cej, ale musi 
pamifl:tae, ze pienifl:dzy tez. Czy 
Urz'ld poprzez dolozenie mu zadan 
i spraw petentow stal sifl:, jak chce 
Boguslaw Strus - niewydolny, czy z 
powodu niskiej jakosci pracy, jak 
chce M. Zakrzewski? 
Oczywiscie, nawet najwyzszej 
jakosci urzfl:dnik ma okreslony limit 
"przerobu n, ale jaki to jest limit nikt 
na sesji nie powiedzial. Rzeczowych 
argumentow za t'l czy inn'l opcj'l nie 
bylo. A przeciez mozna policzye za- 
latwiane przez miesi'lc sprawy, poli- 
czye czas jaki zabieraj'l na telefon, 
maszynopisanie, konsultacjfl:, pie- 
cZ::..,
: 


.... ":. ..,
:::. 


Uroczystosc otwarcia szkoly 


Obecnie oddano w nim do liZyt- 
ku 70 miejsc dla potrzeb szkoly 
Inwestycja sfmansowana zosta- 
la ze srodk6w Ministerstwa Rolnictwa 
i Gospodarki Zywnosciowej. Obiekt w 

!
:;...I};t 
:f:..:':. :
-< .:: .:" . :'":":':.:'.:,,::,:"?:: .
. ".. .... 


.. ,"i.J>,.",. ..,' 


".:" :':f ,,!-'. .
.. 


'
.' 
. . 
 . . 


.:::>::.::':'." 
"'i 


/r..l 
..:.£. . .... .' 


Szk61 Rolniczych w Iwoniczu przeby- 
wal Wicepremier, Minister Rolnictwa 
i Gospodarki Zywnosciowej Roman 
Jagielinski, ktory dokonal uroczyste- 
go otwarcia szkoly. 


r 


¥;

*.$o." 


W czasie pobytu w Iwoniczu 
stwierdziI, ze edukacja jest jednym z 
najwazniejszych dzialaii w minister- 
stwie. Naklady na inwestycje w dzie- 
dzinie oswJaty rolniczej sit. w bie4.cym 
roku blisko dwukrotnie wyzsze, niz w 
roku ubieglym. Obecnie w szkolach 
rolniczych prowadzonych jest ponad 
125 inwestycji. ,,00 programow nau-' 
czania wprowadzono przedmioty eko- 
nomiczne oraz nauk
 j\,zykow obcych, 
ktore pozwol1l nawia.zywac kontakty z 
krajami 0 wysokiej kulturze rolnej - 
powiedzial wicepremier Jagielinski. - 
Dyrektorow wszystkich szk61 rolni- 
czych zobowii\zujemy do podpisywa- 
nia porozumieii z podobnymi placow- 
kami za granici\, przede wszystkim w 
Niemczech, Holandii, Francji, Oanii 
czy Szwecji". 
Jak stwierdzil minister rolnictwa 
inwestycja w Iwoniczu nil' zostata je- 
szcze zakonczona. Ozi\,ki korzystnym 
uwarunkowaniom (bliskosc Osrodka 
Ooradztwa Rolniczego, odpowiednie 
zaplecze warsztatowe) ma powstac na 
bazie szkoly Centrum Praktycznej Na- 
uki Zawodu,jako centralny osrodek dla 
wojewodztwa krosnienskiego, by jak 
powiedziat minister "mozna bylo wy- 
chowac nast
pc6w, prawdziwie wyu- 
czonych rolnik6w, mogi\cych nawiilZac 
konkurencj
 z podobnymi rolnikami na 
zachodzie Europy". 


(AJ) 
Fot. A. Jozefczyk 


t 
'i 
 "'O'''' '' '';7 

Mi' :1 I:i 
t
.:::. '''"-'''X 
. ". .". ....: ;:r.':;:

'.. 


Fragment kompleksu budynk6w Zespolu Szk61 Rolniczych w Iwoniczu 


'
 
-
. 


.
. 


GABINET KOSMETYCZNY 
GERMAINE DE CAPUCCINI 


38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 2 
tel. (0-131) 202-38 


Magdalena Staryszak 
dyplomowana kosmetyczka 


ZAPRASZA 
od poniedziatku do piqtku 
w godz. 9.30 - 17.30 
sobota 9.30 - 14.00 


'z redakcyjnejpoc-zt¥ 
- -= -- ". - 
"Kavva czy herbata" 


Ostatn;o n;erzadko w pras;e ; 
w telew;7,j; pojaw;ajq S;f krytyczne, 
wyszukane uwag; pod adresem nasze- 
go roln;ctwa. Najczfsdej zarzuty do- 
tyczq tego, ie nasze rodz;nne roln;c- 
two jest zacofane, rozdrobn;one, prze- 
ludn;one, konserwatywne ; n;e pasu- 
jqce do Zachodniej Europy. 
Klasyczny tego przyklad mial 
miejsce 4 /istopada 1996 r. w czasie 
programu te/ewizyjnego "Kawa czy 
herbata ". Zosta/em po prostu zbulwer- 
sowany stosunkowo obszernq wypo- 
wiedziq (nazwiska ani stanowiska oso- 
by, ktora udzie/ala tej informacji nie 
jestem w stanie przytoczye). 
Krytyczne uwagi wystarczajqco 
mnie poruszyly, dozna/em, ze tak po- 
wiem osobistej przykrosci ijako ro/nik 
mam powod. aby sie obrazie. Po chwi/i 
doszed/em do wniosku, ze najlepszq 
nazwijmy to umownie zemstq moze bye 
z chlopskqpokorq wybaczye, ale to tez 
ma swoje granice. Bo kto milczy, ten 
zezwa/a. Tym samym wyrzqdzamy 
krzywdy w mys/ obiegowej sentencji; 
Cudze chwa/icie swego nie znacie. 
Odnosze wraienie, ie osoba 
wypowiadajqca swoje pog/qdy na tak 
wainy temat - zrobila bynajmniej na 
mnie wraienie, ie jest z calq pewno- 
sciq konsumentem i z produktami ro/- 
nymi mowiqc ogo/nie ma kontakt na 
"ta/erzu ". 


Uprawianie takiej "socjotechni- 
ki" wobec naszego ro/nictwa i wsijest 
da/ece krzywdzqce po/skiego ro/nika, 
ktory nie wymaga wie/kiego szacun- 
ku. Ta god nose powinna wynikae z 
prostej formuly ku/tury. 
Dodamjeszcze. ie w programie 
tym pad/o m.;n. takie stwierdzenie, ie 
mamy rzqdy "robotniczo-chlopskie" 
- co jui uwaiam za raiqco wyrafino- 
wanq przesade politycznq. 
Sugerowano, ie wszyscy pod at- 
nicy swiadczq bqdi dotujq roln;ctwo. 
co jest zbytnim uproszczeniem. 
Warto przypomniei: tylko, ie 
podatek vatowski placq rowniei rol- 
nicy przy zakupach srodkow do pro- 
dukcji rolnej, materialOw budowla- 
nych. uslugach, a nawet przy okazji 
zakupu "Kawy czy herbaty ". 
Jak do tej pory nie jestem cho- 
ry z urojenia, ale jak tak bedziemy sie 
zachowywai: moiemy sie smierteln;e 
zaszczue. Zapewne mamy tu do czy- 
n;enia z politykq. A po/ityka nie uznaje 
litosci, ale moim zdaniem polityk tak- 
ie musi sie poruszai: w dozwolonych 
granicach. Nawet w propagandzie nie 
moina uprawiae intelektualnej samo- 
woli, bo to rzeczywiscie jest nie na 
miejscu. 


Andrzej Rychlicki 
Fa/ejowka 


Uczestnicy posiedzenia plenar- 
nego Wojewodzkiego Zarzqdu Polskie- 
go Zwiqzku Dzialkowcow reprezentu- 
. jqcy prawie 6300 dzialkowcow woje- 
wodzlWa krosnienskiego, zebrani 7 Ii- 
stopada 1996 r. w Pracowniczym 
Ogrodzie Dzialkowym - "Zwiqzko- 
wiec" w Krosnie, po zapoznaniu sie z 
sytuacjq powstalq po podjeciu przez 
zastepce Burmistrza MiastaJasla Woj- 
ciecha Kwilosza z wniosku ks. probo- 
szcza Parafii Rzymsko Kato/ickiej w 
Jasle - Nieglowicach dzialan zmierza- 
jqcych do z/ikwidowania Pracownicze- 
go Ogrodu Dzialkowego - "Kolejarz" 
w Jasle bez odszkodowania i bez przy- 
d::ielenia terenu zastepczego, stwier- 
dzajq ii: 
- podjeta przez zastepce burmi- 
stna proba z/ikwidowania pracowni- 
czego ogrodu dzialkowego bez odszko- 
dowania i bez przyd::ie/enia terenu za- 
stepczego spowodowala wsrod 72 ro- 
dzin dzialkowcow ogromne oburzenie, 
ktore zostalo v.:vraione "' protescie 
skierowanym do burmistrza Jasla. 
- proba zlikwidowania pracow- 
niczego ogrodu dzialkowego niezgo- 
dnie z postanowieniami zawartymi w 
ustawie z 6 maja 1981 r. 0 pracowni- 
czych ogrodach dzialkowych nie moze 
miec miejsca w panslWie prawa. 
- likwidacja ogrodu pozbawia 
71 dzialkowcow i ich rodzin - w sumie 
 u' 
 


....,
f".. 
..i.:;,.
 


Apel do radnych Rady Miejskiej w Jasle 


280 osob mozliwosci czynnego wypo- 
czynku, utrzymania kondycji fizycznej 
i zdrowia oraz wzbogacania budietow 
dla tak licznej grupy osob, ktorzy w 
przewaiajqcej ilosci sq emerytami i 
rencistami Polskich Kolei Pans two- 
wych. 
- dzialkowcy z rodzinami, po- 
czqwszyod 1953 roku, a wiecprzez 43 


lata poswiecali swoj wysilek dla zago- 
spodarowania terenu bedqcego wow- 
czas odlogiem i dla doprowadzenia 
ogrodu dzialkowego do takiego stanu 
w jakim obecnie znajduje sie. Dzis 
ogrod dzialkowy jest terenem zieleni, 
z ktorego korzystajq mieszkancy Jasla, 
- stan przekazanych terenow w 
Jasle no ogrodnictwo dzialkowe jest i 


tak bardzo maly, bo wynoszqcy zale- 
dwie 35 h w porownianiu do Sanoko - 
150 h, Krosna - 95 h i Ustrzyk Dol- 
nych - 39 h. 
Stajqc w obronie dziolkowcow 
i ich rodzin z POD "Kolejarz ", ucze- 
stnicy posiedzenia wyrazajq swoj pro- 
test przeciwko probie zlikwidowania 
ogrodu. W przypadkll gdyby jednak li- 


kwidacja ogrodll musiala nastqpii:, 
to przeprowadzenie jej zgodnie z 
ustawq z 6 maja 1981 r. 0 pracow- 
niczych ogrodach dzialkowych. 
Uczestnicy posiedzenia w 
pelni so/idaryzujq sie z czlonkami 
pracowniczego ogrodu dzialkowe- 
go "Kolejarz ", broniqcymi swoje- 
go ogrodu i dzialek. 
Sekretarz WZ PZD - Adolf 
Balawajder,Prezes WZ PZD - Ma- 
r;an Dub;el 


, Opracowa/a: 
CENY TARGOWISKOWE ARTYKUt.OW ROLNYCH Krystyna ZaraJczyk 
ODR Iwonicz 
, Jaslo Krosno Lesko Sanok Ustrzyki Dolne 
Towary jedn. Brzozow 
jaja szt. OAD OAD OAD 028-0,31 0,32-0.40 027-0,35 
mleko I 0,80-0,90 0,80 0,8(}Q,9O 0,90 
smietana I 3,20 3,5G-OAD 3,OG-4,50 3 ,2G-3,30 0,35 
twarog kg 42G-4,50 3,5(}4,O0 4,00-5,50 4,50-5,00 4,50 
prosi9ta para 180,00-200,00 19O,OG- 210,00 220,00-240,00 21O,OG-220,00 150,00-190,00 
pszenica dt 70,00-80,00 70,00 70,00 70,00 
marchew kg 0,80 0,70-0,80 0,50-0,70 0,60 O,7G-0,B0 OAD-O,60 
ziemniaki kg 0,25-0,30 0,25-0,30 O,2G-025 0,35-0,40 o ,2G-0,30 
kapusta kg ,03 02G-025 O,2G-025 
pomidory kg 3,8(}.4,20 3bQ-4,OO 2,20-3,60 2,50-4,00 3,OG-4,OO 3,OG-4,OO 
miOd I 22,00-24,00 15,00-20,00 Nowe PODKARPACIE 


Str. 7 


R. . . . . '.... ;} ... .. .. 
 .. .mm..... ...... 
. ... 
... .... . ." -".." 
. 'A 
'" 
 /' 
'- - 


.n- ". 
. -
.. 
 
.. .............".....,........
 ,0.' 
;: . 
 ... . , ( l. r . 
 . . .. 
I &
 .. '

\ 
"IL 1-' 
 
- -- 
 


==' L 


II POD8LUCfIANE PODPAH2Z0NE II 


h.,,: 
':'.'
\._

.
. 


j. .... l""'
 
..
.j 
" 
'- 


....:;.:
... . ::!"! .........r ........:. ......... .:::.... 
.,.... 
 >\,.. 
Mi
 
) ' .i ' .....
..... , '; 
:. ":: . .:: .'
 
.".: . :." 
.:' .... .:. 


.:
. 
j 
.' ,,'Ii 
(. .
. 
.; :M'.. 
.1 


.<';F 


. ..:
.......- .:. 


,"H. 
:...
.. 


;e. ,.._,;.;;..:
., .;;+.'t.. ,.f 
..:.
,. :
:*'

 


-........:'<:-.;jI'-: 
..
... : 


!(. u.'::(
 


..,,:::
':> ?

.--:....:Jj: 
)...)A
;JbC:

v:'
:
::..,
.:'.
i»

 


PRAWORZADNOSC 
XIX Krosnienskie Spo- 
tkania Teatralne 
Jesien '96 


17 listopada 1996 niedziela 
godz. 16.00, 19.00 
Celestyna - Fernando de Rojas 
Teatr im. Stefana Jaracza w Lo- 
dzi. Rezyseria: Waldemar Zawodzin- 
ski. Grajq: Barbara Marszalek. Ewa 
Wisniewska. Boguslawa Pawelec, 
Agata Piotrowska - Mastalerz (kro- 
snianka), Krystyna Tolowska, GraZy- 
na Walasek, Aleksandra Bednarz, Jan 
Hencz, Piotr Krukowski, Andr:zej Ma- 
stalerz, Henryk Staszewski, Boguslaw 
Suszka, Bohdan Wroblewski. 
18 listopada 1996 poniedzia- 
lek godz. 16.00, 19.00 
Ninoczka - Melchior Lengyel 
Teatr Scena Prezentacja w War- 
szawie. Rezyseria Romuald Szejd. Gra- 
j/l: Mariusz Bonaszowski, Bohdan Ej- 
mont, Marek Bogucki, Witold Skaruch, 
Dorota Landowska, Bozena Dykiel, 
Leszek Teleszynski. 


22 listopada 1996 pilltek godz. 
9.00,10.30 
Dzien krosnienski 
Pchla Szachrajka wg Jana 
Brzechwy 
Teatr Krasnal - 2 WDK Kro- 
sno. ReZyseria: Henryk Wichniewicz. 
Balladyna wg Jeremiego Przy- 
bory. Rezyseria: Damian Kierek. Wy- 
konanie: Malgorzata Kafel. Jaroslaw 
Sereda, godz. 18 
MfSki lagier - Ludmila Pietru- 
szewska 
Teatr TATA - WOK Krosno. 
Rezyseria: Damian Kierek. 
Graj/l: Ruben Bardanaszwili. 
Remidiusz Botiuk, Damian Kierek, 
Piotr Gatuszka, Jarostaw Sereda. 
25 listopada 1996 poniedzia- 
lek godz. 16.00,19.00 
Kuku na Muniu czyli Szalo- 
ny Szach Mat - Wittorio Franceschi 
Teatr STU w Krakowie. Rezy- 


Lampy naftowe 


BUsko pifcdziesillt lamp na- 
ftowych na kolorowych fotogra- 
fiach. Szescdziesillt stron kredowe- 
go papieru publikacji Muzeum 
Okrfgowego w Krosnie, wydanej 
latem tego roku. Ta ksillzka jest 
raczej katalogiem, raczej malym 
albumem, raczej do ogllldania, niZ 
czytania. 
Pit;:kne lampy naftowe. Tak sit;: 
zloZylo, ze skonstruowano j
 (larn- 
pt;: naftowq) na krotko przed pojawie- 
niem si
 w sztuce dekoracyjnej pi,.k- 
nego stylu, jakim byla secesja i nie- 


seria: Krzysztof Jasinski. Grajq: KIzy- 
sztof Globisz, Jerzy Gralek, Aldona 
Grochal. 
26 listopada 1996 wtorek 
godz. 16.00, 19.00 
Lekarz mimo woli - Mo/ier 
Teatr Ludowy w Krakowie. Re- 
zyseria: Tomasz Obara. Graji\: Slawo- 
mir Sosnierz, Malgorzata Krzysica, 
Jadwiga Lesiak, Beata Schimscheiner, 
Wladyslaw Butka, Andrzej Franczyk, 
Tomasz Wysocki, Krzysztof Radkow- 
ski. 
27 listopada 1996 sroda godz. 
16.00,19.00 
Wznowienie - Maciej Wojty- 


szko 


Teatr Stary im. Heleny Modrze- 
jewskiej w Krakowie. Rezyseria: Ma- 
ciej Wojtyszko. Graji\: Anna Dymna, 
Aldona Grochal. 
Po wieczornych przedstawie- 
niach spotkania z tworcami (sala 51, 
II piftro). 
Kamety w cenie 40 zl, bilety 
normalne w cenie 9 zl i 8 zl oraz bilety 
ulgowe w cenie 7 zl do nabycia w sek- 
cji organizacji imprez WOK Krosno, 
ul. Kolejowa I. Tel. 209-97 (codzien- 
nil' w godz. 9.00 - 17.00). 


bawem lampie ulepszonej konstruk- 
cyjnie (niewiele tam by to po praw- 
dzie do ulepszenia) przydano pi,.k- 
nej ornamentyki roslinnej, owadziej, 
ptasiej, w charakterystycznych paste- 
lowych i opalizuj
cych barwach. 
TakZe w latach pozniejszych projek- 
towano lampy w bardzo dla nich ko- 
rzystnej stylistyce okresu mi,.dzywo- 
jennego. Paskudny cios petnyrn cie- 
pia i zycia lampom zadal jednak 
wczesniej Thomas Alva Edison wy- 
najdujqc zarowk,. (1879) i urucha- 
miajqc elektrowni,. (1882 w USA). 
Jego wynalazek przyj
1 si,. po- 
wszechnie,jak wiadomo, dlatego tez 
niebawem nikt juz lamp naftowych 
nie projektowat. Ten krotki w dzie- 
jach ludzkosci Zywot lampy sprawil, 
ze odmiennie od na przyklad krzesla 
trudno wyobrazie sobie lampt;: Lu- 
dwik XIII lub XVI. albo tez nowo- 
czesnq z kolei lamp,. naftowq z wy- 
si,.gnikiern na spr,.zynie. 
Zaswiadcza 0 tym, prezento- 
wana tu ksiqzka, ktorq jednak i po- 
czytae mozna. Krotki tekst Marii 
Twarog omawia okolicznosci wyna- 
lazku Ignacego Lukasiewicza, dzi,.- 
ki ktoremu nasz region stal si,. ko- 
lebk q przemystu naftowego, a dzi,.- 
ki dziejorn naszego panstwa - skan- 
senem tego przernyslu (i szkoda tyl- 
ko, ze z tego faktu nie ci:tgnie si,. ko- 
rzysci). 
Larnpy do katalogu trafily ze 
zbiorow Muzeum Okrt;:gowego w 
Krosnie i Muzeum Skansenu Prze- 
myslu Naftowego im. Ignacego Lu- 
kasiewicza w Bobrce. M. Twarog 
omawia pokrotce his tori,. produkcji 
lamp pochodzqcych z fabryk glow- 
nie niemieckich i austriackich. Naj- 
wilic nauczyciele spelniaj1lcy kryteria 
okreslone w rozporz1ldzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowia- 
dac osoby zajmuj1lce stanowiska dyrektorow oraz inne stanowiska 
kierownicze w poszczegolnych typach szk61 i placowek 
(Oz. U. Nr 20, poz.91) 
Kandydaci do konkursu sktadaj"l 
nastQpuj"lce dokumenty: 
- zgtoszenie przystqpienia do konkursu, 
- pisemne opracowanie wtasnej koncepcji 
kierowania przedszkolem, 
- kwestionariusz osobowy, 
- dokumenty potwierdzajqce posiadane kwalifikacje, 
- aktualne swiadectwo lekarskie potwierdzajqce warunki 
zdrowotne niezb
dne do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolu, 
- ocen
 pracy. 
Dokumeoty oaleiy skladac w termioie do 15 grudoia 1996 r. 
w Zarz
dzie Przedszkoli i Zlobkow w Krosoie, 
38-400 Krosno, ul. Siowackiego 6. 


Zaklad Ubezpieczeti Spolecznych Oddzial w Jasle 
38-200 Jasto, ul. Rynek 18 b. tel. 640-01, fax 644-66 
OGt.ASZA 
przetarg nieograniczony 
na wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych w pomie- 
szczeniach Inspektoratu ZUS w Krosnie, ul. Bieszczadzka 5. 
Tennin realizacji - do 24 grudnia 1996 r. 
Zamkni
tq kopert
 oznaczonq "Oferta - prace remontowo- 
budowlane w Inspektoracie ZUS w Krosnie" nalezy zloZyc 
w siedzibie zamawiajqcego. 
Termin sktadania ofert uptywa 
20listopada 1996 r. 0 goclzinie 13.00. 
Otwarcie ofert nastqpi w tym samym dniu 0 godzinie 14.00 
w swietlicy Oddzialu. 
Post
powanie b
dzie prowadzone z zastosowaniem 
preferencji krajowych. 
W przetargu mogq brae udzial oferenci ktorzy: 
1) posiadajq uprawnienia do wyst
powania w obrocie 
prawnym. 
2) posiadajq uprawnienia niezb
dne do wykonania 
zamowienia. 
3) przedstawiajq wiarygodne gwarancje finansowe. 
zapewniajqce wykonanle zamowienia. 
4) nie podlegajq wykluczeniu z post
powania no 
podstawie ort. 19 Ustawy 0 Zamowieniach Publicznych, 
5) posiadajq niezb
dnq wiedz
 i doswiadczenie, 
potencjol ekonomiczny. 


"Gantrat 
wybudowal 
Redakcja tygodnika 
"Nowe Podkarpacie" 
Trese artykulu "Gamrat wybu- 
dowal a spoldzielca zhandlowal" z 
ostatniego wydania Waszego tygo- 
dnika zmusza nas do zabrania glosu 
w tej sprawie. Zrozumiale jest, ze 
dziennikarze szukaj'l tematow ktore 
znaj...,'<" 
,." 

'. 

,' 
r t 
l{j';; 


...< 


.......
; "," 


i:'
 


. 'tv.:- 


;::'-.,*
. 


i tf';
 
._..__!

..>fI::__. 

::::.- ...."':..::. ..
 . . 


. .....
..... 


wi
ksza cz
sc spoleczenstwa nil' ma 
swojej reprezentacji w parlamencie i 
musi znosic rZi\dy mniejszosci. Aby 
drugi raz tego bl
du nie powtorzye 
trzeba wspolnie isc do wyborow. 
ROP 


Jestesmy otwarci na wejscie tej 
partii do AW "S". Jezeli do tego nil' 
dojdzie to wraz z ROP b
dziemy bu- 
dowae wspolny blok w nowym parla- 
mencie lub ewentualn&. koalicjc; rz&.- 
dzi\ci\. 
Z ugrupowaniem tym mamy 
wiele wspolnych punktow programo- 
wych i ideowycb. Eksperci z ROP 
przygotowywali wspolnie z nami pro- 
jekt konstytucji "Solidamosci". 
PSL 
Z 1i\ partii\ mamy rowniez w 101- 
ku punktach wspolny program, szcze- 
golnie jezeli chodzi 0 prywatyzacj
 i 
uwlaszczenie. 
Wszyscy senatorowie PSL glo- 
sowali w senacie w obronie Zycia dzie- 
ci nil' narodzonych Oeden byl nieobec- 
ny). Podobnie myslimy rowniez w 
sprawie wyprzedazy polskiej ziemi. 
Wygli\da wi
c na to, ze w wielu spra- 
wach moglibysmy wspolnie glosowae 
w przyszlym parlamencie. Na razie 
jednak nil' myslimy 0 zadnej koalicji. 
Czekamy aZ PSL jeszcze bardziej si\, 
oczysci. Sam prezes Pawlak powie- 
dzial niedawno, ze w PSL jest jeszcze 
wielu dzialaczy, ktorzy wykonuji\ za- 
dania postpezetpeerowskie, a nie wla- 
snego ugrupowania. Jest to fakt, ale 
widac takZe, ze wic;kszose PSL-u to 
s&. juZ dzialacze odpowiadaji\cy dzi- 
siejszym czasom. W zwii\zku z tym w 
przyszlosci, ten maly jak na razie ob- 
szar wspolpracy z PSL, moze si
 co- 
raz bardziej powi
kszac. Trzeba si
 
bowiem liczyc z pot
znym wiejskim 
e1ektoratem. 
Unia Wolnosci 
Nil' widzimy obecnie zadnej 
mozliwosci wspolpracy z t&. parti'" 
"'WL\ 


2 1 ; 


." ",
':'. . 
.-,:' 


......f. 

: , 
.
 I " 
t ... . . " ' 
".: \
 .," 


, 
". .'<\i..... 


1 


nien bye, a kto nie jego przewodnicz&.- 
cym. Frasyniuk zachowal si
 ostatnio 
wobec mnie podobnie, jak kiedys 
Urban wobec opozycji. Uzyl takich 
samycb wyzwisk pod moim adresem. 
Wi
kszosc ludzi z UW nil' moze 
wybaczyc mi, ze Solidamosc stala si
 
zapleczem politycznym partii prawico- 
wych 0 wartosciach katolicko-narodo- 
wych, a nie dla laicko-Iewicowych. 
Unia Wolnosci nienawidzi mnie tak 
sarno jak komunisci. 
Gazeta Wyborcza 
Ten organ polityczny Unii Wol- 
nosci od dawna krytykuje i atakuje 
Solidamosc i moji\ osob
. 
Gazeta w Krakowie po demon- 
stracji pod Hut&. S
dzimira narysowa- 
la mnie nawet jako faszyst\' Mussoli- 
niego. Oprocz tego na jej lamach ci&.- 
gle pojawia si
 stek klamstw na temat 
zwii\zku i mnie. Ja pami
tam jak ta 
gazeta powstawala. Bylem wtedy na 
Zytniej jako czlonek Krajowego Ko- 
mitetu Obywatelskiego. Przypominam 
sobie dokladnie slowa Lecha Wal
sy, 
ktory powiedzial "Adas i Helenko 
mamy pienii\dze wi
c robcie gazet
 dla ..
.:-:::
....;.:. 


. .:..:.....:v:.:--::,
..h:;;;:
.... ,".. {..: 


Solidamosci" . 
Po potniejszych zacieldych ata
 
kach na Solidamosc i jej program ode- 
bralismy Gazecie Wyborczej nasz zna- 
czek. 
Ktos mi\dry zwrocil nam slu- 
sznie uwag
 "Po co odbieracie zna- 
czek, lepiej zabierzcie im pienii\dze". 
Rozliczenie krzywd 
ludzkich 
Wszystkich przest
pcow PRL- 
u rozliczymy jezeli b
dziemy mieli 
wi..kszosc w parlamencie i uchwalimy 
odpowiedni akt prawny. Musimy tyl- 
ko wygrac wybory i uchwalic konkret- 
ne ustawy. ktore pozwoli\ nam zgodnie 
z prawem rozliczyc do konca wszyst- 
kie krzywdy wyrz&.dzone narodowi 
polskiemu, POCZi\wszy od czasow sta- 
linowskich, a zakonczywszy na 1989 
roku. 
TakZe wladz
 s&downiczi\nale- 
Zy oddzielie calkowicie od politycznej 
oraz zweryfikowac s
dziow i prokura- 
torow. 
Tych, ktorzy nadgorliwie sluZyli 
kiedys komunistom wydaji\c nieuczci- 
we wyroki, nalezy usuni\c z zajmowa- 
nych stanowisk. Dopoki tego nil' zro- 
bimy, nikt w Polsce nil' doczeka si
 
sprawiedliwosci, a do si\dow nadal b
- 
dzie si
 tylko chodzilo po wyrok. 
Lustracja 
Prawicowa wi
kszosc parla- 
mentama w sejmie poprzedniej kaden- 
cji zepsula lustracj.. poniewaZ podj
la 
w tej sprawie uchwal
, ktora byla tyl- 
ko opini& sejmu i do niczego nie zobo- 
wi&.zywala. Gdyby tamten parlament 
uchwalil w tej kwestii ustaw
 to byli- 
bysmy teraz w tym samym miejscu co 
Czechy, byla NRD i ostatnio Albania. 
Ustawa bowiem to prawo, ktore 
dziala cii\gle i nakazuje np. ministrowi 
spraw wewn\'trznych ujawnienie akt 
tajnych wspolpracownikow oraz odsu- 
wa ich raz na zawsze od wladzy poli- 
tycznej i strategicznych dziedzin go- 
spodarki. 
Prywatyzacja 
Spoleczenstwo polskie jak na 
razie nil' korzysta z prywatyzacji po- 
wszechnej. Jedynie robotnicy pracuji\- 


j 
., 


..' 
;';:
'.' ..
:.'
:.
.... 
"U 
';.'''

'>' , \
 4;\ 


 .... .... ':''':.7W< .: . 
'- ..' .,.<
/. '. ..... 
,j
I./ ,:;J:1r . 


...-' 


. .:-qI..... 


....:; 


..... 


.....\ iJ; 


..;:)<.' 


,:"':;.:."," .... 


.
' 


cy w prywatyzowanych zakladach cos 
z niej maj.. .f 


:.:.. 


", . ," o;I:.h.'
 
A

;,< 


:'
' . 


.,..;\  


.\ {!. 


3.'   
c; 


\., 


.
:. .:
 


"--...:.... 
.

_., 


<} "'A 
..<
.,. .f 
f1 


. . ""
 


.... . J. . 
'
.
 :1 


":: ;:........-:
 
'", -.

." 


..6 1 ,._ t 
.....1)\, 
...... . 

. ......,.....' 
_:,'/
ll At ' 


.:\--:...
.
... 


1-; ::?:I..:;. 


.
 


if. 


''1 


;
 : 


-:
.;. 


., 


".> ' 


\ 


1 


-, 


AI 


Wieczome spotkanie z Marianem Krzaklewskim. Na sali nie bylo pustego miejsca Przygotowania Archidiecezji Przernyskiej 
do wizyty Ojca Swi
tego Jaoa Pawla II w czerwcu 1997 roku 
Ustrzyki Gorne - Dukla - Krosno 


Po wizytach w pazdziemiku 
1995 roku delegacji z Dukli, a potem 
wdniach31 grudnia I995r. do 4 stycz- 
nia 1996 r. z Krosna przedstawicieli 
Kosciola i wladz samorzi\dowych w 
Watykanie, ktorych celem bylo zapro- 
szenie Ojca Swi
tego lana Pawla II na 
Podkarpacie byla nadzieja, ze w cza- 
sie VI pielgrzymki Papieza do Ojczy- 
zny w 1997 roku Ojciec Swi
ty odwie- 
dzi Dukl
 i Krosno. 
G16wnym celem pielgrzymki 
Ojca Swi
tego na Podkarpaciu bylo- 
by wyniesienie na oharze w uroczy- 
stej kanonizacji rodaka tego regionu 
Blogoslawionego lana z DukIi. 
2 kwietnia 1996 roku odbylo si
 
w Przemyslu w Kurii Metropolitalnej 
spotkanie organizacyjne, na ktorym 
zostal powolany sklad Archidiecezjal- 
nej Komisji do spraw Pielgrzymki 
Ojca Swi
tego lana Pawla II do OJ- 
czyzny w 1997 r. 
Rowniez w kwietniu ks. archi- 
prezbiter krosnienski i ks. dziekan du- 
kielski zostali upowamieni do powo- 
lania lokalnych Komitetow Organiza- 
cyjnych Pielgrzymki Ojca Swi
tego 
lana Pawla II w Krosnie i Dukli i 
przedstawienia ich do zatwierdzenia w 
Kurii Metropolitamej w Przemyslu. 
12 i 20 kwitnia odbylo si
 w 
Krosnie u ojcow kap
cynow spotka- 
nie pod przewodnictwem ks. archipre- 
zbitera, ksi
Zy dziekanow z archipre- 
zbiteriatu krosnienskiego, probo- 
szczow krosnienskich, przedstawicie- 
Ii samorzi\du Miasta Krosna na czele 
z prezydemem, przedstawicieli woje- 
wody i osob swieckich, na ktorym zo- 
stal powolany LokaIny Komitet Orga- 
nizacyjny Pielgrzymki Ojca Swi
tego 
lana Pawla II do Archidiecezji Prze- 
myskiej - Stacja Krosno. 
Komitet sklada si
 z 5 komisji: 
Komisja do Spraw porz!ldkowych, 
Podkomisja do Spraw koordy- 
nacji koscielnych sluzb porz!\.dko- 
wych, 
Komisja do Spraw liturgicz- 
nych, Komisja do Spraw kontaktow z 
mediami, Biuro prasowe. 
4 czerwca Kuria Metropolitar- 
na w Przemyslu poinformowala, ze 
Ksi!ldz Arcybiskup Metropolita w 
Przemyslu poinformowala, ze Ksii\dz 
Arcybiskup Metropolita lozefMicha- 
lik przyj!\.l do aprobuj!\.cej wiadomo- 
sci sklad Komitetu Lokalnego Piel- 
grzyrnki Ojca Swi
tego lana Pawla II 
do Archidiecezji Przemyskiej - Stacja 
Krosno w roku 1997. 
Na spotkaniu 27 czerwca w 
Krosnie - przewodniczi\cy poszczegoI- 
nych Komisji podali sklady osob du- 
chownych i swieckich, ktorzy b
d!l od- 
powiedzialni za wykonanie poszcze- 
golnych zakresow prac. 
- Odbyto wizj
 lokaln!\. miejsca 
glownej celebry w Krosnie na lotnisku 
- Zlozono u Przewodniczi\cego 
Komitetu ks. archiprezbitera krosnien- 
skiego wniosek 0 zaproszenie delega- 
cji z Przemysla na czele z ksi
dzem 
arcybiskupem do zobaczenia i osta- 
tecznego zadecydowania miejsca 
glownej uroczystosci w Krosnie. 
- Opracowano propozycje pro- 
gramu Pielgrzymki Ojca Swi
tego w 
roku 1997 w Archidiecezji przemy- 
skiej w Dukli i w Krosnie. 
9 Iipca odbylo si
 spotkanie 
Komitetu Lokalnego Krosna z Ksi
- 
dzem Arcybiskupem i przedstawicie- 
lami Komitetu Diecezjalnego w Kro- 
snie na plebanii parafii Sw. Piotra. W 
czasie spotkania dokonano: 
- Wizji lokalnej na lotnisku w 
Krosnie i ustalono miejsce oharza pa- 
pieskiego 
- Wizji stolowki WSK i Domu 
Pomocy Spolecznej, w ktorym odby- 


loby si
 przyj
cie w czasie wizyty Pa- 
pieza 
- UstaIono zakres prac Komite- 
tu Krosnienskiego i Dieeezjainego. 
- Dodano do projektu programu 
punkt - nawiedzenie przez Ojca Swi
- 
tego Ustrzyk Gomych - wypoczynek 
w Bieszezadach bezposrednio po przy- 
locie z Krakowa. 
Ksii\dz arcybiskup omowil tak- 
ze rozne warianty programu duszpa- 
sterskiego zwi!\.zanego z pielgrzyrnk!l. 
Kuria Metropolitama w Prze- 
myslu pozwolila na zarejestrowanie 
Komitetu Krosnienskiego i zalozenie 
konta bankowego. 
W sierpniu i wrzesniu zostaly 
wyslane przez wojewod
 krosnienskie- 
go i Komitet Lokalny Krosnienski pi- 
sma do wladz gminnych i innych in- 
stytueji panstwowyeh i prywatnych z 
prosbi\ 0 pomoc finansow!\. ezy inn!\. w 
przygotowaniu Pielgrzymki Ojca 
Swi
tego na Podkarpaciu. 
Aktualnie tynkuje si\, Dom Re- 
kolekcyjny w Ustrzykach Gomych. w 
Krosnie idi\ prace przy wykonczeniu 
kosciola sw. Piotra i przy jego obej- 
sciu. 
Na spotkaniu Komitetu kro- 
snienskiego 2 I wrzesnia 1996 r. 
omowione zostaly prace, ktore juZ pod- 
j
to: 
- wojewoda krosnienski omowil 
spraw
 zaangazowania wladz woje- 
wodzkich w przygotowanie pielgrzym- 
ki. 
- Ksii\dz Tadeusz Bialy omowil 
zaangaZowanie mlodzieZy w przed- 
dzien uroczystosei na 10tnisku w Kro- 
snie. 
Ks. arehiprezbiter krosnienski 
w ramach przygotowania duszpaster- 
skiego regionu do Pielgrzyrnki Ojca 
Swi
tego zaproponowal nawiedzenie 
relikwii blogoslawionego lana z Du- 
kli w poszczegolnych parafiaeh archi- 
prezbiteriatu. Pocz!\.tek nawiedzenia 
19 paidziemika 1996 r. w parafii Po- 
lanka. 
W kaZdej parafii Relikwie Blo- 
goslawionego bylyby jeden dzien- roz- 
pocz
cie wieczorem jednego dnia i 
zakonczenie po poludniu dnia nast
p- 
nego. Kolejnose: Dekanat Krosno I, 
Krosno II, Krosno Ill, Rymanow, Du- 
kla. 
- Komitet wyst1jpil z propozy- 
cj!\. zaproszenia do wspolpraey parafii 
i kaplanow rejonu jasielskiego, ezy na- 
wet calej diecezji rzeszowskiej. Taka 
odezwa musialaby bye z Kurii Metro- 
politamej, w Przemyslu. 
7 i 19 pazdziemika rozpisano 
konkurs na wykonanie projektu oha- 
rza papieskiego i naglosnienie placu 
uroczystosei. 
23 pazdziemika odbylo si
 spo- 
tkanie w Urz
dzie Miasta z przedsta- 
wicielami odpowiedzialnymi za: 
- tras
 pielgrzymki, miejsce po- 
bytu, transport, bezpieezenstwo, obslu- 
ga ... i obslug
 medyezni\. 
Materialy zostaly przygotowa- 
ne na spotkanie z O. R. Tuccim z Rzy- 
mu, ktory w najblizszym czasie odwie- 
dzi Krosno. 


Ks. Kaczor 


Nowe PODKARPACIE 


Przyjechali do Krosna jut po 
raz drugi. Swoj pierwszy koncert 
sprzed dwoch lat wspominajlt nie 
najlepiej. Ten ostatni - Jak sami 
stwierdzili - przypominac sobie 
b
1t z przyjemno
cilt... 
Under The Gun tworzy aktu- 
alnie czterech Brytyjczykow od lat 
mieszkaj!\.cych i tworz!\.eych w Lon- 
dynie oraz jeden Belg. Dzi
ki przy- 
jaeielskim kontaktom, a takZe za spra- 
w!l populamosei swojej muzyki, zna- 
nej jednak glownie milosnikom see- 
ny niezaleznej, od lat koncertuji\ w 
calej praktycznie Europie. Ich kon- 
cert w krosnienskim pubie "Under- 
ground 69" okazal si
 wspanialym po- 
twierdzeniem dobrej slawy, jako 
Under The Gun zdobyli na przestrze- 
ni dwunastu 1at swojej dzialalnosci. 
lliZ od pierwszych dZwi
kow rozpo- 
czynaj!\.cej koncert instrumentalnej 
kompozycji, zatytulowanej nieprzy- 
padkowo "Polska", wiadomo bylo, ze 
dziae si
 b
d!\. rzeczy intryguji\ce. 
"Polska" to nieco rzewna piesn bez 
slow, 0 rozkolysanym rytmie i z bar- 
dzo melancholijn!\. parti!\. skrzypiee 
Hibbsa, ktory zreszt'liak dla moil' byl 
bohaterem wieezoru. Bardzo cieple 
wspomnienia musieli Anglicy wy- 
niese z naszego kraju, skoro mimo 
osmiujuz czy dziewi
ciu(!) tutaj po- 
bytow, Polska nadal jawi im sift: jako 
istna kraina lagodnosci i pelen cie- 
pIa zak!\.tek. 
Bo taki jest ten utwor - troszk
 
sennie snuj!lca si
 melodyjka z nawi!\.- 
zaniami do... polskiej muzyki ludo- 
wej. I choc pod koniec Under The 
Gund nabieraj!\. nieco impetu, utwor 
ten nil' zatraea cech pogodnej kanty- 
leny. I latwo bylo dae si
 nabrac, ze 
ta pi!\.tka muzykow to spokojni sym- 
patyczni nudziarze. Nic bardziej 
bl
dnego. Podstaw!\. ich muzyki jest 
ogromna ekspresja gitary i sekcji ryt- 
micznej przeplatana niesamowitymi 
skrzypcowymi holubcami Hibbsa. 
Korzenie muzyki zespolu tkwii\ 
gdzies w punkowej rewolcie konca lat 
siedemdziesii\tych i slychac to zarow- 
no w agresji czaj!lcej si
 tuZ pod po- 
wierzchnii\ tej doskonale uporzi\dko- 
wanej, ale bardzo energetycznej mu- 
zyki, jak i w zaangaZowanych, b
d!\.- 
cych swoist!\.publicystyk!l spoleczn'l, 
tekstach Simona, wokalisty zespolu. 
Ekspresja i zywiolowose muzykow 
pol!lczona z umiej
tnoscii\ tworzenia 
wspanialych melodii, zabarwionych 
z lekka folkowo-celtyckim klimatem, 
daje w efekcie muzyk
 porywaji\c'l, 
o ogromnym ladunku emocjonalnym, 
tak jak chocby "Invisible Hand" - roz- 
poczynaji\cym si
 lagodnie i ballado- 
wo, a przeradzaji\cym si
 w mal!\. cza- 
dow!l symfoni
, peru!\. rozwibrowanej 
gitary lonathana i szalenczego 
skrzypcowego staccata Hibbsa. Z ko- 
lei w p
dz!\.cym na leb na szyj
 "Can't 
Happen To Me" pi
knie pokazal si
 
lonathan wlasnie, wdaj!\.c si
 z Hibb- 
sem w porywaj!\.ce, instrumentalne 
dialogi, a caly zespol sunie tu jak ele- 
gancki, acz pot
znie rozp
dzony wa- 
lec. I tak bez konca - czy b
dzie to 
niespokojny, neurotyczny "Melt Your 
Ice", gdzie Hibbs zasuwa jak Paga- 
nini po LSD, czy "It's Not A Game", 
pi
knie roztanczona kompozycja 0 
nieco... slowianskim nastroju - za- 


DORADCA PODATKOWY 
200-godzinny kurs Rzeszowskiej Szkoly Mened:.i:er6w 
Kurs kor'iczy si
 egzaminem wewn
trznym, uczestnicy 
otrzymuj
 dyplom ukor'iczenia kursu oraz materia'Y 
dydaktyczne (ok. 400 stron). 
Przypominamy 0 motliwosci odliczen koszt6w kursu od 
podstawy opodatkowania. 
Informacja i zapisy: 
ewe Sanok, ul. 3 Maja 10, tel. 372-93 
lub PIG Krosno, ul. Klat6wka 52, tal. 23-447 


K a I 


znad 


wsze jest to Under The Gun mo- 
mentalnie rozpoznawalnym, odrobi- 
n
 szorstkim brzmieniem, subtelnie 
wygladzonym przez Hibbsa, najwi
k- 
szego melodyka wsrOd expunkowcow 
Zjednoczonego Krolestwa. 
Osobna sprawa to teksty Simo- 
na. lego komentarze rzeczywistosci 
nil' pozbawione s!\. charakterystycz- 
nego dla Wyspiarzy sarkazmu i swo- 
istego poczucia humoru, a "proble- 
my sowietologii" zdaj!\. si
 bye jed- 
nym z jego ulubionych tematow. 
"Ivan" to lekko "reguj!\.ca" 
piosenka 0 nawroconym rosyjskim 
szpiegu, "Chevaline" z punkowym 
impetem opowiada 0 pocisku nukle- 
amym... rodzaju zenskiego, a praw- 
dziwym magnum opus grupy jest 
"Soviet", zaskakuj!\.co trafne spojrze- 
nie na wspolczesni\ Rosj
 rozdart!\. 
pomi
dzy mroczni\ przeszlosci!\., a 
wci!\.z do konca niejasn!l przyszloscii\. 
To zreszt!\.jedna z moich ulubionych 
kompozycji zespolu, ze swietnym gi- 
tarowym riffem i przemyconym frag- 
mentem niesmiertelnej "Kalinki" w 
wykonaniu Hibbsa oczywiscie. Pod 
koniec tego numeru Under The Gun 
perfidnie zwolnili, by ponownie nie- 
przytomnie rozp
dzic si\, w finale, 
prowokuj!\.c publicznose do szalen- 
czego pogona na tym malenkim 
skrawku przestrzeni, jak!\. miala do 


Str. 11 


. 
In 


ka 


Tamizy 


dyspozycji i gromkiego "Hej!" po 
kaMej frazie tego rosyjskiego ever- 
greena. lakze si
 ludycznie zrobilo i 
jakos swojsko.... 
Inne oblicze grupy to ..Grave 
Of Strangers" z przejmuj!\.cym anty- 
wojennym tekstem Simona, wzorco- 
Wi\ wr
cz prac!\. sekcji w osobach 
Keitha i Jana i karkolomnymi pasa- 
zami Hibbsa. I tak bylo juz do konca 
- scisni
ta jak sardynki w puszce, ale 
zachwycona publicznosc nap
dzala 
zespol, ktory dokonywal rzeczy nie- 
zwyklych, l!\.cz'lc rock'n'rolla z fol- 
kiem, ska i diabli wiedz!\. czym je- 
szcze, produkuj!\.c cos posredniego 
pomi
dzy dokonaniami The Waterbo- 
ys, The Pogues i... The Ramones,jak 
w konczi\cej koncert, zapieraji\cej 
dech w piersi scianie dZwi
ku "Ano- 
ther Nightmare", z Jonathanem w roli 
glownego miotacza. 
I nie nie poradz
, ze wyst
pu- 
j!\.cy po Anglikach polski Swiat Cza- 
rownic nie wzbudzil juz we mnie na- 
leznego tej grupie zainteresowania. 
Zbyt zaj
ty bylem doprowadzaniem 
siebie do stanu uzywalnosci, po tym 
co zobaczylem i uslyszalem przed 
chwil!\.. Boze chron krolowi\. I Under 
The Gun. 
Tomek Syrek 
W nastfPnym numerze rozmo- 
wa z mU7J'kami 


NIEZAWODNE NOWOCZESNE OSZCZI;DNE 
NAGRZEWNICE firmy ANDREWS- SYKES 
zasilane gazem propan i propan-butan 
do tuneli foliowych, szklarni jako ogrzewanie dodatkowe, 
awaryjne i doskonale ir6dto C02 oraz do pomieszczen 
gospodarczych, magazynowych i warsztatowych. 
Nasze nagrzewnice charakteryzujC\ si
 niskim 
zutyciem gazu, wysok
 niezawodnoscict 
sC\ bezpieczne dla UZytkownika (atest IGNiT), 
bardzo tatwe w obstudze i konserwacji. 

",'  ,. 
m .4, 


.. 
.. 


Nagrzewnica G-35 
Dane techniczne: 
moc grzania: 
zuiycie paliwa: 
waga: 


........
 ..:
.- 


.">., ; 

 


'
 


Nagrzewnica G-80 


2,1 -10,3 kW 4,4 -17,4 kW 
0,16 - 0,8 kg/h 0,34 -1,35 kg/h 
6 kg 10,5 kg 
Dealer w Malopolsce 
Sprzeda1- wypo1yczanie - doradztwo techniczne 
Krosniefiskie Przedsi
biorstwo Budowlane 
OMNIBUD II 
38-400 Krosno, ul. Niepodleglosci 16B 
tel.lfax (0-131) 24-791 


SKLEP SPECJALISTYCZN
 .', 
"RODAR" l
" 
A 
38-400 Krosno, ul. PiJsudskJego 78 
oferuJ

 \
" 
... 
TAPETY
 ,FOTOTAPETY 
oKLElNY, KL&JE 
,,' 

 ZAPRASZAMY 
O 
 od poniedzialku do pict tku 
w godz. 9.00 - 18.00 
I w sobote 9.00 -14.00 Str. 12 


Nowe PODKARPACIE 


ZAC.JA 
KOMPUTEROWE WYW
NIE K6t. 
OPONY - Stomil OLSZTYN, D
BICA 
MONTAl, WYMIANA 
Reperujemy detki r6wI)iez samochod6w ciezarowych. 
Zakuplone u nas opony wymlenlamy gratlsl 
Krosno, uI. Warynskiego 53 Z d 9 00 d 17 00 
(skrzyZowcnlezul. POdkcrpcckQ) apraszamy 0 . 0 . 
strzyiOw, ul. Sienkiewicza 6 sobota od 9.00 do 15.00 


OGlOSZENIA 
DROBNE 
KUPNO 
KUPI
 MALE mieszkanie, 
Krosno lub Iwonicz, parter, I pi\'tro. 
Wiadomosc: tel. (0-131) 219-05. 
GRU-I084 
KUPI
 STARE przedwojenne 
meble, szklo, porcelan
, lampy itp. 
Ustrzyki Dolne, tel. 21-21. 
GRU-lI04 
MIESZKANIE M-3 w Krosnie 
kupie;. Tel.(O-13I) 234-14 
GRU-1205 
ROZNE 
KOMIS SAMOCHODOWY. 
SIrup - sprzedaZ ratalna. ,,AUTOKUP" 
SzczepaiIcowa kolo Krosna, tel. I 14-86. 
GRU-967 
BEZPIECZNE ODCHUDZA- 
NIE, 19 osob. Jaslo (0- I 36) 684-63 od 
8.00 do 16.00. 
GRU-Il47 
KURS AGENTOW celnych,li- 
cencja, praca. Krosno, ul. Podwale 6, 
pn.-pt. 10.00-16.00. 
FV-432 
POMIESZCZENIA 00 wynaje;- 
cia pod dzialalnosc, ul. POWStaflCOW 811\.- 
skich. Tel. (0-131) 202-46Iub 225-96. 
GRU-Il6I 
DO WYNAJI;,CIA lokal w Kro- 
snie, atrakcyjna lokalizacja (0- 131) 
206-00,641-11. 
K-8I 
INTELIGENTNJ\ SEKRE- 
TARK
, znajomosc komputera - zatru- 
dniC( w Krosnie. Oferty (list motywa- 
cyjny): Biuro Ogloszen Prasowych, 38- 
400 Krosno, ul. Zubrzyckiego 2. 
K-82 
KIEROWNIKA SKLEPU RTv, 
AGD (wysokie wynagrodzenie) oraz 
sprzedawcow w Jasle zatrudnimy. 
Oferty (list motywacyjny): Biuro Oglo- 
szen Prasowych, 38-400 Krosno, ul. 
Zubrzyckiego 2. 
K-82 
POSZUKUJEMY GITARZY- 
STY basowego do zespolu, tel. 545-97 
K-83 


Zarzltd GlDiny 
Iwonicz-Zdr6j 


OGt..ASZA 


trzeci przetarg 
na sprzedaz nieruchomosci 
stanowiqcej wlasnosc Gminy Iwonicz Zdroj 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 686/1 0 
powierzchni 0,09 ha - zabudowanej budynkiem 
tzw. "starej szkoly" w Lubatowce. 
przetarg odb
dzie si
 28 listopada 1996 roku 
o godz. 10.00 w Urz
dzie Gminy Iwonicz Zdr6j - 
pok6j nr 3. 
Cena wywoJawcza do przetargu wynosi - 13.000 zJ 
(trzynascie tysi
cy ztotych). 
Wadium w wysokosci 10% wartoSci nieruchomosci 
nalezy wptacac do Kasy Urz
du Gminy 
- najpoiniej na godzin
 przed przetargiem. 
Informaji dotyczqcej powyZszej nieruchomosci 
udziela si
 w Urz
dzie Gminy pokoj nr 3 
w godzinach pracy Urz
du 
lub teJefonicznie 502-12 wew. 15. 


Zastrzeienie: 
Wtascicielowi nieruchomosci przysJuguje prawo 
uniewaznienia przetargu 
bez podana przyczyny. 


ZATRUDNI
 OD ZARAZ 
fryzjerkl,; damsko-ml,;ski\. Krosno, tel. 
(0-131) 632-00 
GRU-I20I 
00 WYNAmCIA mieszkaniew 
Jasle. Wiadomosc: Krosno, tel. 234-64 
K-83 
SPRZEDAZ 
MEBLEKALWARYJSKIE-za 
got6wke; i na raty - gotowe i na za- 
mowienie poleca Kwasniewska Stani- 
slawa. Atrakcyjne ceny. Krosno, ul. 
-Legionow I. Wszelkie pomowienia 
pod moim adresem Sl\. nieprawdziwe. 
GRU-lOll 
SZYBY SAMOCHODOWE, 
uslugi blacharsko-Iakiernicze. Korczy- 
na, Krosnienska 4. Tel. 540-44. 
K-72 
SPRZEDAM REGAL Y i lade;. 
Krosno, tel. 244-86. 
GRU-I083 
PARKIETY u producenta, scho- 
dy drewniane. Tel. (0- I 7) 575-244. 
K-80 
SPRZEDAM UZYWANE lady 
sklepowe i regaly sklepowe oraz ma- 
gazynowe. Sklep RTV Krosno, ul. Le- 
wakowskiego 5, tel. 258-23. 
GRU-1l32 
BARAKOWOz, tel(O-I3 1)255-36. 
GRU-1I53 
OPEL OMEGA 1,8; 1988/89 r., 
instalacja gazowa. Tel. (0-13 I) 249-69. 
GRU-1I84 
SPRZEDAM 30 a lasujodlowe- 
go. Wiadomosc: Domaradz 746. 
GRU-lI 86 
SPRZEDAM CINQUECENTO 
900, 1993 r., bordo-metalik, 35 tys. km. 
Tel. (0-131) 261-26. 
GRU-1I87 
SPRZEDAM - 50 m 2 , 3 poko- 
je + kuchnia, centrum Krosna. Tel. 
(0-131) 219-32. 
K-82 
TARTAK POZIOMY z posuwa- 
mi pilnie sprzedam. Mariusz Brudzisz, 
Olszyny k/Jasla 33-164 woj. Tarnow. 
J-4 
SPRZEDAM POLONEZ 1,6 
GLE, 1993 padziemik, tel. 218-88, 
lub 230-48 


K-83 


L 


] 


POROWNAJ I WYBIERZ 
Rura miedziana twarda 15 
Wanna z nogami import 170 
ZIewozmywak 2-kom. ROm 6Ox80 
Rura PE 32 
Wodomie.rz 112 z.w. 
Grzejnik aluminiowy CALIDOR (165W) 
Zawor teIDlOSt. 112 z glowicll 
Miska umepowa 511 gat. I 
Zbiomik: hydroforowy 300L 
Pompa glc;binowa 1 "EVGU 80m 
Bateria umywalk:owa 
Naczynie przeponowe 8L 
Kabina naroma 
Kociol GCO-I9,8-04/E119,8KW 


-, 
---.:... ' 


:...<.,
<.'...'- 


38-200 Jaslo, ul. Florianska 121, tel.lfax: (0-131)629-11 


REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL 
OFERUwlE W CENACH PRODUCE NT A: 


Rury i bztaltti mit.rl7.i_ 
Grzejniki 
Baterie Iazienkowe 


SANHA 
S11!LRAD. LECH. FLORIDA, MODEX 
STANDARD-ARMATURA, KZA, 
BERMUDA, mIO 
PREDOM-TERMBT 
BIA W AR, IRMET, RICHMOND 
ZUW Mlawa, FP Lcsmo, SIGMA 
m.s Slupno 
ARMAGOR. Fabryka Lllczniki>w 
MPIS. SPIROFLEX 
ZWS Wroclaw. JOPEX 
MABO'IURLEN 
METALPLAST LESZNO. 
CZl!STOCHOWA GERDA, PANA 


. .
 


Hurt 
4,20 zJ 
173,00 zI 
109,00 zJ 
1,03 zI 
43,70 zI 
19,40 zI 
29,70 zI 
46,00 zl 
340,00 zJ 
527,00 zJ 
32,20 zl 
34,40 zl 
173,60 zJ 
911,00 zI 


Detal 
4,67 zI 
190,00 zI 
125,00 zI 
1,15 zI 
47,45 zI 
22,00 zJ 
33,00 zJ 
51,00 zI 
369,50 zJ 
606,00 zJ 
35,70 zJ 
39,60 zJ 
193,00 zJ 
959,00 z1 


""-, 

?11; 


r , 

 


sprzedaz detaliczna: 
Sklep firmowy 
JAstO, ul. 3-go Maja 2 
dla odbiorc6w detalicznych 
- sprzedaj: ratalna -  
POLSKIE 
. ..... 
-: - , . 


Piece c.o. 
Ogrzewacze wody 
Hydrofmy i pompy - 
Wodomierze 
Annatura 
Izolacje, przewody 
Ceramika aanitama 
Rynny. bnaJizacja 
Okucia budowlane 


Zapraszamy do sta
ej wsp6
pracy - korzystne rabaty I 


Teraz Taniej ! AGD 


PONAD 1000 MODELl SPRZJ;TU W OKAZY.JNYCH CENACH 


.....1"f
 

O
&t\ 

..
 2'\V""" '\
 "£\ 
"S 
 S99 J.\ 
,Cf."" '\ SO"'\ 
£,
" CE"
 2 


UJ£ 


flAT 125p, COMBI, 1982 
te1.225-45 
K-83 
LADA2107, 1300, I988,Zre;- 
cin, Nowa 14 (0-131) 272-20 
K-83 
FIAT 126p, 1991 (0-131) 
610-87 
K-83 
POLONEZ 1,6 GLE, bialy, 
1994, 42.000 km (0-13 I) 251-93 
do 16.00 
K-83 
FIAT 126p, 1992 r.(skladak) 
(0- I 31) 505-58 
K-83 
OPEL KADET SEDAN 13 
1989 r. i piec co II m 2 , palnik na olej 
opalowy. Tel. (0-131) 656-16 
K-83 
SPRZEDAM DOM wraz z 30 
arowl\. dzialkl\. w Jasle, ul. Gl\.dki 39. 
Ogll\.dac 17 listopada 1996 r. (nie- 
dziela) od godz. ll-tej do 16-tej 
S-39 
SPRZEDAM DZIALK
 12 A 
lub 6,5 A Jaslo-Sobniow ul.Ll\.kowa 
tel.(0-136) 678-89 
J-29 
POLONEZ (1989) Korczyna, 
Annii Krajowej 89. tel 541-68 
GRU-1215 
SPRZEDAM POLONEZ 
CARO 1500 1993 r. 42 tys. km, cena 
I I .500, pierwszy wlasciciel, garaz. 
Krosno tel. (0-131) 248-46 
GRU-1213 
FIAT 126p, 1989/90 r., bialy, 
przebieg 40 tys. km. Wilusz Marek, 
Potok 158 
GRU-1l94 
DMUCHAWA DO SZKLAR- 
NI, tuneli foliowych. Tel. 48-98 
Brzozow 
GRU-1l91 
SPRZEDAM TANIO magiel 
elektryczny typ PE-3, malo uzywa- 
ny, rok produkcji 1991. Tel. (0- 
131) 246-85 po 17-tej 
GRU-1l90 
SPRZEDAM 0,86 Ha pola i 
2 ha lasu w Golcowej. Tel. (0-131) 
415-76 
GRU-1l95 
SPRZEDAM LAD
 SAMA- 
R
 1300 3-drzwiowl\., wisniowl\. 
1991/92, stan bardzo dobry, 34.000 
km. OrzechOwka 112 k/Brzozowa 
GRU-1l97 
LADA 2107 1988 r. Wisnio- 
wa. tel. 276 
GRU-1l99 
SPRZEDAM SAMOCHOD 
GAZ-66 2-nape;dowy z lebiodkl\. w 
dobrym stanie. Wiadomosc: Korczy- 
na, tel. 545-02 
GRU-1200 
SPRZEDAM CINQUECEN- 
TO 900; 1994 r. Tel. (0-131) 226-97 
GRU-1203 
OPEL ASCONA C 1,6 SE- 
DAN, czerwony, 160.000 km, ben- 
zyna, szyberdach, hak (tanio). Tel. 
(0-131) 119-31 po 16-tej 
GRU-1204 
MIESZKANIE M-5 75 m 2 , II 
pie;tro - sprzedam, Krosno tel.(0-13I ) 
242-15 
GRU-1208 
SPRZEDAM MIESZKANIE 
57 m 2 Krosno, tel. (0-131) 647-18 po 
19-tej. 
GRU-1209 
SPRZEDAM MIESZKANIE 
34 m 2 (0-131) 630-29 


GRU-I21O 


,,_1t
 -6' , 
-'-o.....,.,.
;;,;l
M.g9 
 


.

' '11 99 t.\ 
/ 
 ,, ' , ..:t C " 
"'
 _, ' ;:(300 .,,\ 
, m
 G
 

 "'" 

S\(UiL SPRZEDAM MOTOCYKLE 
WFM-125 1964 r., MZ-250 1975 r. 
Krosno, tel. 259-09 
GRU-1211 
DOM JEDNORODZINNY, 
pow. 85 m 2 , wod.-kan., co, gaz, na par- 
celi 1.100 m 2 w Iwoniczu. Tel. (0-32) 
12-15-360 po godz. I6-tej 
GRU-I212 
USt.UGI 
SZYBKO, TANIO, solidnie 
naprawisz lodowkct, pralkct, zarnra- 
zarkct, odkurzacz itp. DOMET -SER- 
WIS, Krosno, Krakowska 15, tel. 
229-87 w godz. 8.00 - 16.00. 
GRU-1026 
DYPLOMOWANY BlE- 
GL Y ksictgowy, angielski, kompu- 
ter, wlasny lokal z telefonem w 
centrum Jasla, oczekuje propozy- 
cji wspolpracy: ksictgi rachunko- 
we, ubezpieczenia, doradztwo itp. 
Telefon (0-136) 642-85. 
K-74 
ELEKTROINSTALATOR- 
STWo. Tel. (0-131) 547-37, 523-42. 
GRU-1l38 
TANIO, TERMINOWO, so- 
lidnie naprawisz lodowkct, zamra- 
zarkct, chlodnict produkcji krajowej 
i zagranicznej oraz klimatyzacjct sa- 
mochodow,!. Krosno- Turaszowka, 
ul. Bema 37, tel. 656-18. 
GRU-1l49 
WN
TRZA, REKLAMA - 
projekt i wykonanie. Tel. (0- I 3 I) 216- 
61, mgr architekt wncttrz Beata Karp. 
J-4 
ZALUZJE PIONOWE, po- 
ziome. Produkcja - montaz. Kro- 
sno, tel. 242-23. 
FV-443 
GRECJA PRZEJAZDY, kaZdy 
poniedzialek (0- 13 I) 628-66 
K-83 
KOREPETYCJE - jctzyk pol- 
ski, tel. (0- 131) 253-96 
GRU-1l93 
LODOWKI, ZAMRAZARKI, 
CHLODNIE - naprawy. Zgloszenia 
calodobowe! Krosno, Boh. Wester- 
platte, tel. 615-91 
GRU-Il92 
CZVSZCZENIE I MALOWA- 
NIB kOZuchow i wyrobOw skorzanych. 
Krosno - Zaklad Tapicerski, W. Podwale 
8, Jaslo W. Baczynskiego 7 
GRU-1198 
CZYSZCZENlE DYWA- 
NOW; Krosno tel. 212-17 
GRU-1206 
REMONTY - WYKONCZE- 
NIA wncttrz, instalacje. tel. (0- I 31 ) 
657-84 po 17-tej 
GRU-I207 
CZYSZCZENlE DYWA- 
NOW, Krosno tel. 532-33 
GRU-12I4 


FOTO - VIDEO 


PROFESJONALNA OBSt.UGA 
UROCZYSTOSCI 
ROZSildne ceny 
je
zcze wolne terminy I 
Studio Fotografii Siubnej 
"SAGA" 
Krosno, ul Krakowska 21 
tel. 272-81 


.JESLISZUKASZ 
dobrze platneJ 
PRACY 
PRZYJDZ 
lub 
ZADZWON 


Biuro Handlowe "SAWEX R 
Krosno, ul. Okrzei 56 a 
tel. 265-55 


Nowe PODKARPACIE 


GRZEIMKI 
.O. 
.- Ij ...:vect or 
CO" FUH.ANKOINST 


JASI.O UL. mA.CZOWA. 10 . 'lEL. 622-83 
nosrro UL. BEWOWruOmsrOW. TEL. 627-06 
 6
.J WYFmK I'RECU 
,
 . : 
 I 
: - -. 38-500 Sanok 
, AI. Wojska Potskiego 4 
I 
 .- . tel./fax (0-137) 36-770 
PRODUKUJEMY PRECLE I PALUCHY: 


- czyste 
- z makiem 
. 
- sOJowe 


- ze slonecznikiem 
- paprykowe 
- solone 


Produkt nie zawiera chemicznych srodkOw konserwuj
cych 
i spulchniaj
cych oraz posiada dlugi okres przydatnosci 
do spoZycia (3 miesi
ce). 
Flrma "Wyplek Precll" Jest bardzo prt:i:na I elastyczna 
- motemy spelnlc wasze Indywldualne zyczenla 
dotycZIlC8 asortymentu I opakowan. 
ZAPRASZAMY: 
codzlennie 7.00 -15.00, w soboty 7.00 -13.00. 


. ..' W"""W . 0.. 
.,' .;: ",,' .' f 0.. .-., .$'" .;-'" 


'e-.::  
./ 
. -
. ....: 


PRODUKUJEMY 
I PlERMCZKI 


'j :: 


.ft .
,/ 
>,c,," ,:.f".",;, ':',,.,". 
':""\.. 


serduszka nadziewane 
koslke plemlkowQ 
paleczki piemikowe 


."-; 
" 
:.... : 


j" 


J; 
t' 


j':;;... . 


"<):,. 


oraz 
galaretld wleloowocowe w cukrze i w czekoladDe 
berbatniki deserowe 
WIELOLETNIA TRADYCJA RODZINNA 
WYR6B BEZ KONSERWANT6w 
NA NATURALNYCH SKtADNIKACH 
TOWAR DOSTARCZAMY WI:.ASNYM TRANSPORT EM 
PPH IIGRAN.PIK 11 
'iG RAft '. 
36-200 BRZOz6w, ul. Mickiewicza 14 ' '- ; 
tel./fax: (0-131) 411-38 < 
 ' 
SWDKIEQO, MD.EOO zYCIA Z "GRAN_PIK"IJIl
;;'LO
 


Finna Handlowo Uslugowo Produkcyjna 
IIDOMENAII S.C. 
Krosno, ul. ZrQcinska 16, tel. (0-131) 636-46 
OfERWE 
SZYBY ZESPOLONE 
TERMOIZOLACY JNE 
certyfikat nr 8/03/109/95 
GWARANCJA 5 LAT 
* szyby zespolone zwykle * szyby klejone zwykle 
· szyby zespolone bezpieczne * szyby kuloodporne 
· szyby zespolone antywlamaniowe 


LUSTRA 


oraz SZKLO 
· okienne pittsburgh'a 
· omamentowe bezbarwne 
· omamentowe kolorowe 
· zbrojone bezbarwne 
* zbrojone kolorowe 


* float bezbarwne 
* float antisun 
* float kappa 
· float refleksyjne 
* float termoizolacyjne 


PONADTO WYKONUJEMY USlUGI SZKLARSKIE 
W PElNYM ZAKRESIE 
ZAPRASZAMY od 7.30 do 16.30 


Str. 13  Prredsiebiorstwo Wielobraniowe 

 " "DOMSTAL" S.A. . 
38-200 Jasto, ul. Lwowska 4 
OFERUJE: Tel,ffax: (0-136) 687-12 
MATERIAt.Y BUDOWLANE 
- ksztaltownikl zimnogitte .. eiteie na wymiar 
- blachy dach6wkowe i trapezowe ocynkowane powlekane 
.. blachy ocynkowane i aluminiowe 
- wykonywanie obr6bek blacharskich 
- materialy izolacyjne 
.. elewacje .. siding winytowy, atalowy lub aluminiowy 
.. atolarka okienna i drzwiowa 
- rynny aluminiowe lub miedziane 
.. pIyty kartonowo1lipsowe "KNAUF"-konatrukcje azkieletowe 
.. panele boazeryjne MDF 
.. panele podtogowe KRONOFLOOR 
.. kleje I masy szpachlowe 
.. materiaty do docieplen budynk6w-wykonawstwo 
.. tynkl mlneralne i akrylowe 
.. transport 
ZAl'RASZAMY: Poniedzialek.. Phttek 7.30.. 16.30 
Sobota 7.30.. 13.00 
paOWADZIMY SPIlZEDAZ NA Rr\.TY II 


I-ur n el 
FURNEL INTERNATIONAL Sp. Z 0.0. 
Oferujemy wysokiej jakosci meble 
- kuchenne 
- biurowe 
- wypoczynkowe 
- pokojowe 
Sprzedai za got6wkt i na raty 
Przy wi
kszych zakupach rabaty " 


". 
n<, 


tit. 


" 
Jt:  
x:'


 ; '.
'

.
';1

 
:i. 
. 
. , 
r;.>: '.' 
":'",.
 
, :". yx:. 


.". . >.
 


.p 


::
 


... 
=.:..... 


M: < 


.... 


4 


:tf. . -:;.
 


Jit 


":"t" 


Salon Meblowy FURNEL Jasto, ul. przemystowa 10 
tel. (0-136) 640-71 w. 410, fax 632-17 
Zapraszamy: pn. - pt. 9.00 -17.00 niedz. 8.00 -12.00 


Z NAMI TWOJA PRZYSZLOSC 


Bank Sl
ski S.A. oferuje Klientorn kompleksow
 
obslug
 w zakresie: 


* rachunki biez<\Ce dla podmiorow gospodarczych 
i osobiste dla os6b ftzycmych, 
* lokaty tenninowe, w tym r6wniez niestandardowe. 
* kredyty i pOZyczki dla os6b fizycmych (w tym: 
kredyty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 
kredyty na zakup samochod6w w systemie sprzedaiy 
raulnej.), 
* kredyty dla podrniorow gospodarczych, 
* rozliczenia transakcji krajowych i zagranicznych, 
* karty VISA Classic i VISA Business Banku Sl --- 

 . ,.... . - -- - . - 
-.::>: 
...;'.. ".' --.=--. -,<-:-:,. "''''-. 


, """..,...I"'......t..." Mandl".." U.tug....._ 


L.'

:" #= 
!III ... 


Urzednicze 
oficjalki 


W zwii\zku z ekscesami, do ja- 
kich dochodzi w ostatnim czasie na sta- 
dionach w Polsce, w Urz
dzie Woje- 
wodzkim w Krosnie z inicjatywy wi- 
cewojewody Stanislawa Juchy odbylo 
si
 spotkanie poswi
cone tym zaga- 
dnieniom na terenie wojew6dztwa kro- 
snienskiego. Vczestniczyli w nim 
przedstawiciele wladz wojewodzkich, 
samorzi\dowych, zwii\zk6w sporto- 
wych, kuratorium, policji, straiy pozar- 
nej, Sanepidu. Na pierwszym spotka- 
niu uzgodniono, ze powstanie Zesp61 
do Spraw Bezpieczenstwa i Kultury 
Widowni Sportowej Vrz
du Woje- 
wodzkiego w Krosnie. B\,dzie on orga- 
nem koordynujllcym i zapobiegaji\cym 
aktom przemocy i ekscesom widzow 
na imprezach sportowych. 
W najblizszym czasie zespol 
powolany zostanie przez wojewod
 
krosnienskie O. - 


OFERUJEMY 
ALKOtiOLE. 
WYROBY SPIRITUSOWE. 
WINA. PIWA 
oraz szeroq gamt: 


napojow bezalkoholowych PPPS 'TYMBARK" S.A. 
ZAPRASZAMY ! 
PHU JlBOJ" Krosno, ul. Klet6wka 15, tel. (O-131) 630-86 
Kolarstwo pO sanocku 


Cz
sto tego roku na trasach 
wyscigowych kolarstwa gorskiego po- 
jawialy si
 nazwiska zawodnikow re- 
prezentujllcych Sanocki Klub Kolar- 
stwa Gorskiego. Co wazniejsze moz- 
na je bylo zauwazye wsrOd zwyci\,z- 
cow wielu wyscigow, a juz na pewno 
pomi\,dzy kolarzami zajmuji\cymi me- 
dalowe lokaty. Wielu zapytywalo, jak 
to si
 stalo, ie w Sanoku wyrosla gru- 
pa kolarzy z powodzeniem rywalizu- 
j'!ca z najlepszymi kolarzami gorskimi 
w Polsce. 
Do 1992 r. istnial w Sanoku 
Ludowy Klub Sportowy, w ktorym tre- 
nowali kolarze szosowi. Z powodu bra- 
ku srodkow przestal on dzialac, podob- 
nil' jak wiele innych klubOw sporto- 
wych w Polsce. Wydawalo si
, ze przy- 
szedl kres dla kolarstwa na Podkarpa- 
ciu. I rzeczywiscie kolarstwo klasycz- 
ne, szosowe, jak do tej pory, nil' od£O- 
dzilo si
. Natomiast z powodzeniem 
zaadaptowalo si
 kolarstwo gorskie. 
Czlowiekiem, ktory postanowil 
kontynuowac sciganie na rowerze byl 
i jest Janusz Glowacki. Skupil wok61 
siebie grup
 mlodych zapalenc6w, 
ktorzy razem z nim chcieli pojezdzic 
po lesnych bezdrozach. Jednym z nich 
byl Marcin Karczynski, ktory od 
1995 r. rozpoczi\1 treningi w grupie 
Glowackiego. Juz w pierwszym roku 
start6w byl pi
ty w finale Pucharu Pol- 
ski i dziesillty na mistrzostwach kraju. 
Na zawodach sanockich szk61 ponad- 
podstawowych wybil si
 talent Anny 
Ryniak z II LO, ktora posiada wyjllt- 
kowe predyspozycje do uprawiania 
kolarstwa gorskiego. Wiele treningow 
odbywa wSpOlnie z kolegami. Do gru- 
py dol
czyli wkrotce Maciej Dydek i 
Maksymilian Dr
ek. Tak oto "zmon- 


I. Maciej Bargiel 63 2 0.984 64 4 15 19 16 
2. Bogdan Ciupak 114 8 1,606 71 12 22 26 6 
3. JerzyGraba 7 0,467 15 7 8 
4. Pawel Grygolec 132 I 1,375 96 II 32 34 6 
5. Mariusz Guzik 52 I I 0,776 67 2 7 21 29 
6. Wojciech Kielbasa 9 0,409 22 2 5 12 
7. Klaudiusz Klos 25 3 0,424 59 2 18 26 
8. Mariusz Pikul 3 0,333 9 I I 3 
9. Boguslaw Przybylo 72 8 0,847 85 4 I I 30 26 
10. Arkadiusz Stasik 103 13 1,170 88 9 16 31 21 
II. RobertKral 14 I 1,556 9 5 3 I 
12. Sandor Tihanyi 132 5 2,095 63 23 24 10 5 
13. Robert Magosi 21 1,750 12 2 6 3 I 
W kolejnych rubrykach: imifi i nazwisko, punkty, bonusy, srednia biegopunktowa, slraty, ilose miejsc pierwszych, 
drug;ch, Irzecich, czwartych "tasm ", upadkOw. wykluczen, defektow. 
Zuzlowcy z Krosna w sezonie przegrali az I I spotkail roinic,! ponad 30 punktow. Stanowi
 czolowk
 klasyfikacji 
defektow - pi
ciu w dziesilitce i ostatnich lokat - trzech w dziesilitce. Za najwi
kszy sukces zdaniem niektorych dzialaczy, 
grupy zapalonych kibicow i cZl;sci pisz,!cych 0 zuzlu dziennikarzy naleiy uznac to, ze udalo si
 startujllc dotrwac do konca 
rozgrywek. 0 tymjaki to byl sezon oprocz powyzszej statystyki wiele moze tez powiedziec koncowa tabela drugiej ligi. 


towal" si
 zespot, ktory chcial cos osi,!- 
gn!!.e w sporcie. W ubieglym roku nil' 
byli jeszcze formalnie , statutowo zor- 
ganizowani. Nil' bylo to jeszcze zawo- 
dostwo, ale juz nie rekreacja. 
Sanocki Klub Kolarstwa G6r- 
skiego zarejestrowany zostal w sicrp- 
niu biez,!cego roku, jakby na fali suk- 
cesow. Pojawili si\, takZe pierwsi spo- 
nsorzy. Juz trener nil' musial wykladae 
na wyjazdy podopiecznych wlasnych 
pieni
dzy. Wiele pomogli rodzice mlo- 
dych sportowcow - zakup potrzebne- 
go sprz
tu. Co lepsi zawodnicy jak 
Ryniak czy Karczynski maj
 indywi- 
dualnych sponsorow. Osii\gDi\'te suk- 
cesy stworzyly doskonali\ moiliwosc 
rozwijania w Sanoku kolarstwa gor- 
skiego, a warunki terenowe Si\ tam do- 
prawdy wspaniale dla rozwijania tej 
dyscypliny. 
Rok 1996 obfitowal naprawd
 
we wspaniale wyniki dla jedenastki 
kolarzy ZTZeszonych w SKKG. Marcin 
Karczynski zostal mistrzem Polski ju- 
niorow i zdobyl br,!zowy medal na 
Og61nopolskiej Olimpiadzie Mlodzie- 
zy. Tylko choroba nie pozwolila mu 
wystartowac w Mistrzostwach Europy 
MTB we Wloszech. Anna Ryniak zwy- 
ci
zyla mistrzyni
 Polski seniorek. 
Zajmowala czolowe miejsca w cyklu 
Grand Prix MTB.. Maksymilian Dfi\- 
zek we wspinaczce 0 Puchar Burmi- 
strza Zakopanego pokonal samego pol- 
skiego olimpijczyka, Slawomira Boru- 
la. Sukcesami moze rowniez pochwa- 
lic si
 trener i menadZer sanockiej eki- 
py, Janusz Glowacki. Jest osmym se- 
niorem z Mistrzostw Polski MTB. 


Aotoni J6zefowicz r 


' :
/ y '9'/ '

/ I 

 
? 

 ,
' I /} 
/ .,' J /,," 


t / 


Nowe PODKARPACIE 


_
 
;'77 
'/'T;'" 

. , 

 / / 
f

; }i 
 
L,

j/;' . ",, /.£ d 0( .' /, . ,. / /  
rr 


, > c....
 

. 
t 


"/ 


, 


,. 


£L.' 


Pilkarska okr
g6wka 
- z Sanoviq na czele 


Niewielu bylo takich znawcow 
okrfgowego futbolu, ktorzy po inau- 
guracyjnym meczu Sanovii Lesko, 
przegranym oa wlasnym boisku ze 
Stall! II Sanok 0-5, dawali tej dru- 
zynie szanse na wywalczenie w roz- 
grywkach czolowej lokaty. Tymcza- 
sem Sanovia "otwiera" tabelf na za- 
konczenie rundy jesiennej krosnieli- 
skiej klasy okrfgowej. Co prawda jej 
przewaga Dad drugim, Gornikiem 
Strachocina wynosi tylko 2 punkty, 
a trzecil! Stall! II - cztery i kolejny- 
mi: Rolnikiem Bezmiechowa oraz 
Karpatami II Krosno pi
c punktow, 
to jednak sam fakt liderowania 

wiadczy 0 czwartoligowych ambi- 
cjach. 
Krosnienska okr
gowka prezen- 
tuje w biezilcym sezonie wyrownani\ 
czolowk
, do kt6rej obok wymienio- 
nych juz zespolow moma zaliczye je- 
szcze dwa Zamczyska z Mrukowej i 
Odrzykonia. Zdecydowanie tez odsta- 
ji\ Start Rymanow, Bl
kitni Jasienica 
Rosielna, LKS Glowienka i Ostoja 
Kolaczyce. 0 tym, ze Sanovia nil' jest 
przypadkowym Iiderem mowii\ takZe 
liczby dotyczi\ce strzelonych i straco- 
nych bramek. Sanovia strzelila ich naj- 
wi
cej 33 i stracila najrnniej - 10. Za- 
pewne walka 0 awans powinna roze- 
grac si
 pomi
dzy Sanovii\ Lesko a 
Gomikiem Strachocina. Obydwa ze- 
spoly posmakowaly juz "czwartoligo- 
wego chleba" i chcialyby jak najszyb- 
ciej wydostae si
 znowu na powlerzch- 
ni
 z "okr\,gowej toni". W IV lidze 
graly rowniez niegdys rezerwy sanoc- 


kiej Stali i krosnienskich Karpat. Je- 
dynym nowicjuszem w walce jest Rol- 
nik Bezmiechowa. Z Bezmiechowej 
jednak dochodzil odglosy nil' odpu- 
szczania w walce 0 awans, co zapowia- 
da ciekawe rozgrywki. 
Jesien po stronie strat jedno- 
znacznie mogil zapisac Start Rymanow 
i Ostoja Kolaczyce. Ta pierwsza dru- 
Zyna moze miee trudnosci w utrzyma- 
(Iiu si
 w "okr
gowce". Wi
cej tez ki- 
bice oczekiwali po Burzy Rogi, ktora 
z 15 punktami zajmuje 9 lokat
. Tra- 
dycyjnie juz w "ogonie" tabeli znaj- 
duje si
 LKS Gfowienka, ktora "TZU- 
tern na tasmf' broni co roku sw6j byt 
w tej klasie zwanej takZe V ligil. Cie- 
kawe jak b
dzie tym razem. 
Orzel Bazan6wka awansuji\C w 
ubieglym sezonie do IV Iigi, gdzie spi- 
suje si
 nadzwyczaj dzielnie, zadaljak 
na razie klam teorii mowii\cej, ze dru- 
Zyny z krosnienskiej okr
gowki skaza- 
ne si\ nieuchronnie tylko na jednorocz- 
ny pobyt w IV lidze. W czesniej t
 teo- 
ri
 obalila juz Brzozovia. Dzialacze z 
Leska rowniez uWaZaj!\, ze stae ich na 
gr
 w IV lidze. Zreszti\gdzie jak gdzie, 
ale w srodowiskach miejskich trzeba 
szukae kandydatow do wyzszych lig. 
Zmusza do tego poziom organizacyj- 
ny, oraz zaplecze mlodziezowe w po- 
staci druzyn juniorow i trampkarzy. 
Zawsze latwiej jest 0 to w tym srodo- 
wisku, niz wsrod zespolow wiejskich 
czysto amatorskich. 
Przygllldaji\c si
 liderowi Sano- 
vii Lesko nil' sposob nil' wspomniec 0 
doskonalej pracy z mlodziezi\ prowa- 


dzonej pod kierunkiem Witolda Ma- 
cieli(trampkarze) iAodrzeja Fala Gu- 
niorzy). Pierwszej druzynie "szlifu 
nadaje" byly zawodnik Stali Sanok- 
Jerzy Frllczek. Ma on w zespole wie- 
lu doswiadczonych pilkarzy jak Ry- 
szard Skubisz, Witold Suchar, An- 
drzej Niedziocha, Robert Szewczyk 
czy Robert Gfbus. Decyduji\ oni 0 po- 
zytywnym obliczu druzyny. Nalezy 
dodac, ze kapitan Sanovii stoper An- 
drzej Niedziocha z rownie wielki\ ocho- 
t!lrozbija ataki przeciwnikajak i strze- 
la bramki. Przy takiej uniwersalnosci 
pilkarzy lesczanie mogi\ uchodzic za 
faworyta V ligi. 
W Lesku licz!\, ze dobra posta- 
wa pilkarzy zmobilizuje miejscowych 
ludzi biznesu i udzieli\ oni klubowi nie- 
zb
dnej pomocy. Komunalna dotacja 
wyniosla w tym roku 17 tysi
cy zlo- 
tych. W klubie zdaj!l sobie spraw
, ze 
potrzeby przy walce 0 awans Si\ wi
k- 
sze. Tym bardziej, ze te I 7 tysi
cy to 
nil' tylko dla pilkarzy, ale i dla innych 
sekcji, a si\ nimi szachy i lekka atlety- 
ka. Wiele pomaga Sanovii fIrma "Fux" 
czy tez przedsi\,biorstwo "Mariot". 
Wsrod leskich kibicow panuje 
opinia, ze szansa na awans moze si
 
dlugo nie powtorzyc i trzeba ji\ w pel- 
ni wykorzystae, bo nie przystoi klubo- 
wi z ponad siedemdziesi
cioletnill tra- 
dycji\ miee pilkarzy tylko w klasie o
- 
gowej. Oczekuj!l wi
c zwyci
stw i do 
tego obliguji\ zarowno trenera, jak i 
nowego prezesa Zbigoiewa Paszkow- 
skiego. nil' mowii\c juz 0 pilkarzach. 
A. Jasionowski 


Co daje sport? 


Kariera sportowa daje najlep- 
szym slaw\" pienil!dze, satysfakcjf. 
Wybitny sportowiec jest w centrum 
zainteresowania opinii publicznej. 
Malo kto sif zastaoawia co si\, dzie- 
je potem. Najczfsciej odchodzi w za- 
pomnienie. Niewiclu udaje sif prze- 
kuc sportowl! slaw\, oa pienil!dze lub 
poza sportowe sukcesy. Bywajl! 
przypadki, ze sportowcy zostajl! ka- 
lekami. 
KaZdy chociaz troch
 interesu- 
ji\cy si
 sportem zna przypadek slaw- 
nego sportowca Muhammeda Ali, cho- 
rego na chorob
 Parkmsona. Ma ona 
swoj prolog w sporlowym wyczynie 
znanego boksera. On jak i wielu mniej 
slawnych pi\,sciarzy ukonczylo karie- 
r
 z zaburzeniami rownowagi, koordy- 
nacji mchowej, niedowladem kOliczyn 
i innymi dolcgliwosciami. Zreszti\skut- 
ki wyczynowego uprawiania sportu 
dotykajll nil' tylko bokserow, ale wi
k- 
szose sportowc6w uprawiajllcych dys- 
cyplin
 sportow!l zwani\ kontaktow!l. 
Na swiecie notuje si
 rocznie okofo 250 
tysi
cy przypadkow wstrzi\snien 
mozgu wlasnie u SPOrlOWCOW z dyscy- 
plin kontaktowych. Nalezll do nich nil' 
tylko boks, futbol amerykaiIski, czy za- 
pasy, ale tez mi
dzy i(lnymi koszykow- 
ka, pilka nozna, pilka r
czna. 
Zderzenie z przeciwnikiem to 
nieraz cz
sciowa utrata swiadomosci, 
niekiedy pami
ci, zaburzenie postrze- 
gania. Objawy te zanikaj!\, organizm 
powraca do rownowagi i gra toczy si
 
dalej. Jezeli takie sytuacje przytrafIajll 
si
 cz
sto, narastajll objawy trwale. 
Kariera sportowa staje si
 dla zawo- 
dnika najcz
sciej znacznie waZniejsza 
niz wlasne zdrowie. Podobnie jest z od- 


czuciami jego opiekunow, przynaj- 
mniej dopoki sportowiec jest przydat- 
ny dla zespolu. St!ld juz blisko do 
sklonnosci bagatelizowania drobnych 
uraz6w. A wlasnie powtarzane urazy 
czynii\ ze sportowca kalek
 i skazuji\ 
na zapomnienie ze strony kibic6w i 
dzialaczy sporlowych. Kontuzji moz- 
na tez ulec na szkolnej lekcji wycho- 
wania fizycznego, na placach zabaw. 
Amerykanskie statystyki infor- 
muj!\, ze co pillty junior w pike noznej 
doznaje wstrzilsnienia mozgu. Podob- 
nych badan nie prowadzi si
 w Polsce, 
totez nie spos6b orzel', w jakiej skali 
to zjawisko wyst
puje w naszym kra- 
ju. Z podobnych przyczyn nil' wiado- 
mo ill' urazow glowy zdarza si
 w klu- 
bach, na lekcjach, placach zabaw. Miej- 
my nadziejt<, ze nie ma u nas duzo cho- 
rych ze sportu. Oby ich bylo jak naj- 
mnleJ. 


A. Hendrzak 


Jasielska liga 


25 pazdziemika rozpocztEe

 


* SYSTEMY SZAF WN
KOWYCH 
* DRZWI PRZESUWNE 


* KASETONY SUFITOWE 
* LlSTWY * KLEJE 


Sklep WyposaZenia Wn
trz 
Sanok, 01. Jagiellmiska 7, tel. (0-137) 321-06 :,.:.  :, 


Nowe PODKARPACIE 


Str. 17 


, 
Sroda 
13,14. 6 


..... 


PROGRAM l' 


6.00 Kawa czy herbata? 
1$.00 "Moda na sukces" - serial USA 
8.20 Muzyczna Jedynka 
8.3.0 Wiadomosci 
8.40 Tut Turu - program dla dzieci 
9.05 Gimnastyka Ping Pong 
9.10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9 5.0 Porozmawiajmy 0 dzieciach 
1Q.00 "Pod wiatr" - serial USA 
11.0.0 Zr6b to tak, jak my 
11.15 Poradnik balaganiarza 
11.25 Ksiqzki, kt6re wstrzqsn
 swiatem 
11.45 "Arcydziela" -serial prod. ang. 
12..0.0 Wiadomosci 
12.1.0 Agrobiznes - rolniczy program inf. 
12.2.0 Magazyn Notowari - Stacja z licencjq 
12A.o W plener ! 
13.05 Start - teleturniej sportowy 
13.25 Gdzie Sq nasze pieniqdze? 
13.5.0 Na skraju - Morfologia 
14.1.0 Jak znaleze dobrq pracfi) 
14.20 Fizjonomia kropli wody 
14.3.0 ABC zawod6w Maklerzy gieldowi 
14..5.0 Program dnia 
15..0.0 Wiadomosci 
15,1.0 Ekonomiczne opaiy rodziny Kowalskich 
15.30 "Nieustraszeni" - serial prod. kanad. 
16.0.0 Dla dzieci - Telezawody 
16.25 Muzzy - jezyk ang. dla dZleci 
16.3.0 Dla mlodych widz6w -Raj 
'17.00 Teleexpress 
: 17,25 "Inny swiat" - serial USA 
,18,0.0 Miliard w rozumie - teleturniej 
'18.30 Rewizja nadzwyczajna - Kuzynek diabla 
19,.0.0 Wieczorynka 
19..3.0 Wiadomosci 
20.1() "Cutter i Bone" -film USA 
22.00 W centrum uwagi 
22.30 Studio sport 
'23.3.0 Wiadomosci 
23.4.0 "Sceny domowe" - "Nocleg" 
, 0.05 "Ostateczny cios" "film prod. wloskiej 


:'7;.05 
71.0 
8,.00 
'8
30 
:9,.00 
"9.30 
1.0:00 
10,30 
.12.0.0 
12.30 
13:
O 
14.05 
'14:15 
;15.00 
.15.25 
.15.35 
16.00 
1B;10 
16:30 
17.00 
'17.30 
18,35 

 19.05 
1
.35 
21:3.0 
.22.00 
:.0.10 


PROGRAM 2 
Sport telegram 
Poranny magazyn Dw6jki 
Program lokalny 
"Moje trzy corki" - serial USA 
Swiat kobiet 
"Walczqc 0 ich przetrwanie" - serial franc 
Truskawkowe studio 
Rozmowy 0 milosci - "Czarodziejska g6ra" 
Koncerty na zyczenie 
Skrzydla blizej marzeri 
"Doktor z alpejskiej wioski" - serial 
Muzyczne nowosci Dw6jki 
Clipol 
"Sylvan" - serial animo 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Oiukumene 
Panorama 
Swiat wok6/ nas 
5 x 5 - Wygrajmy razem - teleturniej 
Camerata 2 - magazyn muzyczny 
Programy lokalne 
Jeden z dziesifi)ciu - teleturniej 
Ekspresreporter6w 
Truskawkowe studio /powtJ 
Sport telegram 
"Sceny z zycia malzeriskiego" -filmfab. 
Film dok. 


,6.00 
7..00 
7,55 

8,D.o 
8.15 
8.30 
",9.00 
10,00 
11.00 
'12;00 
'13.00 
'13.30 
'14,00 
;14:30 
'15.00 
,15:20 
j 15:tro 
'16.OQ 
16,15 
16.45 
11,1.0 
(11AO 
-18.10 
; 18.'40 
t1
.45 
19,00 
'19.59 
20,00 
22,00 
22.25 
22.35 
23.30 
: 0.30 


POLSAT 
ptaki ciernistych krzewow - serial 
Poranek z Polsatem 
Poranne informacje 
Polityczne graffiti 
Klub Fitness Woman 
Ufozaury - serial animo 
Druzyna "A" - serial USA 
Zar mlodosci - serial kanad. 
Airwolf " serial USA 
Disco Relax 
Oskar - magazyn filmowy 
Sztuka sprawiedliwosci 
Kuba zaprasza 
Tw6j lekarz - magazyn medyczny 
HALOGRA!MY 
Ye!Ye!Ye! 
Czarodziejka z ksi
zyca- serial animo 
Informacje 
Link Journal 
Gwiazdy i rozgwiazdy 
Kalambury 
Skrzydla - serial USA 
Swiat wedlug Bundych " serial USA 
Moim zdaniem 
Informacje 
MacGyver - serial USA 
Losowania LOTTO 
FILM TYGODNIA 
Bez Iitosci - film USA 
Informacje i biznes informacje 
Polityczne graffiti 
Ulice San Francisco" serial USA 
Na kazdy temat 
Zar
odosci"seriaJkanad. 


CzwQJ"tek 
14.11.96 


- PROGRAM 1 w'" 


6:00 Kawa czy herbata? 
8,00 "Moda na sukces" - serial USA 
6.20 Muzyczna Jedynka 
8.30 Wiadomosci 
8.40 M6j program na antenie 
9.05 Gimnastyka buzi i j
zyka 
9.1.0 Mama ija 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy 0 dzieciach 
10.00 "Cagney i Lacey" 
t f.OO Gotowanie na ekranle 
11.20 Zielone pogotowie 
11.30 Laboratorium 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowari 
12.40 Indeks-magazyn finansowy 
13.05 Teleturniej 
1.3.25 Taki jest swiat 
13.50 Cialo i wyobraznia 
14.1.0 Katalog zabytk6w -Zi
bice: Fara 
14.20 Joystick 
14.30 Jesli nie Oxford, to co? - teleturniej 
14.50 Program dnia 
1.5,10 Swiat ze sl6w 
15.30 "R6zowa pantera" - serial animo 
16.00 Dla dzieci - Rzqdy dzieci. 
16.25 Muzzy 
16.30 Dla mlodych widz6wl 
18.00 Filmidlo 
18.30 Credo-magazyn katolicki 
19.00 Wieczorynka 
20.10 "Morderstwo"- serial krym. prod. USA 
21.05 Czas na dokument 
"21.35 W centrum uwagi 
22.05 Diariusz rzqdowy 
22:15 Muzyczna Jedynka non stop 
22,30 Pegaz 
22.55 Jutro w programie 
23.10 "Cieszyly mnie hole od malego" -reporta;? 
23.40 "Rwala fiofki dynamitem" - komedia 
1.15 "Jean Babilee - portret artysty" 


7.05 
7.1.0 
1.50 
8.00 
8.,30 
9.00 
!t30 
10.00 
10-30 
11..00 
12.00 
13.20 
14.1.0 
14:25 
15..00 
15.25 
15.35 
16.00 
16.10 
16:30 
17:00 
17.30 
18.00 
1'8:1.0 
18:35 
lR05 
'19.35 
20.00 
21.30 
21.35 
21.45 
22.35 


IkOO 

.OC 
6,15 
8;30 
9.00 
10.00 
11.00 
12,00 
"12;30 
13.00 
11:0 0 
'14;3() 
15;OQ 
15:20 
15
30 
,,16.1!$ 
16:45 
11,10 
11.40 
18
10 
16.40 
19.00, 
19.50 
20.00 
,
UO 
22:00 
22:2g 
22.35 
23.30 
23.55 
,'0.30 


PROGRAM 2 
Sport telegram 
Poranny magazyn Dw6jki 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Program lokalny 
2.Dzieciaki, klopoty i my" - serial USA 

wiat kobiet 
"Melanezja - inna planeta" - serial dok. 
Klub pana Rysia 
TV - mota - sport 
"...a chcialam bye tylko aktork q " - film dok. 
Koncerty na zyczenie 
"Okavango" - serial prod. USA 
Muzyczne nowosci Dw6jki 
Clipol 
"Conan-iowca przyg6d"- serial animo 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Apetyt na zdrowie 
Panorama 
Pejzaze wsi polskiej 
5 x 5 - Wygrajmy razem - teleturniej 
Polak6w portret wlasny 
Programy lokalne 
Panorama 
Programy lokalne 
Jeden z dziesi
ciu - teleturniej 
Bez znieczulenia 
Klub Pana Rysia 
Rzeczpospolita Druga i POI 
Sport telegram 
Halo weekend 
"Rzeka nadziei"- serial prod. ang. 
Spotkania z Leszkiem Kolakowskim 


POLSAT 
Starsky i Hutch - serial USA 
Polityczne graffiti 
Klub Fitness Woman 
Czarodziejka z ksi
zyc.a - serial animo 
MacGyver-serialUSA 
Zar mlodosci - serial kanad. 
Airwolf - serial USA 
Jestesmy 
Co jest grane? - program dla dzieci 
P.M.A.M GRA!MY 
Motowiadomosci 
Link Journal 
HALOGRA!MY 
Ye!Ye!Ye! 
Ufozaury - serial animo 
Nie tylko dla dam 
Portret pami
ciowy 
Kalambury 
Skrzydla - serial USA 
Swiat wedlug Bundych - serial USA 
Moim zdaniem 
Drui:yna "A" - serial USA 
Losowania Lotto 
Nieustraszony - serial USA 
Starsky i Hutch, - serial USA 
Informacje i biznes informacje 
Polityczne graffiti 
Ulice san Francisco - serial USA 
Sztuka informacji 
4 x 4 - magazyn moto. 
Zar mlodosci - serial kanad. 


Piqte.k 
15.11.96 


PROGRAM 1 -, 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Moda na sukces" - serial prod. USA 
8.20 Muzyczna Jedynka 
8.30 Wiadomosci 
8AD Klapsik oraz Dzieci dzieciom 
9,10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
10.00 "Znak R6i:y" - serial USA 
11.00 Kalendarz pani domu 
11.20 Opowiesci 0 smakach 
11.30 tyk matematyki liczby pierwsze 
11,45 Chochlikowe psoty - przysl6wek 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowari 
12.40 Dzieci takie jak nasze 
'13.05 Muzyka lagodzi obyczaje - quiz muzyczny 
13.25 Sto lat 
13.35 Zye skuteczniej 
.13.5.0 Miniatury Z. Nalkowska "Dzienniki " 
13.55 Powt6rka z historii -Jan III Sobieski 
14.20 Poezja wsp6/czesna - "Troch
 wolnosci" 
15.1.0 Malzeristwo doskonale - Przysi
gales 
'15.30 "Tajemniczy swiat Aleksandry" 
15.55 Studio 1 
16.00 Dla dzieci Ciuchcia 
16.25 Muzzy in Gondoland 
16.30 Dla mlodych widz6w - Harmider 
17.00 Teleexpress 
11.25 "Tata, a Marcin powiedziaL: 
11.35 Goniec - tygodnik kulturalny 
17.55 Bezpieczniej 
16:1.0 Randka w ciemno 
18.50 "Jak rzucie palenie?" 
19.00 Wieczorynka ..Smurfy" 
20.10, "Trzy dni kondora" - film prod. USA 
22.10 W centrum uwagi 
22;40 Gielda 
22.50 Artes-magazyn plastyczny 
23,30 Muzyczny Klub Jedynki 
0.20 "Horror Frankensteina" - film fab. 


7:10 
7:50 
8.00 
8.30 
9.00 
9.30, 
10:0.0 
to.30 
11..0.0 
12.00 
13
2Q 
15.00 
15:25 
15.35 
16.10 
16.35 
17:05 
17.30 
18.35 
19.05 
19.35 
20.00 
21,30 
21.40 
22.30 
22.40 
0.25 ' 


6.00, 
7.55 
8.00 
8.15 
8.30 
9:00 
10.00 
11.00 
12.00 
12;30 
13:00 
13:30 
14.00 
.1
.
 
15:00 
15,20 
15.,30 
,16.00 
16
15 
16.45 
1],10 
17.40 
11MO 
118;40 
18.45 
19J)C) 
19;50 
20,00 
21.00 
22.00 
22:20 
22.30 
22A5 
! 
! 
o,2 5 1 
1:2:5 


PROGRAM 2 
Poranny magazyn Dw6jki 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Program lokalny 
"Pelna chata" - serial prod. USA 
Swiat kobiet . 
"Odkrywanie kontynentu" - serial dok. 
Paragon - quiz dla mlodziezy 
Posredniak 
Usmiechnij si
 
Spotkanie z orkiestrq - WOSPR 
"Lew Swi
tego ,Marka" - film fab, 
"Prawdziwe przygody Profesora 
Thompsona"- serial animo 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Artysta czasu jesieni - T. Kwiatkowski 
Animals 
Jeden na jeden 
Mixer -program dla mlodziezy 
Programy lokalne 
Va banque - teleturniej 
Tele Wizje kultury 
Paragon -quiz dla mlodziezy 
Program artystyczny 
Sport telegram 
"Potw6r-portret Stalina" film dok. 
Rozwiqzanie konkursu "Audiotele" 
"Rok 1969" - film fab. prod. USA 
25 Festiwal Glastonbury 1995/1/- koncert 


POLSAT 
Nieustraszony - serial USA 
Poranne informacje 
Polityczne graffiti 
Kfub Fitness Woman 
Ufozaury - serial animo 
Drui:yna "A" - serial USA 
Zar modosci - serial kanad. 
Airwolf - serial USA 
Klip Klaps 
Wrazliwosc - program dla mlodziezy 
Nie tylko dla dam 
TOP '96 - program rozrywkowy 
Sztuka informacji 
Portret pami
ciowy 
HALOGRA!MY 
Ye!YeIYe! 
Czarodziejka z ksi
zyca - serial animo 
Informacje 
Kuba zaprasza 
Klub satyryk6w 
Kalambury 
Skrzydla - serial USA 
Swiat wedlug Bundych - serial USA 
Moim zdaniem - komentarz polityczny 
Intormacje 
MacGyver - serial USA 
Losowanie LOTTO 
Zaginiony - serial USA 
Dziwny traf - serial USA 
Informacje i biznes informacje 
Polityczne graffiti 
Biznes tydzieri 
Tajemniczy Aniol - film USA 
Policjant z Houston. Jack Craig iropi 
olbrzymiego przybysza z Kosmosu, kt6ry 
dostarcza na Ziemi
 narkotyk zdolny 
wyniszczyc calq ludzkosc. 
Playboy 
Zar mtodosci - seriat kanad. 


7.15 
7.30 
8.00 
8.30 
8.40 
9.05 
9.35 
10.30 
11.00 
11.3.0 
12..00 
12.10 
14.2.0 
14.55 
15.15 
15.30 
16.05 
16,30 
17,00 
17.20 
18.00 
18.45 
19.00 
20.00 
21.35 
22.15 
23.10 
23.55 
1.40 


7.10 
7,30 
8.00 
8,30 
9.30 
10.00 
10.30 
11.00 
11.30 
12.00 
13.3.0 
14.30 
15.00 
15.30 
16.00 
16.30 
17.05 
18.10 
16.35 
19..05 
19.35 
20.00 
21.00 
21.30 
21.45 
22.40 
0.10 
0.15 


6.15 
7.00 
7.5.0 
8.15 
8.30 
9,00 
9.30 
9.55 
10.50 


Sobota 
16.11.96 


PROGRAM-1 


: Z Polski - reportaz 
, Wszystko 0 dzialce i ogrodzie 
, Agrolinia 
, Wiadomosci 
Program dla dzieci: - Do g6ry nogami 
Ziarno 
5-1.0-15 - program dla dzieci i mlodziezy 
Jajko Kolumba 
Z zoinierskiego plecaka 
Kadra czeka 
Wiadomosci 
Kultura duchowa narodu 
Lowcy hislorii 
Morze - magazyn 
"Upadle anioly" - reportaz 
Nowozericy - teleturniej 
"Bill Cosby show" - serial prod. USA 
Na przelomie 
Teleexpress 
Od przedszkola do Opola 
"Ucieczka do raju" - serial prod. USA 
Studio TransAntractica 
Wieczorynka 
"Zagubieni w Ameryce" -film USA 
Sportowa sobota 
Kabaret Olgi Lipiriskiej 
MdM po godzinach 
"Zbrodnie nami
tnosci" - film USA 
"Zar tropik6w" - serial 


13.05 


PROGRAM 2 
Folkowe nuty 
Tacy sami 
Spotkanie z Hannq Barberq 
Programy lokalne 
przed Kongresem - Eucharystie - film dok. 
Male ojczyzny 
Kino bez rodzic6w - "Molly" 
"Kr
ciola" - program Jerzego Owsiaka 
"Zycie obok nas" - film dok. 
"Daleko od szosy" - - serial prod. TVP 
Festiwal im. Jana Kiepury-Krynica '96 
Oczywiscie - pro rozrywkowy 
Familiada - teleturniej 
,,25 klatek na sekund
"- serial dok.TVP 
Edyta Bartosiewicz "Szok'n'show na bis'" 
Naprawd
 jaka jestes - S. Celiriska 
"Zagubiony w czasie" - serial USA 
Programy lokalne 
Va banque -teleturniej 
Wydarzenie tygodnia 
Szalone liczby 
Studio sport - Liga polska 
Panorama 
Siowo na niedziel
 
Serial fab. 
"Watergate" [1/8] - serial dok. 
Sport telegram 
25 Festiwal Glastonbury 1995/2/- koncert 
POLSAT 
P.MAM. GRA!MY 
Disco Relax 
W drodze 
Smakosze i rozkosze 
Czarodziejka z Ksi
zyca - serial animo 
Plac Sioneczny 4 - program dla dzieci 
Candy-Candy - serial animo 
Rajska plaza - serial USA 
Elvis i kr610wa pi
knosci "film USA 
lIustrowana wieloma piosenkami historia 
trwajqcego pifi)e lat romansu Elvisa 
Presleya i kr610wej pi
knosci,Lindy 
Thomson, 
Szcz
sciarz Antoni - film polski 
Slubny prezent - klucz do domku 
jednorodzinnego - bardzo kr6tko cieszyl 
nowozeric6w. Z domku pozostaiy jedynie 
drzwi, za to na terenie posesji znalazl si'ii 
czolg. ' 
Oskar - magazyn filmowy 
Zwierz
 zwane czlowiek [2/6] - serial dok., 
Blisko 30 lat temu Desmond Morris swoj
 
publikacjq naukowq pI. "The Naked Ape' 
wstrzqsnql posadami dotychczasowej 
wiedzy na temat ewolucji czlowieka i 
wysunql hipotez
,ze czlowieka Iqczq 
liczne wi
zi z jego zwierz
cymi 
przodkami. Zaproponowana przez BBC; 
wyrafinowana technika filmowa. poddala 
rozw6j osobowy czlowieka niemal 
mikroskopijnej analizie i pozwolila w 
spos6b wielce satysfakcjonujqcy dowiest 
zwierz
cych pocz q tk6w czlowieka na 
Ziemi - pokazac szeroki zakres jego 
zwierz
cej aktywnoSci oraz swoistych 
zachowari zwierzqt, kt6re uznawane byly 
za wylqcznq domen
 czlowieka. 
Informacje 
Oto Polska - magazyn reporter6w 
Magazyn 
Program rozrywkowy 
Miss Telewizji 
Informacje 
Disco Polo Live 
Losowania LOTTO 
Kojak - serial USA 
Miasteczko Twin Peaks - serial USA 
Yakuza - film USA 
Zycie jak sen - serial USA 
Playboy 
Szal
ni det

i - film USA 


.. 


14.30 
15.00 


1q,QO 
16.15 
16.45 
17,45 
18.15 
18.45, 
19.00 
19;50 
20:00 
20.00 
22.00 
0.10 
0.40 
1.
 Str. 


18 


Nowe PODKARPACIE ---
 


Niedziela 

7_11.96 


PR 


RAM .. : 


- - --


:-: --, 


17.00 Rolnictwo na swiecie - Hiszpania 
,; T.15. Kultura ludowa 
"7.35 Notowania 
8.00 Agroliga '96 
8.05 "Byty sobie odkrycia" - serial 
8,35 Teleranek 
9.00 .. "Flipper" - serial prod. USA 
10.00 W Starym Kinie "Duma Jankesow"-film 
fab.prod. USA 
11.05 "Klan urwisow" - film prod. USA 
12.00 Aniol Panski 
12.20 Ludzki swiat 
13.00 Wiadomosci 
13.10 Tydziefl 
13'.4""<="""""'.'*".,.
, ....-O'.
. OP,"»,. .....,.......,.'''",.,...... '"'-_.. 18 _ 19.11 _ L..k pierwotny _ 
USA/15 
20.11 - Gry uliczne - USA/I 5 
.. _:,- ".. "-c. , 
mBRZOZOW

_:i 
. 11..... "Dla ich wtasnego dobra" - dramat USA 
:l1:!){j W centrum uwagi Kino ..Robotnik" 
.i!?2{I. Sejmograf 15 - 17.11 - g. 16.00 - Malpa w hotelu - 
22:3(1. Studio sport Puchar Europy w koszyk6wre USAibo 

 Nobiles - Polzela ! j 
2320. Publicystyka kult. " I 15 -17.11- g. 17.30 - Twierdza - USA/I 5 
.'
'" "Szpiedzy" -film dok. prod. USA : 18 -19.11- g. 16.00, 18.00 - Wampir w Broo- 
! "Kobieta honoro [516) - serial prod. I
.!! I /. ""'
.,.

 .... M
 
.....-. · .. " , -- - :: f 
. -....... .' 


"- z..oo 
" I iI, ' 
1\ 
,:, ,,' 
I 
'/ 


Wr6cily dawno nie widziane 
welny boucle i welny z dlugim wlo- 
sem, wszelkiego rodzaju tweedy i ma- 
terialy melanzowe, mohery i zamsze, 
aksamity i plusze, ponadto dzianina 
o wygl!ldzie r
kodzielniczym. Wszy- 
stko co mi
kkie, puchate, 0 wyraznej 
fakturze, jest teraz bardzo poz!ldane. 
Wracaj!ljodelki oraz szkockie kraty, 
nosi si
 patchworki w wydaniu zimo- 
wym (na przyklad plusz plus dziani- 
na, ktora doskonale zast
puje trady- 
cyjny material, pod warunkiem oczy- 
wiscie, ze temperatura nie spadnie 
grubo ponizej zera. Po modzie na 
krociutkie i przyciasne garsonki nosi 
si
 duze plaszcze i duze kurtki, zwy- 
kle 0 za dlugich r
kawach, w ktorych 
moma sobie rozgrzac dlonie. Styli- 
sci nazywaj!l to powrotem do Hodel, 
czyli do ubrania pasterskiego. Nie 
wygasl jeszeze nurt ekologiczny. W 
tym duchu wlasnie sprawmy sobie 
kurtk
 z kapturem, narzutk
 z grubo 
tkanego materialu, poncho, plaszcz z 
wielkim kolnierzem, peleryn
 z 
fr
dzlami lub zamSZOW!l kamizel
, do 
ktorej doszyto r
kawy z trykotu. Nie- 
pretensjonalne, czyste w formach, 
troch
 zgrzebne. 
Kilka motywow etnicznych tez 
nie zaszkodzi. wracaj!l przeeiez w 
modzie jak bumerang. 
Przeniesmy si
 w rejon Dale- 


»
Przeulodni!c !culinarnlJJ$c,
 
KukuRydZA 


Terapia biorezonansowa 
rewelacj
 medyczn
 
GablDet Medyeyny 
AlternatywneJ 
''tlELIOS'' 


Znaleziska areheologiczne 
swiadcz!!., ze uprawiana byla juZ ok. 
5000 lat temu. Ku ezci bogini kuku- 
rydzy wznoszono w przedkolumbij- 
skim Meksyku i w Peru wspaniale 
swilltynie. Odkryta przez Kolumba, 
niepr
dko zdobyla popularnosc w 
Europie. Do Wloeh i Hiszpanii do- 
stala si
 okr",zn!l drogll, poprzez Tur- 
cj
, na przelomie XV i XVI w. Na- 
zywano j!l pocz!ltkowo "tureck!l 
pszenic!l" . Polaey zainteresowali si
 
nill pozno, bo w XIX w. 
Istniejll odmiany jadalne i pa- 
stewne. NiedojrzaJe kolby kukurydzy 
o soczystych, slodkieh ziamaeh sta- 
nowi!l po ugotowaniu w osolonej 
wodzie smaczn!l i zdrow!l jarzyn
. 


Dojrzale ziama po wysuszeniu dajll 
m!lczk
 i kasz
 kukurydzianll, zwa- 
nIl mamalyg!l. Z drobnej kaszy ku- 
kurydzianej mozna przyrz!ldzic de- 
likatne budynie, grubsza kasza, wy- 
piekana z tluszezem stanowi (z do- 
datkiem np. bryndzy) lekko strawny, 
pOZywny posilek. Wlosi przyrz!ldza- 
jll sw!l slynn!l polent
 z grysiku ku- 
kurydzianego, zas poludniowoame- 
rykailskie "tortillas" S!l roznie 
nadziewanymi omletami z m!lki ku- 
kurydzianej. 
PRZEpisy 
SAhTkA WARZYWNA 
Puszka kukurydzy, jablko, 
papryka swieza, 3 og6rki kiszone 
(male), 15-20 dag sera z6ltego, s61, 


pieprz, majonez. 
Kukurydz
 Ods!lczyc, reszt
 
skladnikow pokroic w kostk
, wy- 
mieszac wszystko, przyprawic, do- 
dac majonez i odstawic na chwil
 do 
lodowki. 


TUNczyk 
w kukuRydzy 
Puszka tunczyka, puszka 
kukurydzy, trocbf groszku zielone- 
go, mote bye tez mala sparzona 
cebula, cytryna, majonez. 
Tunczyka,groszek,pokrojon!l 
cebul
 wymieszac z ods!lczon!l ku- 
kurydz!l. Doprawic cytryn!l do sma- 
ku, zalac majonezem i odstawic na 
noc do lodowki. Podawac jako prze- 
k'lsk
 do w
dlin. 


(brr) 


kiego Wsehodu - w Himalaje i do 
Chin; kufajka w kolorze laki b
dzie 
jak najbardziej na miejscu. Spiesz
 
pocieszyc milosniczki ubran sporto- 
wyeh, plaszczy i kurtek niby klasycz- 
nych, a odmladzaj!leych dzi
ki coraz 
bardziej udoskonalonym materialom. 
Dzisiejsze welny, zamsze i 
skory nie dadz!l si
 porownac z daw- 
nymi surowcami, st'ld i inne efekty. 
Przede wszystkim mi
kkosc, ktora 
kamufluje struktur
 ubrania. Nie ma 
zadnej w!ltpliwosei, ze w rzeczy spo- 
rtowe zawsze warto inwestowac, bo 
im s!ldzone dluzsze niz jeden sezon 
zyeie. 


Jola 


Kilka 
dohrych rad 


.Jakie skladoiki odzywcze 
zawarte sit w produktach 
zywnosciowych? 
l. Produkty zbozowe (m'lka, 
kasza. pieczywo, makarony): w
glo- 
wodany, bialko roslinne, fosfor, zela- 
zo, witaminy grupy B, blonnik. 
2. Mleko i produkty mlel'zne: 
bialko pelnowartosciowe, wapi!, wita- 
miny grupy B, witamina A, w
glowo- 
dany, tluszl'ze. 
3. Mash tluszcze, witaminy AiD. 
4. Mi
so, ryby, drob: bialko pel- 
nowartosl'iowe, truszcze, fosfor, zela- 
zo, witaminy grupy B. 
5. Jaja: bialko pelnowartosl'io- 
we, tluszcze (w Z6ltku), fosfor, wapn, 
zelazo, witamina A, witaminy grupy B. 
6. Tluszcze: tluszcze, w olejal'h 
- niezb
dne nienasycone kwasy du- 
szczowe (witamina F). 
7. Ziemniaki: w
glowodany, 
bialko roslinne, wapn, fosfor, zelazo, 
witaminy grupy B, witamina C, blon- 
nik. 
8. Warzywa i owoce: 
a) bogate w witamin
 C (np. 
papryka, poneczki. owoce eytrusowe: 
wit am in a C, karoten, witaminy grupy 
B, skladniki mineralne, blonnik. 
b) bogate w karoten - prowita- 
min
 A (np. marchew, dynia, morela): 
karoten, witaminy grupy B, skladniki 
mineralne, blonnik. 
c) inne wanywa i owoce (np. 
jablka, sliwki, buraki): mniejsze ilosci 
witaminy C i karotenu oraz witamin 
grup B, skladniki mineralne, blonnik. 
9. Suche nasiona roslin stri\cz- 
kowych (groch, fasola, soja, bob): bial- 
ko roslinne, w
glowodany, skladniki 
mineralne. witarniny grupy B. blonnik). 
10. Culder i slodycze: w
glowo- 


dany 


(b) 


KrzyiQwka 
dla M,IUS'"Sk'Ch 


.O\"

 
_ .4.'!" . ...\..
1\ 
A'o\"Ii ,a ,)"'. 
'I>
 ".

 
,\
1\0 
o"A 

3) 


, 
')3\)0 
\ 

1i 
....'J, _,\}
 
.\}t\", 3\3 -
. 
,.,p\* 


1. 
2. I 
3. 
4. 
5. I 
6. 


Jaki to zawod? 
I. robi instrumenty muzyczne 
2. pracuje przy urz!ldzeniach elektrycznych 
3. liczy pieni!ldze 
4. praeuje w s!ldzie 
5. radiowy albo telewizyjny 
6. robi piece 
Litery Z pol pogrllbionych, c'lJ'tane od 1 do 6 utworzq rozwiqzanie 
kr'lJ'iowki. Konkurs 
IIISS I
Ctrl'Ct 
Podkarpacia 


Konkurs MISS-FOTO ,.No
ego Podkar- 
pacia,. zyskuje coraz v.i\,kszlt popularno
c, 
nil' tylko w
r6d czytelnikow i uczestniczek. 
Zainteresowala si\, nim ostatnio Agencja Ro- 
RES Modelek z Krakov.a. PostanowilHmy 
zorganizowac wspolny konkurs Miss Foto: 
I) Konkurs przeznal'zony jest dla dziewl'zyn 
w wieku 16-24 lat 
2) Kandydatki wysytaji\ na adres redakl'ji 
zdj
l'ie twarzy (portretowe) 0 minimalnym wy- 
miarze 10 x 15. Do zdj"c naleZy doli\l'ZYc infor- 
mal'je (kilka zdan) 0 sobie: podstawowe dane, 
wiek. wymiary. adres, zawod. zainteresowania. 
W przypadku dziewl'zyn niepeh10letnich zgod" 
rodzil'ow na udziat w konkursie 
1) Nagrodami w konkursie Si\: druk zdj
cia w 
"Nowym Podkarpal'iu" i udzial w finale konkur- 
suo zestaw kosmelykow. propozycja wsp6lpracy 
z Agenl'ji\ "Rores Models". Glowni\ nagrodi\jest 
WYl'iel'zka zagranil'zna do jednego z krajow Eu- 
ropy Zachodniej (do wyboru) ufundowana przez 
Agcnl'j" Turystyczno-Handlowi\ 
LUPUS EU
OTUIl 
Konkurs trwa do konl'a 1996 r. W numerze 
styl'zniowymredakl'ja wydrukuje zdj\'Cia dZJew- 
czyn - kandydatek do tytulu MISS tygodnika 
"Nowe PodkaIpacie". Miss wybieraji\ Czytelnil'Y. 
Nagrody zostani\ wr
l'zone podczas imprezy 
- pokazu mody - zorganizowanej w kamawale. 
Zapraszamy do udzialu w konkursie! 


K 
K 
Z 
Y 
. 
z 
6 
w 
K 
A 


P 
A 
N 
o 
K 
A 
M 
I 
C 
Z 
N 
A 


'
"
 
-'
 
.
 
.., .
. 


J' 


:=.i 


. 
","y 


.... . ......... 
:
. 


'
:' j'.o\ 


:. ...: 


"'.
, 
.'" 
.' ;Io...-.nP'"'! 
..: 
 .i"' '';':'. ...¥..".
 .;. ,.. . ,..,,'." .:. 


" . ' .' '. 

n 

.. '0' 

i:f
:oi . 


... .. 
." . '.., 
...., :.'

' ." >"".<'J.
> 
o ; : 
. T 
 \ .'i ....'t o 
 r
I_.;
 .0 , 
..L '
,
'r
 1m] J r L ; 
 ;
""; ' 


". 
,.
 


Oto kolejna kandydatka drugiej edycji konkursu 
na MISS - FOT9 Podkarpacia: Iwooa 
ioteresuje si
 kulturll fraocuskll. modll.lubi podr6ze. 


oB6z (; MSZA .... NA RAZ ...... MIASTO .... 
JENIECKI W lAY ooZo NAD ZAClI;;CIE 
ADWENCIE GRZYB6w 20 SOtAW-\ 9 
IMII;; .L Q y y 't"'"- (l Y k. 
SZOPENA 36 10 't=s 32 
.£ 0 S ZAJEZDNIA WSP6l- 
DOlA KOBRA TRAMWA - BRZMIENIE 
24 JOWA 

 .... ...... .... 
.,M 33 I>. 39 Y f'f t K- K A- 
6 
czi;;St . CY 27 .p. P KR6L 
 
GARNITURU EGINY 
40 2 
- J NA 
 DO PlERW. 
GAWRON WELON ZREAUZO - 0 NIEJA.DEK 
WANIA 26 La. 89 
.... .... A .... .... 

S - y p ., 
1 TO 
3 PlENI-\DZ 7 29 
DUU. . TLENEK 
6 
PO 1 L Wl;;GLA 
 --D 
POGRZEBIE MISA lYt ""- A- 
17 KONIA - 14 
.... PlYNIE .c.t. 
 
. 3 22 lL35 t/l Ii- PRZEZ 1) 
41 ROST6w 31 FlOlYL - 
WYNIK L 
 tr- IMII;; LA 
DOI::Ii'.WANIA I
 t 12 (Y ZENsKIE 8 
BOGUSt.AW: 
 GATUNEK .... .... 

 S 
UZNANIE PSZENICY 
AKTOR 4 28 23 
..... GLON 
Wt.ADCA 
 
 W SYN 
tiWlECY IZMKA 
MONGOLSKI 11 
:z: A- L .... ...... 
,.530 W 
 UY 
37 RURCE 21 
OTULA POCHO - .G- () 1 
SZYJI;; DZENIE 38 25 
I
 PI SZtAM 
 S 
18 15 34 
W ZNAK . ;( 
ZEGARKU NAWIGACYJNY 
19 16 13 


I 


.s 


. 


I 


. 


BARAN (21111 - 20 IV) 
W tym tygodniu koniecznie nadrob 7aleglosl'i w pral'Y, bo trol'h" 
si
 ich nazbieralo. A na przysztose naucz sic; systematYl'znosl'i. SpC;dzisz 
takze mile l'hwile w towarzystwie najblizszej osoby. Bc;dzie warn tak do- 
brze, jak nigdy. Nil' zapominaj jednak, ze masz jej cos waZnego do powie- 
dzenia. Nie zwlekaj z tym. Od rodziny spodziewaj siC; nagany, maji\ racjc; 
- dom ostatnio nic Cic: nil' interesuje.  
,. 


BYK (21 IV - 20 V) 
Najblizszc dni bc:di\ bardzo pracowite z powodu dodatkowej pracy. 
Ale juz niebawem b
dzie po wszystkim. Nie zapomnij zatatwie przyjacie- 
lowi tego. 0 co Cic: prosil. Zrob to jak najprc;dzej. Pod koniec tygodnia 
odpol'znij i zapomnij na chwilc: 0 pracy. Wyjazd jednak nil' wskazany z 
powodu niekorzystnego biogramu. Odwiedzi CiC; stary, dobry znajomy ze 
szkolnYl'h lat. 
BLlZNI
 A (21 V - 21 VI) 
Czas najwyzszy wzii\.e si
 do solidnej pracy. Jestes jakis taki oso- 
wialy, nic Ci sic: nil' chl'e. Gdzie siC; podziala Twoja energia? Moze cos CiC; 
gryzie. masz jakis wielki problem i nil' mozesz sobie z nim poradzie? Wszy- 
stko da siC; rozwii\.zae. Potrzeba tylko l'ierpliwosci i spokoju. Wic;c nerwy 
do konserwy, gtowa do gory! Wszystko bc;dzie dobrze. No przeciezjakos 
musi bye! 


..... 


RAK (22 VI - 22 VII) 
Najpierw bardzo czegos l'hl'esz, a gdy juz to masz, to jestes nieza- 
dowolony. Ostatnimi czasy stales sic: bardzo kaprysny. Na dluzszi\ met
 to 
nil' zwiastuje nic dobrego. No, chyba. ze sic: zmienisz. A wypadaloby sic: 
trochC; zmienie. przede wszystkim przestan narzekae i grymasie. Nil' za- 
pomnij odwiedzie Barana i omowie z nim wamej sprawy. 


lEW (23 VII - 22 VIII) 
Jak zwykle masz sto roznych spraw do zalatwienia i jak zwykle nil' 
mozesz siC; we wszystkim potapae. Za du:zo masz na glowie. Koniecznie 
musisz z l'zegos zrezygtlowae. Nie zapominaj 0 najwazniejszm wydarze- 
niu w tym tygodniu - 0 bankiel'ie u przyjaci6l. Poznasz wielu interesuJIl- 
cych ludzi. W potowie tygodnia spodziewaj siC; wiadomosci od Skorpiona. 
PANNA ( 23 VIII - 23 IX) 
WymaZ z pamic;ci wszystkie zte chwile, wspomnienia i przestan juz 
do nil'h wracae. Masz wiele aktualnych spraw do zalatwienia i tym przede 
wszystkim siC; zajmij. Zle sic: zachowates ostatnio na spotkaniu rodzin- 
nym, moze jednak wypadatoby przeprosie? W srodku tygodnia nie zapo- 
mnij zglosie szefowi waZnej sprawy. Mysli 0 Tobie Wodnik. 
WAG A (24 IX - 23 X) 
Zle sic; stato, nikt tego nie chl'iat - ale to juz fakt. Nie potTafisz sam 
rozwli\Zae tego problemu, podzielie sic: wrazeniami z innymi. A moze taka 
szl'zera rozmowa z kims bliskim pomogtaby zalagodzie sytual'jc;. Zasta- 
now siC; nad tym. Nie zapominaj w tym tygodniu 0 obowillzkal'h zawodo- 
wych i szybko j sprawnie siC; z nimi uporaj. Pod koniel' tygodnia wyjedZ na 
lono natury i odpocznij. 
SKORPION (24 X - 22 XI) 
Tydzien zapowiada sic: bardzo interesujllco. przcde wszystkim bC;- 
dziesz miat wic;cej l'zasu dla siebie, bowiem z wszystkimi sprawami za- 
wodowymi uporales sic: przed terminem wyznaczonym przez szefa. Do- 
staniesz za to pochwalc: no i moze jeszcze jakies pienii\.dze. Bye moze za 
kilka dni odwiedzi Cic: ktos bardzo sympatyczny. Bc:dziesz mile zaskoczo- 
ny. Nil' zapominaj 0 rodzinie. PoswiC;e najblizszym w tym tygodniu wic;cej 
czasu, niz zwykle. 


STRZElEC (23 XI - 21 XII) 
Wszyscy majll problemy nie tylko ty, uswiadom to sobie wreszcie! 
Brak opanowania jest dose istotnll wadi\., ale przel'iez Ty potrafisz to zmie- 
nie. Poza tym koniecznie poswic:e wiC;l'ej czasu sprawom zawodowym. 
Wybierz sic: do lekarza i zrob kompleksowe badania. Nil' zapominaj 0 naj- 
blizszej osobie. Wybierzcie sic: koniecznie do kina, kawiami. Dawno ra- 
zem nie wychodziliscie. 
KOZlOROZEC (22 XII - 20 I) 
Kto Ci powiedzial, ze wszystko bc:dzie tak, jak sobie zaplanowa- 
tes? A jak bc;dzie inaczej? Zawsze trzeba siC; liczye z innymi wariantami. 
Przydatoby Ci siC; trochC; wic;cej sceptycyzmu. Poza tym nie zapominaj 0 
obietnicy, ktori\ dates znajomym. Trzeba to jak najszybl'iej zalatwie, bo 
potem moze bye za pozno. W poJowie tygodnia zadzwoni Lew, porozma- 
wiaj z nim Zyczliwie. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 WODNIK (211 - 19 II) 
Bi\dZ dobrej mysli! Wszystko wkrotl'e wrol'i do normy. Okres przej- 
18 19 20 23- 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 sl'iowy musiszjakos przetrwae. Potem na pewno bc:dzie lepiej. Bye moze 
juz niebawem ktos wazny ztoZy Ci ciekawlt ofertc; pral'Y. Wez pod uwagc; 
ewentualnll zmianc: pracy, jednak mol'no sic; nad tym zastanow. Pod ko- 
35 36 37 38 39 40 41 niec tygodnia spotkaj sic; z Baranem. Niech odZyje na nowo wasza znajo- 
mose. 
RYBY (20 II - 20 III) 


Za prawidlowe rozwlqza- 
nie krzyi6wki z numeru 44. nagro- 
dy wylosowali: 
:f/.'Magdalena MAKULSKA, 
u/. Armii Krajowej 4/23, Krosno. 
:f/.' Janina WILUSZ 
uf. Akacjowa 24. Korczyna. 


L1tery z ponumerowa- 
nych pol utworzq rozwlqza- 
nie. Wsrod Czytelnlkow. ktorzy 
do 10 dni od daty ukazania 
siC tygodnika nadeslq prawl- 
dlowe rozwiqzanie rozlosuje- 
my nagrody. 


KUPON 
46/96 


Najblizszy l'zas bc;dzie dla Ciebie bardzo korzystny. Wszystko bc;- 
dzie toczye sic; zgodnie z Twoimi ol'zekiwaniami. Zakol'hasz sic:. I bc:dzie 
Ci sic: wydawalo, ze to bardzo powaZne ul'zul'ie. lednak, po pewnym l'za- 
sic okaZe sic; to tylko zwyklym, przemijajllcym zafascynowaniem. Zre- 
szti\., gdy druga osoba nie wykazuje inicjatywy, to wszystko niebawem sarno 
sic; rozpadnie. 


Nowe Podkarpacie Tygodnik regionalny, or indeksu 3
8792 . A
res redakcji:. 38-400 Krosno, ul.. Stowackiego 4, tel./fax 219-0
 00 ., . . . . .. . 
Wydawca: ..Nowe Podkarpal'ie" spotka z o. o. RedaguJe Zesp6l. Bmro Ogtoszen: Krosno, Slowacklego 4, tel. 219-05 (w godz. 8 -16 ). Za tresl' ogloszen I hstow redakCJa me ponosl 
odpo\\ iedzialnosci. Materialow i zdjc;C nie zamowionych redakcja nie zwraca omz zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrotow. 0 warunkal'h prenumeraty informuji\ wszystkie plal'owki 
..Ruch" omz urz
y pocztowe. SkJad i Jamanie: redakcja. Druk: Polsko Amerykanskie Towarzystwo Prasowe Sp. z 0.0. w Krakowie