/Podkarpacie_1177.djvu

			41 


- 
Ie 


TVG-ODNIK REG-IONALNY 
....h ,  


Nr 


1177) 


ROK XXIV KROSNO, 26 lutego 1997 r. ISSN 0208-743X CENA 1 zl 


CZY 0:, E 
:".: y( TANI
J 11 
ADRES REDAKCJI - KROSNO, UL. SI:.OWACKIEGO 4, TEL./FAX 43 - 219 - 05 


Numer indeksu: 33765x 


Nadzieje i zagrozenia 
podkarpackich rafinerii 


Efekty "wojny 0 wplywy" poznalismy latem ubieglego roku kiedy to zala- 
mal si
 r
cznie dalej sterowany rynek paliw. 0 przemysl paliwowy, w kt6rym 
najwi
ksze wplywy miala - jak wydawalo si
 - lewica zacz
lo r6wniez ubiegac 
si
 Polskie Stronnictwo Ludowe. M6wi
 0 tym otwarcie politycy tej partii a sle- 
dz
cy przemiany gospodarcze dokonuj
ce si
 w kraju twierdzq, ze za slowami 
id
 i czyny. Do tego i tak juz niekorzystnego obrazu dodac nalezy sygnalizowane 
publicznie obawy 0 bezpieczenstwo energetyczne Polski. Ignorowane do tej pory 
przez wladze, jako pozbawione jakichkolwiek podstaw, teraz zlowr6zebne prze- 
widywania zdaj
 si
 znajdowac potwierdzenie. 


Str. 8 


... 


. . \' .... 
. :
,...
:
 


.. 


.:
. 


Jak upadac? 


Lf([![J@JJ@ . 
O!!JVrn
(j)[v
Df1JV 


WYKtADZINY BELGIJSKIE (4m szer.) 
AMERYKANSKIE CARPETY (3,66 m szer.) 
WYKtADZINV Z KOWAR (3,0 m szer.) 
ATESTOWANE WYKlADZINY 
BIUROWE (4,0 m szer.) 


69,50 zl/mb 
115,00 zl/mb 
51,50 zl/mb 


74,00 zl/mb 


Krosno (Supersam) 
ul. Lwowska 
tel.(O-13) 43-200-94 


Joslo .Zlotowka" 
ul. 3-go Mc:lja. _ 
tel (0-13) 44-673-65 


Juz na antenie 
AI' 

G [?w[j, FM 
66.50 MHz 


W odbiornikach przestrajanych z zachodniego pasma - 
szukaj W okolicach 93,5 - 93,7 MHz. 


Rotszyld 
w Sanoku7 


Doktor Marek Ziolkowski, b
d&.e w Sanoku, podal przy- 
klad pewnego pana, kt6ry w jednej z gmin kupil ziemi
 po 2 dola- 
ry za metr kwadratowy. 1 nie. Czekal. W mi
dzyezasie gmina na 
tym terenie zainwestowala w stworzenie tzw. infrastruktury, dzi
- 
ki ezemu wartose owej ziemi wzrosla do 120 dolar6w. Ten pan 
I zarobil 118 dolar6w na jednym metrze kwadratowym nie nie ro- 
i bi&.e, bo zrobila za niego gmina, za spoleezne pieni&.dze. Jezeli ten 
pan zarobil, to ktos musial straeie. Takim panem moze bye kazdy, 
kto wie dostateeznie i ma niewielk&. got6weezk
. 


Str.9 


I 


Ratuj e telefon 
kOlllorkoW"y? 


-J. 


We wtorek 18 lutego 1997r. od godziny 21.00 25 ratowni- 
k6w Grupy Bieszezadzkiej G6rskiego Oehotniezego Pogotowia 
I Ratunkowego, bralo udzial w wielogodzinnej akeji poszu
iwaw- 
ezej, tym razem w pasmie Bukowiey w Beskidzie Niskim. Byla 
to trzeeia trudna akeja na przestrzeni tygodnia. Dwie poprzednie 
mialy miejsce w Bieszezadaeh. Jedna, po noenyeh przeszukiwa- 
niach Poloniny Wetlinskiej, zakonczyla si
 ranG transportem, przy 
pomoey smiglowea, 19-1etniej turystki do szpitala. Druga, to od- 
nalezienie w noey na Szerokim Wierehu, i sprowadzenie do 
Ustrzyk G. 2 mlodyeh turyst6w, kt6rzy nie utrzymali tempa swo- 
jej grupy wyeieezkowej i ... zostali pozostawieni w g6raeh! 


Str. 11 


. KARNAWAcO
 
KKOSPO L

: RABAT .0'- 
_ w Salonie Wyposaze 'a ta ienek 
szczeg6/y str. 16 


- 
SKLEP FIRMOWY w IffiOSNIE 


ul. Sienkiewicza 
tel. (0-13) 43-27-199 


.. 
adldas 


ZAPRASZA 


pn. - pt. 9 00 _18 00 
sobota 9 00 _14 00 


OD 14 LUTEGO 1997 R. DOSTAWA KOLEKCJI WIOSNA-LATO '97 Str. 


2 


#' 
KROTKO 


Metropolita przemyski arcybiskup J6zefMichalik dokonal poswi",cenia i 
wr",czenia KrzyZa Misyjnego ks. Wieslawowi Uklei, wyjezdZaj
cemu wkr6tce 
do Kamerunu. Nowy misjonarz pochodzi z Dukli, od 10 lat jest kaplanem. przed 
wyjazdem do Afryki odbyl we Francji kilkumiesi",czny kurs przygotowuj
cy do 
pracy misyjnej. Drugim misjonarzem pochodz
cym z Dukielszczyzny jest. ks. 
Jan Sporniak z R6wnego, kt6ry wtasnie wyjezdZa do Angolii. 
* * * 
Staraniem wydawnictwa GEA z Warszawy zostala wydana, w nakla- 
dzie 10 tysi",cy egzemplarzy, mapa Euroregionu Karpackiego, kt6ra wkr6tce 
pojawi si", w sprzedaZy. Wykonana w skali 1:650 000 przedstawia tereny wcho- 
dz
ce w sklad EK na terenie Polski, Slowacji, W",gier i Ukrainy. Map", wyda- 
no na zlecenie Komisji Ochrony Srodowiska i Turystyki oraz polskiego Euro- 
regionu Karpackiego przy finansowyrn wsparciu Funduszu Rozwoju EK. 
* * * 
181utego do Ustrzyk Dolnych przyjechal minister Leszek Miller, aby oso- 
biscie podzl",kowae policjantom, kt6rzy brali udzial w poscigu i uj",li poszuki- 
wanego listem gonczyrn "Gygana". Komenda Rejonowa Policji w Ustrzykach 
otrzyrnala od Komendy Gl6wnej cztery kamizelki kuloodpome, natomiast na- 
grody pieni",me otrzyrnali: posterunkowy Leszek Dobosz, sien:ant Marek Dwo- 
rak, st. posterunkowy Marek Podkalicki i sien:ant Dariusz Wlodarczyk. 
* * * 
Krosnienskie Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej na Rzecz Os6b 
Poszukuj
cych Pracy realizuje program rozwoju gospodarczego i przeciwdzia- 
lania bezrobociu w gminie Dukla. W ramach projektu opracowany zostanie 
program rozwoju gminy z polozeniem nacisku na turystyk", i gospodark", w 
kontekscie zwi
kszenia ilosci i powstania nowych miejsc pracy. W programie 
uwzgl",dniono m.in. wykorzystanie walor6w przyrodniczo-krajobrazowych, z 
mysl
 0 budowie wyci!'jg6w narciarskich; sciezek rekreacyjno-sportowych, tras 
rowerowych oraz powstawaniu agroturystycznych gospodarstw. W chwili obe- 
cnej powstaje teoretyczna, robocza wersja projektu. Plan konsultowany jest ze 
specjalistami poszczeg6lnych dziedzin oraz z mieszkancami. Opracowany na 
przykladzie Dukli projekt ma zostae przeniesiony takZe na inne przygraniczne 
gminy na terenie woj. krosnienskiego. 
* * * 
Now
 form
 protestu Og61nopolskiego Zwi
zku Zawodowego Leka- 
rzy, wprowadzon
 od 171utego br., jest niekompletne wypemianie akt6w zgo- 
nu. W poludniowo-wschodnim regionie Polski tylko w wojew6dztwie rze- 
szowskim lekarze wydaj
 peme akty zgon6w, zapowiadaj
jednak, ze dosto- 
suj
 si
 do decyzji OZZL do konca lutego br. Jezeli jednak rz
d nie zapropo- 
nuje terminu negocjacji, b",d
 wydawane tylko zaswiadczenia zast",pcze. Le- 
karze z
daj
 m.in. wi",kszych naklad6w na sluzb
 zdrowia. Protest ma utru- 
dnie prac", pracownikom ZUS, kt6rzy b",d
 musieli sp",dzae wi
cej czasu przy 
wypelnianiu dokument6w. Zasilki pogrzebowe i koszty poch6wku b",d
jed- 
nak wyplacane terminowo. 


* * * 
Sanocki Zarz
d Miasta podj
1 uchwal", 0 utworzeniu komisji, kt6rej 
gl6wnym zadaniem b",dzie wytypowanie kandydat6w na najemc6w mieszkan 
z zasob6w komunalnych. Wedlug ustalen komisja b",dzie skladae si
 z 24 os6b, 
a w jej sklad wejd
 przedstawiciele NSZZ "S", OPZZ "S «80»', Polski ego 
Komitetu Opieki Spolecznej, Polski ego Zwi<\zku Emeryt6w, Rencist6w i In- 
walid6w, TP im. Brata Alberta, TPD i PCK. 
* * * 
18 lutego, w Jasle, przy ul. 3 Maja 2, dokonano oficjalnego otwarcia 
salonu sprzedaZy samochod6w Daewoo. Na uroczystosci byli obecni dyrektor 
Centrum Regionalnego Daewoo Lublin Mirostaw Osip, regionalny szef sprze- 
daZy Tomasz Bodzioch oraz burmistrz Jasla Janusz Rak. W salonie b",dzie 
mOZna zakupie wszystkie typy pojazd6w osobowych i dostawczych, jakie s
 
produkowane przez t", firm", w Polsce. 
* * * 
Na kolejnej sesji Rady Miasta Krosna, kt6ra odbyla si", 20 lutego, zostal 
uchwalony budZet na 1997 rok. W tegorocznyrn budZecie zaplanowano docho- 
dy w wysokosci ponad 47.706 mln zl, z czego polowa to dochody wlasne, po- 
chodzqce m.in. z podatk6w, natomiast wydatI9 gmina zaplanowala na kwot", 
ponad 50.450 mln zl. Najwi",ksze naklady przeznaczono na gospodark", komu- 
naln
 i oswiat",. 120 tysi",cy zlotych przeznaczono na pokrycie wydatk6w zwi
- 
zanych z w
 PapieZa. Na sesji przyj",to takZe nowe stawki oplat za bilety 
MKS. Od I marca normalny bilet kosztowal b
dzie 80, a ulgowy 40 groszy. 


Sprostowania 
- W numerze 2. na str. 2 w materiale "Jak do woja" - chodzilo 0 Sztab 
Wojskowy. Przepraszamy. 
- Wartykule "Okiem belfra" (zamieszczonym w 2 numerze "Podk:ar- 
pacia" z 12lutego) autorem cytowanych na pocz
tku sl6w nie by. Jan Kocha- 
nowski, jak podalam, lecz Jan Zamojski 
Pomylk", zauwaZyta r6wnie:i p. Barbara Mnich, rowniez nauczycielka 
zamieszkala w Jasle przy ul. Kopemika 12/64. 


Barbara Mnich 


W ZWiqZkU ze smierci q ukochanej 


MAMY 


wyrazy szczerego wsp6lczucia dla Pani doktor 
Aldony Regulskiej 


sktada 
rodzina Barczentewiczow. Bryt6w 
oraz grono przyjaci6t i znajomych 


PODKARPACIE 


Z korzysci q 
dla serca 
Polanczyka 
Kazdego dnia w naszym kra- 
ju srednio 273 osoby przechodz
 za- 
wal serca. Dla 65 konczy si", on 
smiercilt. Choroby naczyn wienco- 
wych s
najcz",stsz
przyczyn
zgo- 
n6w w Polsce. Pod tym wzgl",dem 
jestdmy w Europie jednymi z naj- 
lepszych. To znaczy, najgorszych. 
Zawalowcy s
 klientami sanatori6w, 
centr6w kardiologicznych. lstnieje 
ostatnio tendencja do leczenia tych 
chor6b w miejscu zamieszkania pa- 
cjent6w - to znaczy w warunkach 
klimatycznych, w jakich czlowiek 
Zyje na co dzien. Skoro tak, to zna- 
czy, ze mieszkancy naszego regio- 
nu nie maj
 gdzie si", leczye. 
Jan Lewicki z Leska uwaza, 
ze centrum kardiologiczne dla ponad 
2 mln populacji dawnego wojew6dz- 
twa rzeszowskiego powinno znalezc 
miejsce w Polanczyku. 0 swojej idei 
opublikowal artykul (Wiadomosci 
Leskie 11/96), a ostatnio na forum 
Zgromadzenia Zwi
zku Gmin Bie- 
szczadzkich w Lesku 14 lutego wy- 
S4Pil z propozycj
 realizacji koncep- 
cji przez t", organizacj",. Jan Lewicki 
uWaZa, ze Polanczyk jest do tego celu 
miejscem najlepszym, z co najrnniej 
z dw6ch powod6w. Po pierwsze, ze 
wzgl",du na swe walory geograficz- 
no-przyrodnicze, krajoznawcze, nad- 
to posiada przyjazny mikroklimat dla 
chorych na uklad kr
zenia. Obecny 
na Zgromadzeniu dr Krzysztof Ka- 
palka - dyrektor Ie skiego Zespolu 
Opieki Zdrowotnej zauwaZyt, :ie brak 
('.Jtychczas badan mikroklimatycz- 
nych Polanczyka, a caly projekt na- 
lezaloby przedstawie na przyklad w 
Collegium Medicum w Krakowie. 
Doktor Jan Pawlik, delegat 
Sanoka w Zwi
zku zauwaZyl, ze w 
latach 50. prowadzono takie badania. 
lch wynik byl projektu niekorzystny. 
Obecny klimat, co zauwazono, jest 
jednak inny. Pojawienie si", zalewu 
zlagodzilo ostry dotychczas klimat 
kontynentalny tego regionu. 
Do projektu przychylnie nasta- 
wiony jest - co wydaje si", zrozumia- 
Ie - obecny w Lesku ZbigDiew Sa- 
winski - w6jt gminy Solina. Wedlug 
jego sl6w, klimat w Polanczyku jest 
za ostry dla ludzi z zewn
trz, ale nie 
dla nas. Tak twierdz
 lekarze, poin- 
formowal w6jt, kt6ry jednoczesnie 
zadeklarowal wys4Pienie 0 ostatecz- 
ne opinie co do projektu w Collegium 
Medicum. Z pewnosci
 projekt jest 
bardzo korzystny dla gminy. Drugim 
powodem takiej lokalizacjijest moz- 
liwose wykorzystania obecnosci kar- 
diolog6w sanockiego szpitala. Zwi
- 
zek Gmin Bieszczadzkich propozy- 
cj", J. Lewickiego postanowil przy- 
j
e. 
Jej realizacja podnioslaby wa- 
lory Polanczyka, w kt6rym dodatko- 
wo powstaje wlasnie Zaklad Przyro- 
do-Ieczniczy (otwarcie pod koniec 
maja tego roku). Bye moze tez uda 
si", doprowadzie do eksploatacji 
wody mineralnej ze zr6dla, na co 
obecnie gminy nie stae. 
Przy calym pozytywnym 
aspekcie sprawy nalezy jednak pa- 
mi",tae, ze centrum rehabilitacji kar- 
diologicznej jest jedynie odpowie- 
dzi
 na liczne fakty zachorowan. 
Najlepiej jednak do nich nie dopu- 
szczae. Liczb", chorych, przy wlasci- 
wym post",powaniu, trybie Zycia, a 
wi",c samoswiadomosci, mo:ina z 
pewnosci
 znacznie ograniczye. Ale 
to juz zupelnie inny temat. 


Tomasz Korzeniowski 


Przed Wizytq 
W sobot"" 22. lutego 97 odbylo si", kolejne spotkanie Komitetu Organ i- 
zacyjnego Pielgrzymki Ojca Swi",tego Jana Pawla II do Archidiecezji Przemy- 
skiej - Krosno '97. Uczestniczyli w nim przedstawiciele duchowienstwa z die- 
cezji rzeszowskiej, kt6rzy zostali zaproszeni do wl
czenia si", w prace Komi- 
tetu krosnienskiego. Om6wiono szczeg610wo dotychczasowy stan przygoto- 
wan oraz ustalono zakres prac na najblizszy miesi
c. 
Przewodnicz
cy poszczeg61nych komisji przedstawili rezultaty dotych- 
czasowych dzialan w zakresie: 
- prac zwi
zanych z wykonaniem oltarza na nabozenstwo kanonizacyj- 
ne oraz rozmieszczeniem sektor6w, 
- propozycj i rozwi
zan parkingowych i zasad ruchu drogowego na czas 
pobytu Ojca Swi",tego na Podkarpaciu (w zalozeniach organizatorzy przewi- 
duj
 zlokalizowanie parking6w dla autokar6w nie dalej niz 2,5 krn od miejsca 
koncelebry), 
- organizacji cywilnych i koscielnych sluzb porz
dkowych - w ich two- 
rzenie zostan
 zaangazowani zwi
zkowcy z NSZZ "Solidamose" Zarz
d Pod- 
karpacie, druhowie ze Zwi
zku Harcerstwa Polskiego i Zwi!jZku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, przedstawiciele poszczeg61nych parafii i klerycy semina- 
ri6w z diecezji przemyskiej i rzeszowskiej - wszyscy zostan!l przeszkoleni z 
organizacji ruchu b
dz zasad opieki medycznej, 
- organizacji sluzby zdrowia i opieki medycznej na krosnienskim lotni- 


sku, 


- przygotowan zwi
zanych z wydaniem ksi
zeczki z pelnym tekstem 
nabozenstwa kanonizacyjnego, bilet6w wst",pu, okolicznosciowych chust i 
plakat6w informujltcych 0 programie pobytu Ojca Swi
tego na Podkarpaciu. 
Bilety wraz z ww. ksi
zeczk!l b",d
 sprzedawane za posrednictwem parafii. 
Przewiduje si"" ze ich druk zostanie ukonczony w marcu, a od kwietnia b",d
 
rozprowadzane do wszystkich parafii archidiecezji przemyskiej. 
- prac zwillZanych z umozliwieniem uczestniczenia w uroczystosciach 
religijnych gosciom ze Siowacji i Ukrainy. Przyb",d
 oni w grupach zorgani- 
zowanych (pielgrzymki piesze i autokarowe) i indywidualnie. 
Przypomniano haslo, kt6re b",dzie tematem rozwazan podczas pobytu 
Ojca Swi",tego w Krosnie - "Swi
tose owocem wiary". Dar obecnosci Papie- 
za w Krosnie jest niezwyklym wydarzeniem dla wszystkich mieszkanc6w Pod- 
karpacia. Jest tez zobowi
zaniem do pogl",bienia wiary, pelniejszego poznania 
papieskiego nauczania i przyj",cia na siebie odpowiedzialnosci za ksztah Ko- 
sciola Powszechnego w zblizaj
cym si", III tysi
c1eciu. Duchowy wymiar tej 
wizyty ma znaczenie podstawowe. D1atego tez wielk
 trosk
 organizator6w 
jest zapewnienie zarazem odpowiednich warunk6w teclmicznych, jak i wy- 
tworzenie atmosfery skupienia i otwarcia na slowa Papieza. . 


Zeglarze wybrali wladze 
Istniej
cy juz 20 lat Krosnienski Okr",gowy Zwi
zek Zeglarski obrado- 
wal na V Zgromadzeniu w niedziel", 23 lutego w sanockim Klubie Naftowca. 
Obecnych bylo 55 delegat6w z 5 klub6w zeglarskich zrzeszonych w Zwi!jZku: 
"Gamrat" (Jaslo), "Naftowiec" (Sanok), "Albatros" (Sanok) - Krosnienski 
Klub Zeglarski i "Morka" (RzepedZ). Og6lem zwi
zek sku pia ponad 2000 
zeglarzy. Po udzieleniu absolutorium, wybrano nowy Zarz
d KOZZ, w kt6re- 
go sklad weszli: Jerzy Rak (wybrany ponownie prezesem), Kazimierz Grze- 
bien, Stanislaw Wilk, Jerzy Pisowacki, Emil Sluszkiewicz, Wladyslaw 
Reczkowski. 
Wybrano r6wniez Komisj", Rewizyjn
 (Zbigniew Grasela, Remigiusz 
Niziankiewicz, Stanislaw Wojtanowski) i Dyscyplinarn
 (Waldemar Le- 
nius, Waclaw Mandys, Tomasz Menet). DeIegatem na Krajowy Sejmik Pol- 
skiego Zwi
zku Zeglarskiego zostal Jerzy Pisowacki. 
Zgromadzenie zmieniaj
c Statut KOZZ nadalo tytul Honorowego Do- 
Zywotniego Czlonka ZarzltduLeszkowi Niziankiewiczowi, wieloletniemu pre- 
zesowi KOZZ, inicjatorowi i wsp61zaloZycielowi Zwi
zku. 
W sprawozdaniu poszczeg61nych Komisji ust",puj
cego Zarz
du pod- 
kreslano fakt rozbudowy i modernizacji osrodka zeglarskiego KOZZ w Po- 
lanczyku (istniej
cego od 1989 roku), kt6ry wed lug S. Wilka zasluguJe na 
miano "wzorcowego", wielu zorganizowanych imprez sportowych i turystycz- 
nych oraz szkolen na stopien zeglarza (15) i stemika jachtowego (5) w okresie 
mijaj
cej kadencji. Odbylo si", tez jedno szkolenie na stopien instruktora ze- 
glarstwa. Do ciekawszych imprez nalezy zorganizowane wraz z Aeroklubem 
Krosnienskim w roku ubieglym po raz pierwszy spotkania "Dwa Zywioly dwie 
pasje". Druga edycja odb",dzie si", w czerwcu tego roku. Opr6cz dorocznych 
imprez, do kt6rych nalez
 tez Regaty 0 Bl",kitn
 Wst
g", Jeziora Solinskiego, 
zeglarze KOZZ dbaj
 0 ochron", srodowiska organizuj
c m.in. "Sprz
tanie 
Jeziora Solinskiego" we wrzesniu, po sezonie turystycznym. W Zgromadze- 
-niu uczestniczyli m.in. Zbigniew Sawinski - w6jt gminy Solina, Andrzej Pru- 
gar (Urz
d Wojew6dzki w Krosnie) oraz Norbert Szymala - przedstawiciel 
Polskiego Zwi
zku Zeglarskiego, kt6ry informowalo obecnych uwarunkowa- 
niach prawnych, w tym ustawowych, srodowiska zeglarskiego. Mi",dzy inny- 
mi z dezaprobat
 m6wil 0 zamiarze rejestrowania jacht6w. Natomiast Janusz 
Jagoda wspomnial 0 ustawie z tego ioku 0 obowi
zku uzyskania Karty Kwa- 
lifikacyjnej dla osrodka szkoleniowego. W dyskusji padly glosy 0 potrzebie 
lepszego wyposazenia w sprz",t szkoleniowy. 


(tk) 


N 
o 
W 
A 


RESTAURACJA 
lWAlst 


Krosno, ul. Puzaka 37 tel. (0-13) 43-207-08 
obok ZPOW tel. kom. 0-90346791 
ORGANIZUJE - p
yj
cia weselne 
- Imlemny 
- przyj
cia okolicznosciowe . 
- obiady abonamentowe - 3,00 z
 za obiad 
U nas tanio, smacznie i przyjemnie PODKARPACIE 


Str. 3 


. 
,
 II :- 
I _",C \ \ 
C POLlCJA 

(A
 l ! t .1
\ 
..." ( . 
. i 1 


') 


, 


Komunikat 
Komenda Rejonowa Policji w 
Krosnie prowadzi dochodzenie w spra- 
wie wypadku drogowego, kt6ry wyda- 
rzyl si", 6 lutego br. ok. godz. 20.45 w 
Krosnie na ul. Lwowskiej, w poblizu 
baru Lasuch. Jad
cy w kierunku mia- 
sta polonez, najprawdopodobniej ko- 
loru czerwonego, potr
cil przechodz
- 
c
 przez jezdni", kobiet",. Kieruj
cy 
samochodem nie udzielil poszkodowa- 
nej pomocy i odjechal z miejsca wy- 
padku. Policja prosi 0 kontakt swiad- 
k6w zdarzenia oraz osoby udzielaj
ce 
pierwszej pomocy kobiecie. Docho- 
dzenie w tej sprawie prowadzi Wydzial 
Dochodzeniowo-Sledczy KRP w Kro- 
snie przy ul. Lwowskiej 28, tel. (0-13) 
43-29-411. Informacje w tej sprawie 
moma kierowac r6wniez do najbliz- 
szej jednostki policji. 
Samochodem 
wdom 
14 lutego w godzinach popolu- 
dniowych w Grabownicy Starzenskiej, 
kieruj1 0 H Z..
SZ 0 \'V 
!I_:\. 
J5-(Jl:! Rze
lO'P! 
III. l.Jlml;(,...:
 J 
ie-I. ,.Z.55.5.5 ,.--y-
 


Str. 5 


Porady prawne 


Pracownicy ochrony 
Od kilku miesircy prowadzr firmr ochroniarskq. Zatrudniam 
pracownikow w pelnym wymiarze godzin. Jak prawidlowo ustalic 
czas ich pracy? Czy dopuszczalna jest praca np. przez 24 godziny 
bez przerwy? Czy pracownikow tych moina zatrudniac w godzi- 
nach nadliczbowych? 
Zar6wno w biez!lcym roku, jak iprzez caly 1997 r. w omawianej spra- 
wie stosuje si", przepisy rozporz!ldzenia Rady Ministr6w z 20 listopada 1974 
r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za prac", w godzinach nad- 
liczbowych pracownik6w zatrudnionych przy pilnowaniu (j.t. Dz.U. z 1986 
r. Nr 18, poz. 97). Dotyczy uno dozorc6w. portier6w, straznik6w, pracowni- 
k6w ochrony itp. 
Czas pracy tych pracownik6w moze wynosic: 
- 8 godzin dziennie dla zatrudnionych wedlug rozkladu czasu pracy 
przewiduj!lcego prac", codzienn
 
- do 12 godzin na dob", dla zatrudnionych w zakladzie, kt6ry nie prze- 
widuje pracy codziennej; 
- 24 godziny na dob"" pod warunkiem jednakze wprowadzenia przerw 
w pracy przeznaczonych na wypoczynek w l!lcznym wymiarze 4 godzin, nie 
powoduj!lcych obnizenia wynagrodzenia pracownik6w. Rozklad taki moze 
bye wprowadzony na wniosek lub za zgod
 pracownika. 
Miesi",czna norma czasu tych pracownik6w wynika z pomnozenia 8 
godzin przez Iiczb", kalendarzowych dni roboczych. czyli wszystkich dni poza 
niedzielami i swi",tami (pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu nie maj!l 
dodatkowych dni wolnych od pracy, do czasu obj",cia ich og61nymi normami 
czasu pracy, czyli do konca 1997 r.). Norma miesi",czna zalezy wiC(c od licz- 
by kalendarzowych dni roboczych przypadaj!lcych w danym miesi'tcu. Ule- 
ga ona zmniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci pracow- 
nika o. tak!lliczb", godzin, jak!l pracownik mial przepracowae zgodnie z har- 
monogramem w dniach tej nieobecnosci. 
Pracownik6w ochrony mozna zatrudniac w godzinach nadliczbowych. 
Prac!l t
jest praca przekraczaj!lca dobow
 lub miesi
czn
 norm", czasu pra- 
cy. Przy np. 12-godzinnym czasie pracy, nadliczbow!l prac!l bC(dzie zar6wno 
praca przekraczaj!lca 12 godzin na dob"" jak i praca przekraczaj!lca miesi",czn
 
norm"" chociazby pracownik w zadnym dniu nie pracowal dluzej niz 12 go- 
dzin. 
Podstawa prawna: rozporzlldzenie Rady Ministrow z 20 listopa- 
da 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za prac
 w 
godziDach nadliczbowych pracownikow zatrudnionych przy pilnowa- 
niu (j.t. Dz.U. z 1986 r. Nr 18, poz. 97). 


Czas pracy kierowc6w 
Co stanowi czas pracy dla kierowcy zatrudnionego w firmie 
handlowej - czy jest to tylko czas jazdy czy rowniei czas postoju w 
oczekiwaniu na zaladowanie lub rozladowanie towaru? Jak nale- 
iy rozumiee przerwr w pracy kierowcow? Co to znaczy "z gory 
ustalony rozklad"? 
W mysl art. 128 Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w kt6rym 
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakladzie pracy lub w 
innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Przepis ten wprowa- 
dza pewn!l definicj", czasu pracy, kt6rej gl6wnym elementem jest dyspozy- 
cyjnosc pracownika wobec pracodawcy. Oznacza to, ze cech
 charaktery- 
styczn
 czasu pracy jest ograniczenie swobody zachowania si", pracownika 
w takim zakresie, w jakim obowi!lzany jest wykonywae swoje zadania wy- 
nikaj
ce z wi!lz
cej go z pracodawc
 umowy 0 prac",. 
Czasem pracy nie jest wi",c wyl'tcznie okres efektywnej pracy, ale 
r6wniez czas niewykonywania pracy pol!lczony z gotowosci
 pracownika 
do jej wykonywania. W stosunku do kierowcy mozna zatem uznae, ze cza- 
sem pracy jest nie tylko czas prowadzenia pojazdu, ale r6wniez czas posto- 
ju spowodowany np. koniecznosci!l oczekiwania na zaladunek lub rozla- 
dunek przewozonych towar6w albo usuni",cie awarii czy przeszkody na 
drodze. 
Przepisy Kodeksu pracy nie okreslaj!l zasad szczeg610wego rozli- 
czania czasu pracy kierowc6w. Zgodnie z nowym art. 1296 Kodeksu pracy 
do kierowc6w w transporcie samochodowym i w komunikacji samochodo- 
wej moze bye stosowany tzw. przerywany czas pracy. Przepisy kodeksu 
okreslaj
 jednak dosye rygorystyczne przeslanki wprowadzania takiego 
rozkladu czasu pracy, polegaj¥e na tym, ze: 
- przer:vany czas pracy moze bye stosowany tylko w szczeg61nie uza- 
sadnionych przypadkach; 
- spos6b ustalania rozkladu czasu pracy przewiduj!lcego przerw", w 
pracy okresla si", w ukladzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy; 
- rozklad czasu pracy okreslaj
cy dlugose przerwy i czas jej rozpo- 
cz",cia powinien bye ustalony z gory, np. w opracowanym na dany okres 
rozliczeniowy harmonogramie pracy; nie jest zatem mozliwe dorazne wpro- 
wadzenie przerw w pracy, ale musz
 one bye z g6ry zaplanowane; 
- dopuszczalne jest ustalenie tylko jednej przerwy w ci!l,gu doby; 
- przerwa nie moze trwae dluzej niz 6 godzin. 
Przerwy w pracy wprowadzonej zgodnie z przepisami kodeksu nie 
wlicza si", do czasu pracy, poniewaz w okresie tej przerwy pracownik nie 
pozostaje w dyspozycji pracodawcy i nie musi wykazywae gotowosci do 
swiadczenia peacy. Mimo to za czas tej przerwy pracownikowi przysruguje 
prawo do wynagrodzenia w wysokosci polowy wynagrodzenia naleznego 
za czas przestoju, okreslonego wart. 81 k.p. 
Pods taw a prawna: art. 1 269 i art. 1 297 Kodeksu pracy. 


INFOR Str. 


6 


Z redakcyjnej poczty 


Tragedia marcowa 
Wydarzenia okresu okupacji 
ulegajq zapomnieniu, a czas zaciera 
slady popelnionych zbrodni. Wracajqc 
pamieciq do owych tragicznych lat 
pragne przedstawic jeden dramatycz- 
ny epizod, jakich wiele rozegralo sie 
na polskiej wsi. Wies Dydnia posado- 
wiona jest na pag6rkowatych obrze- 
iach drogi wiodqcej w kierunku Sanu 
i Dynowa. Domy kryte strzechq, obsa- 
dzone gruszq,jabloniami,lipq,przed- 
stawiaiy po trosze sielankowy krajo- 
braz. , 
Jednak okupacyjny terror zbie- 
ral iniwo. Udrek4 byiy tak zwane warty 
nocne, kt6rych organizacjq zajmowa- 
li sie wyznaczeni komendanci. Co noc 
2 -4 osoby kolejno z kaidego domu, bez 
wzgledu na pore roku, patrolowaly 
wieS. Wartownicy zobowiqzani byli do 
meldowania 0 zaistniaiych zajsciach 
czy wydarzeniach. 
Policja miala siedzibe w budyn- 
ku dworskim w Krzemiennej. Komen- 
dantem byl Niemiec Houpel. Z kaidej 
sqsiedniej wsi po 2 osoby kaidej nocy 
miaiy obowiqzek pelnic warte nocnq 
wok61 siedziby policji. Obawiano sie 
napadu partyzant6w. Nie wykonanie 
obowiqzk6w bylo karane aresztem lub 
najczesciej chlostq. Pomimo terroru, 
zastraszania w terenie dzialaiy tajne 
organizacje podziemne; Armia Krajo- 
wa i Bataliony Chlopskie. 
Na przysi6lku zwanym Kiczur- 
ki niegdys naleiqcego do Wydrnej, 
obecnie do Dydni, przy niewielkim la- 
sku zwanym Kanickie, tui przy jego 
krawedzi staiy dwa domki drewniane, 
kryte strzechq. W jednym z nich mie- 
szkalo mlode malienstwo W ojciech 
Cyparski z ionq Stefaniq i tr6jk4 dzie- 
ci; siedmioletnim Alfredem, ezterolet- 
niq Stasiq i pieciomiesiecznym Ta- 
dziem. 
Zyli skromnie, czesto w niedo- 
statku. Latem zbierali jeiyny i jagody 
w pobliskim lesie,jesieniq grzyby, mqi 
dorywczq pracq zarabial i uzupelnial 
braki domowe. 
4 marca 1944 r. 0 zmroku od 
strony wsi J ablonka oddzielonej g6rq, 
przez zasnieione pola. brnqc w snie- 
gu, na przelaj szlo czterech meiezyzn, 
schodzqe pochy/osciq zbocza do wsi w 
jej dolnej czesci. Ubrani byli w zimo- 
wq odziei, plaszcze i kurtki. W chodzqc 
jui do wsi mijali domki posadowione 
na zboczu, przeszli przez droge wiej- 
skq ciqgnqcq sie wzdiui wsi, przeszli 
na jej drugq strone. Z kierunku idq- 
cyeh i ich zamierzen moina wniosko- 
wac, ie udawali sie w kierunku wsi 
Obarzym. 
W tym czasie wraeal furmankq 
z Wydrnej, z rutynowego objazdu, pa- 
trol policji. Grupa me:iczyzn przecho- 
dzqca przez jezdnie jui wczeSniej zo- 
stala przez policje zauwaiona. Poli- 
cjanci podjechawszy bliiej zeskoczyli 
z san i udali sie w poscig, za nieznanq 
grupq. Oddali kilka pojedynczych 
strzalOw, a nastepnie serie. Trzech 
meiczyzn padlo na miejscu, czwarty 
broczqc krwiq zdolal uciec w pobliskie 
polne zapadliska. Wiejska nocna war- 
ta z obawq i drieniem przybiegla na 
miejsce zdarzenia. Ciala broezqce 
krwiq zaniesiono do stodoiy pobliskie- 
go gospodarstwa i uloiono na boisku 
na slomie. Dok/adna rewizja osobista 
zabitych nie ustalila ich toisamosci. 
Zabici nie posiadali iadnych dokUTT/£n- 
t6w,jedynie w sniegu znaleziono tylko 
jeden pistolet. 
Komendant warty otrzymal po- 
lecenie pilnowania cial zabitych, do 
czasu powrotu policji w dniu nastep- 
nym. Nastepnego dnia ludzie wraca- 
jqcy z kosciola lObaczyli wolno jadq- 
ce furmanki. Na pierwszych saniach 
leiaiy 3 ciala zabitych po zajsciu w 
Wydrnej. Na drodze widac by/o slatly 


sqczqcej sie jeszcze z cial krwi. Na dru- 
gich saniach dw6ch policjant6w kon- 
wojujqcych ciala zabitych na policje 
w Krzemiennej, gdzie miala nastqpic 
dalsza identyfikacja zwlok. 
Niemcy celowo wybrali te chwi- 
Ie, kiedy ludzie wyjdq z koscioia, by 
demonstracyjnie wykazac swojq sile, 
brutalnosc i wzbudzic psychoze stra- 
chu, leku i pokory. Na policji identyfi- 
kacja zwlok nie dala oczekiwanych 
wynik6w. Oglqdajqcy nikogo w nich 
nie rozpoznali. Kim sq, skqd przybyli, 
dokqd zdqiali, do dzis nikt nie wie. Po 
dw6ch dniach ciala zabitych wywiezio- 
no za dw6r do pobliskiego lasu i po- 
chowano we wsp6lnej mogile, w mo- 
gile nieznanych. 
W g6rnej czesci Dydni stal dom 
tzw. "Slepeck6wka". W jednej polo- 
wie mieszkal uciekinier ze Lwowa le- 
karz Andrzej Jus z rodzinq, drugq zaj- 
mowal Kazimierz Strzelczyk, policjant, 
ale nigdy nie nosil munduru, prawdo- 
podobnie byl tajniakiem. W niedziele, 
kiedy ludzie jui przeszli z kosciola po 
godzinie 9. do lekarza zglosil sie mei- 
czyzna J6zef Cyparski mieszkaniec wsi 
Jablonka, z ranq postrzalowq proszqc 
o opatrzenie. Po opatrzeniu rany mei- 
czyzna wyszedl, udajqc sie w pole, na 
przelaj, kierujqc sie pod las w kierun- 
ku domu Wojciecha Cyparskiego. W 
nocy spadl iwieiy snieg, wiec ranny 
zostawial na nim slady. 
Lekarz po namysle w obawie 0 
wlasne bezpieczenstwo zdecydowal 
zglosic przypadek policjantowi Strzel- 
ezykowi. Opowiedzial, ie zaopatrzyl 
rannego z ranq postrzalowq i wskazal 
kierunek udania sie rannego. Strzel- 
czyk idqc sladem rannego pozostawio- 
nym na sniegu dorarl do domu W oj- 
ciecha Cyparskiego. Odbezpieczywszy 
bron wszedl do mieszkania. W pokoju 
na lOiku w ubraniu leial meiczyzna, a 
obok niego leiala bron. Strzelczyk 
odruchowo wykrzyknql: odrzuc bron! 
Ranny siegnql rekq po bron i zamiast 
jq odrzucic oddal strzal w kierunku 
Strzelczyka. Ten z kolei zareagowal 
natychmiast i wywiqzala sie kr6tka 
wymiana strzalOw. Strzelczyk wycofal 
sie z domu i udal sie na policje w Krze- 
miennej, gdzie zloiyl meldunek 0 zaj- 
sciu. 


J6zef Cyparski widzqc, ie jest 
tropiony przez policje opuscil dom 
W ojciecha i udal sie w pobliski las. 
Policja po zloieniu meldunku 
przez Strzelczyka udala sie natyehmiast 
do domu Wojciecha. Po rewizji, Woj- 
ciech zostal aresztowany i przewiezio- 
ny na posterunek policji w Krzemien- 
nej. Osadzony w miejscowym areszcie 
byl wielokrotnie przesluchiwany, bity 
i torturowany. 
Po aresztowaniu me:ia Stefania 
zupelnie sie zalamala, nie wiedziala co 
ma robic. Nastepnego dnia zn6w zja- 
wila sie u niej policja, komendant Ho- 
upel, Lipowski (zast. komendanta),Jan 
Szajstek, Strzelczyk i dw6ch policjan- 
t6w ukrainskich tzw. Wlasowcow. Kie- 


PODKARPACIE 


dy weszli na teren obejscia Stefania 
rinela sieczke na boisku, aby nakar- 
mic krowe. Zawolalijq do mieszkania 
i ponownie zaczeli przesluchiwac. Sto- 
jqcy z tylu policjant Jan Szajstek odbez- 
pieczyl pistolet i oddal strzal w tyl glo- 
wy Stefanii, zabil r6wniei dw6jke 
mlodszych dzieci. Dom podpalono, 
zabijajqc r6wniei wracajqcego w tym 
czasie z lasu najstarszego syna. Na 
drugi dzien ranD zbito trumne z pro- 
stych desek, do kt6rej wloiono kosci i 
prochy zweglonych czterech cial. Nie- 
daleko pogorzeliska przy granicy lasu 
wybrano gr6b i pochowano pomordo- 
wanych. Usypanq mogile obloiono ka- 
mieniami ze spalonego domu. 
6 marca 1944 r. byl dniem po- 
chmurnym. Sionce tego dnia nie wyj- 
rzalo zza chmur. Wojciech Cyparski 
siedzial w areszcie we dworze w Krze- 
miennej. Nie spal tej nocy, zziebniety, 
glodny, obolaiy, przytulony do sciany 
muru drial. nic nie wiedzial 0 losie 
swojej rodziny. Wreszcie w zamku za- 
zgrzytal klucz, zaskrzypiaiy drzwi i wy- 
prowadzono go po raz kolejny na prze- 
sluchanie. Ledwie stal na nogach, caiy 
driqcy, obity niewiele odpowiadal. 
,,Nic nie wiem, do niczego nie naleie, 
jestem niewinny, ten czlowiek przyszedl 
z broniq. Zlitujcie sie nade mnq i mojq 
rodzinq". 
Po godzinie przesluchan w to- 
warzystwie dw6ch policjant6w wyszli 
razem na pole. Do towarzystwa przy- 
dano mu nieznanego meiczyzne z 10- 
patq i kilofem, ruszyli w kierunku lasu. 
W lesie policjant wyznaczyl pod debem 
miejsce na gr6b. Pod uderzeniami ki- 
lofa odrywaiy sie bryiy zmarzliny ai 
ukazal sie miekki grunt, w6wczas 10- 
patami poglebiano jego wnetrze. Ukra- 
inski policjant-wlasowiec z bliska wy- 
mierzyl i padl strzal jeden, drugi. W oj- 
ciech Cyparski ocierajqc sie 0 sciane 
grobu padl na jego dno, zalewajqc je 
kaluiq krwi. 
W lesie pod debem wyrosla 
mogila usypana z ziemi, sniegu i ze- 
siych lisci. Wydzielona grupa oddzia- 
lu specjalnego BCh otrzymala od do- 
w6dztwa obwodu zadanie rozpoznania 
i likwidacji policjanta, powszechnie 
znienawidzonegoJana Szajsteka, kt6ry 
mieszkal w Dydni Dolnej. Miejscowa 
komenda BCh nie wyrazila zgody na 
wykonanie tego zadania w obawie 
przed represjami okupanta. Mogiy one 
przynieSc wsi nieobliczalne skutki i 
nowe ofiary niewinnych ludzi. a iycia 
bestialsko pomordowanych jui nikt nie 
przywr6ci. 
Wracajqc do dalszych los6w 
J6zefa Cyparskiego, kt6ry byl przyczy- 
nq zbrodni, pamietnego dnia ranny 
udal sie lasami do wsi Wydrna i za- 
trzymal sie u znajomych na przysi61ku 
Wygoda. Komendant warty zawiado- 
mil policje i zostal aresztowany. Nie 
stawial iadnego oporu. 
15 maja 1965 r. w porozumie- 
niu byiych ioinierzy BCh i rodziny do- 
konano eksumacji zwlok cial pod la- 


skiem Kanickie i kosci w lesie pod de- 
bem w Krzemiennej. Zloiono je w jed- 
nej trumnie, by jak przystalo chrzeSci- 
janskim zwyczajem pochowac je na 
cmentarzu koscielnym w Dydni. Uro- 
czysty ceremonial pogrzebowy przygo- 
towal ks. pralat Stanislaw Krypel. W 


powt6rnym pogrzebie wziela udzial ro- 
dzina, byli iolnierze BCh. Swieio usy- 
panq mogile obloiono zielonq darniq 
i wstawiono brzozowy krzyi. Co roku 
na mogile kwitnq kwiaty i plonq zni- 
cze. 


lazef Pytlowany 


I 


"eentrmn:algt,,
' 
.EiQij9Qte
tu' 
.,,>'
-400KI:(9S'1' 
Qek{l1: ., 

r


0«cn:
, '1/'

'e
'\'
l
:' 
.
 

. :"
]4r.! t '
i. 
. -;:" I . O +"JI\. l S
1i

"{'\' 
. 
;
 .. -OJ.L.U t::: <.. -t.. 
. 
 .. 

!:.., 
"... q.a.... . &t, '.:-: . 17 { 
-.:'

'. . ------- --':. .
 
- -. 


\ .- 
re ..;n 


._J(:' 
-wan 


s .
 


rskicli 


Wycen
 


. " 
Skup - sprzedaz 


Uslugi 
RATY  


I 
, .: J 
" . J :'-:. 


Zapraszamy 
poniedziaJek - piqtek 9.00 - 17.00 
sobota 9.00 - 13.00 
Tel. 43-648-62 


UWAGA. .. 5 01 . -. k - 
lokazji Dnia Kobiet ud:tielamy . 10 znlZ I 
dla wszystk;chPan dokonujilcych u r1as zakup6W 
od 26 lutego do 8marca 1997 r. 


Zarzctd Sp61dzielni Mieszkaniowej 
im. I. tukasiewicza w Krosnie ul. Lwowska 21 


). 


o Gt.ASZA 


przyjmowanie ofert 
na wykonanie przeglC\d6w, 
sprawdzenia stanu technicznego oraz 
wykonanie uproszczonej pr6by 
szczelnosci instalacji gazowej 
w budynkach zamieszkania zbiorowego 
na terenie miasta Krosna 
przez osoby fizyczne lub prawne 
posiadajct.ce odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. 
Term;n skladan;a ofert p;semnych 
do 15 marca 1997 r. 
na adres Zarzct.du Sp6ldzielni 


CENY TARGOWISKOWE ARTYKUt.OW ROLNYCH Opracowala: 
Krystyna ZoraJczyk 
ODR Iwonlcz 
17.02. - 21.02.1997 r. 
Towary jedn. Brzoz6w Jaslo Krosno Lesko Sanok Ustrzyki Colne 
dnl targowlskowe ponledzial8k pllttek ponledzialek wtorek Broda Broda 
jaja szt. 0,32 0,35 0,35-0,40 0,30-0,35 
mleko I 0,90 1.00 0,90-1,00 0,90 
smietana I 3,50 4,00 3,50 2,40 
twar6g kg 4,50 4,00 5,00-6,00 4,00 
prosi,ta para 190,00 170,00-190,00 180,00-200,00 200,00-210,00 
pszenica dt 60,00 55,00-65,00 70,00 
marchew kg 0,80 0,60 0,70-0,80 0,80 0,80 - 1,00 
ziemniaki kg 0,40 0,30 0,50 
kapusta kg 0,45 0,50 0,80 0,60 
pomidory kg 6,00 5,50 500-7,00 
mi6d I 26,00 


J. Str. 7 


PODKARPACIE  . ...... ..... 
 .... -=--.. 
 
" , " 6 
 
' . ,,-'i: 
- 


,  ... I 
'Z 


----, 
"- 
\ 
\ 


l 
II DOD8LUCl1ANE DODDATQZONE II 
-SPoKoJNiE!-TO TVLKI2*. 
iN

K1OR SK/IRBoAIlt I 
./';
.
. }: 


1 
R 


I  
 


.. 


Pisalem juz na tych lamach 
o moich spotkaniach ze zwierzqt- 
kami. Ostatnio jednak mialo 
miejsce cos tak dla mnie niezwy- 
klego, ze pozwalam sobie jeszcze 
Da moment do tego tematu po- 
wrocic. ZaDim jednak opowiem 0 
mojej ostatniej przygodzie, poku- 
sz
 si
 0 pewnq retleksj
. Gdy tak 
usiadlem sobie i dokonalem pew- 
nego podsumowania, doszedlem 
do zdumiewajqcych i-co najwaz- 
niejsze - pocieszajqcych wnio- 
skow. 
Pomimo, ze mieszkamy w 
pi",cdziesi",ciotysi",cznym miescie, 
posr6d cywilizacyjnego zgielku i 
harmideru, nie jest uno chyba az tak 
zgielkliwe i smrodliwe, jak znako- 
mita wi",kszosc osrodk6w 0 podob- 
nej wielkosci i charakterze. Najlep- 
szym tego dowodemjest chyba fakt, 
ze nie zdezerterowali jeszcze st
d 
w poszukiwaniu zaciszniejszego 
miejsca r6zni pierzasci, futrzasci i 
kolczasci jego obywatele, co - nie 
ukrywam - cieszy mnie niepomier- 
nie. Chyba nie mamy jeszcze zbyt 
mocno zatrutego powietrza, ani 
przyprawionej kwasnymi deszcza- 
mi gleby, skoro latem na moim osie- 
dIu Iatwo mozna natkn;'\.c si", wie- 
czorami na tuptaj
ce chodnikiem 
jeze. Nie jest tez chyba najgorzej 
nad rzek;'\., jdli przy odrobinie 
szcz",scia mozna tam spotakc si", 
oko w oko z dumnie krocz
cymi 
bazantami. Niezle si", r6wniez u nas 
czuj
 obj",te calkowit
 ochron
 nie- 
toperze, kt6re lubi;'\. sobie czasem w 
letnie wieczory bezszelestnie pola- 
tywac w powietrzu, nap",dzaj;'\.c mi 
nieraz zreszt
 niezlego strachu, kie- 
dy taka fruwaj
ca mysz przeleci 


N()(
NI
 


I
()"TY 


znienacka nad moj;'\. ulubion;'\. Jaw- 
k
. Z drugiej natomiast strony - w 
jakim innym z kolei miescie mozna 
o dwa rzuty beretem od jego cen- 
trum odbyc kr6tk;'\., acz ogromnie 
sympatyczn;'\. pogaw",dk", z ... kro- 
w;'\., statecznie przezuwaj;'\.c;'\. sw6j 
obiad i dobrotliwie przygl
daj,!q 
si", dwunoznemu intruzowi? ... 
Zim,! kontakty z dzik,! (?) 
krosnieilsk
 faun,! Sib co nieunik- 
nione, nieco ograniczone - niemniej 
sklamalbym twierdz
c, ze zupeJnie 
wyemigrowaJa ona, albo zapadla w 
zimowy sen. 0 kaczkach wiadomo 
powszechnie, a i szczyc
 si", one 
pokazn,! grup,! zagorzaJych zwolen- 
nik6w. Ja kilka juz razy mialem 
przyjemnosc obserwowac pewnego 
futrzanego osobnika, kt6rego z ra- 
cji mojej wiedzy zoologicznej nie- 
stety trudno mi zidentyfikowac. Ow 
tch6rz, czy inna lasica wspi",la si", 
zreszt
 kiedys na kopczyk ziemi nie 
opodal Wisloka, stan",la slupka i 
poddala mnie bacznej obserwacji, 
kt6ra nie mogia dla mnie wypasc 
specjalnie pomyslnie bo w koilcu 
pogardliwie prychn",la i tyle j'! wi- 
dzialem. Koryto Wisloka upodobal 
sobie r6wniez pewien zaj,!c, kt6re- 
go par", juz razy przylapalem, gdy 
urz,!dzal sobie wieczorne prze- 
chadzki. Wszystko to jednak nic 
przy moim ostatnim kontakcie z 
niezwyklym zwierzakiem, za spra- 
w'! kt6rego doslownie oniemialem 
z podziwu i zaskoczenia. 
Wiecz6r mia1em dose kiep- 
ski, tak za spraw,! nieprzyjemnych 


rozmyslail w jakich si", pogr,!zylem, 
jak i na widok lez
cego na pobo- 
czu jezdni kota z roztrzaskan
 glo- 
w'!, kt6ry najwyrazniej zle zsumo- 
waJ szybkose swoj,! i p",dz,!cego sa- 
mochodu. Kiedy wr6cilem juz na 
swoje wlosci i zasiedliJem moj,! 
lawk"" machinalnie unioslem do 
g6ry glow", i w tym momencie malo 
mi oczy nie wypadly ze zdumienia. 
Dokladnie nade mn
 przelatywaia 
wJasnie spokojnym, majestatycz- 
nym lotem pi",kna. ogromna, sre- 
brzysta ... sowa. Ptaszysko 0 roz- 
pi",tosci skrzydel tak z p6ltora me- 
tra udawal0 si", chyba wlasnie na 
poszukiwanie kolacji, czego dowo- 
dzil zreszt;'\. dobiegaj
cy chwil", 
p6zniej lopot i donosny wrzask go- 
J",bia. Widok tego olbrzymiego pta- 
ka przelatuj;'\.cego sobie jakby nig- 
dy nic pomie 
.:,
? t 
-r '<_ . : 
'"!f 
 .. 


.

 "!': 


bank nie po:iyczy gminie pieni",dzy. A 
bez kredytu rzadko kto moze inwesto- 
wac, a bez inwestycji jest regres. Idzie- 
my do tylu. Dzisiaj kazdy inwestor 
zanim przyniesie nam pieni
dze zapy- 
ta 0 strategi",. zeby wiedziec, w co si", 
pakuje. Czy mu si", to oplaci. Poza tym 
ma wyrnagania dodatkowe. Chce miec 
drog"" wyszkolonych ludzi, itp. Zeby 
mu to dac, trzeba inwestowac. Zeby 
inwestowac, trzeba wiedziec w co. 1 
tak w k6lko. Czyli strategia, to wym6g 
naszych czas6w. 
W kraju pierwsze uchwaly w tej 
kwestii podejmowano na pocz
tku 
1995 roku. Czy Sanok dol
czy do 
owych 700 gmin? Niech ktos spr6bu- 
je udowodnic, ze mozna zrobic ina- 


). A 


, 


, 


grzeb. W kaZdym razie M. Zi6lkow- 
ski twierdzi: "My, dzialacze samorz
- 
dowi, jestesmy skazani na sukces". 
Ale zauwaza tez, ze do procesu budo- 
wania strategii trzeba wci!\Wl
c wszy- 
stkich, a wlasciwie elit
 reprezentuj
- 
c
 wszelkie opcje polityczne (wlasnie 
dlatego, ze polityka nie powinna tu 
grac zadnej roli), organizacje, instytu- 
cje, kazdego, kto przycZ)11i si
 do two- 
rzenia strategii. Trzeba przy tym miec 
swiadomosc, ze Iiczy si", wiedza, ale i 
pomysl, wyobraZnia, intuicja. Sam ty- 
tul naukowy, pozycja spoleczna, za- 
moZnosc czy znajomosci towarzyskie 
mogl\. tu niewiele. 
Dzis trudno przewidziec, jaki 
b",dzie Sanok za lat dwadziescia, co 
b",dzie gl6wnym zr6dlem dochodu 
jego mieszkanc6w i kim b",d
 w og61e 
jego mieszkancy. Wlasnie dlatego, ze 
na razie nikt tego nie planuje. Ale 
moze dowiemy si", juz niedlugo. Po 
owej burzy m6zg6w,jaka nad miastem 
WISI. 


...
j.: 
_'A:i
t
»,,
..._ 
 


.
. 


,.,.
.
. 
.
f't 


-i 


Pewna gmina w Opolskiem :iyje 
dzis z ogl
dania u nich przez Europej- 
czyk6w duzego zgrupowania d",b6w 
400-letnich, czyli zwyklej d
browy, 
kolo kt6rej kazdy w gminie co dzien 
przechodzil oboj",tnie. Stalo si"" ze 
ktos informacj", 0 tej d",binie ulokowal 
bodaj w intemecie. 1 przyjechali. Bo 
oni tam takiej nie maj
. Oto, jak trze- 
ba myslec, by w zwyklej (no, nie ta- 
kiej znowu zwyklej - 400 lat!) d",binie 
zobaczyc interes inny, niz w postaci 
desek bez s",ka. Szczeg61nie jak nie ma 
tartaku. I w tym s
k. 
Slowem - nikt nie jest stracony, 
zadna gmina, zanim nie przeprowadzi 
analizy mozliwosci rozwoju. Na co 
nigdy nie jest za p6zno, choc tych kil- 
ka lat juz stracilismy. C6z, zatem je- 
stesmy na pocz
tku nowej drogi. Jaki 
b",dzie Sanok? Jak
 strategi", przyj- 
mie? Byle nie strategi", nie przyjmo- 
wania strategii. 


(tk) 


Posel Osiatynski 
dyzurowal 


t. 


Posel Jerzy Osiatynski (Voia 
Wolnosci) po raz kolejoy odwiedzil 
nasz region. W Sanoku 11 lutego 
(wtorek), po obecDosci tu oa prze- 
lomie paidziernika i listopada, pod- 
czas dyzuru interwencyjnego przy- 
jll14 interwencje. Jeden z przypad- 
kow dotyczyl porady prawnej wo- 
bee proby szantazu i zerwania umo- 
wy 0 prac
. IDny - braku stacji pa- 
liw w okolicach skrzyzowania Za- 
luz-Bykowce. Korporacja Literac- 
ka poprosila 0 wsparcie w wysilkach 
przekoDywaDia Zarzlldu Miasta 0 
SIUSZDosci przezDaczenia lokalu po 
BaDku PKO SA (ul. Kosciuszki 12) 
na czytelni
 prasy i ksi
garDi
 (w 
rodzaju dawnych "empikow"). 
Sw6j dyzur J. Osiatynski wy- 
korzystal r6wniez na om6wienie z sa- 
nockimi przedstawicielami UW bie- 
zl\.cych spraw kraju i mozliwosci 
przedstawienia stanowiska UW (w 
takich sprawach jak ksztalt konstytu- 
cji RP, wprowadzenia powiat6w, naj- 
blizszych wybor6w i zagrozenia ze 
strony nowych organizacji ROP i A W 
"S", kt6re b",dl\. pr6bowaly przej
c w 
najblizszych wyborach e1ektorat Unii 
Wolnosci) w tzw. terenie nawet drog
 
malej poligrafii wobec trudnosci prze- 


kazywania informacji w srodkach 
masowego przekazu. Wedlug J. Osia- 
tynskiego, brak pelnej informacji w 
mediach powoduje wiele negatyw- 
nych zjawisk, niekorzystnych dla 
Unii. Mi",dzy innymi pomawianie 0 
"kolor r6zowy". 
Podczas spotkania uznano po- 
trzeb", cz",stszych wizyt w Sanoku par- 
lamentarzyst6w, doplywu wi",kszej 
ilosci matrial6w informacyjnych. 
Zapytany 0 ocen", aktywnosci 
sanockich dzialaczy UW J. Osiatyn- 
ski powiedzial: "Wydaje mi sie, ie 
Unia w Sanoku oczekuje, ie bedzie 
wiecej dzialan ze strony parlamenta- 
rzystow zaangaiowanych w przygoto- 
wywanie bieiqcych lIstaw, ie bedq 
przyjeidiali, ieby to wyjasniac n. Obe- 
cny na spotkaniuJaD Wydrzynski za- 
uwa:iyl, ze mlodziez cz",sto prosi 0 po- 
swi",cenie w szkole lekcji na wyjasnia- 
nie biez
cych wydarzen w kraju, po- 
lityki, itd. Jak informowano, J. Osia- 
tynski spotyka si", cz",sto z mlodziez
 
szk61 ekonomicznych. 
Na pytanie, czy posel zna gl6w- 
ne problemy Sanoka, J. Osiatynski 
odrzekl: "Wydaje mi sie, ie tak. Pan 
zadaje to pytanie komlls. kto jest po- 
slem ziemi sanockiej, jak jasielskiej 


"-. 


....:?- 


:tJr' 


»«WY 
i
':t
 ,  


kierujemy gmin
 "z dnia na dzieil", 
po omacku, w mysl hasla ,Jakos to 
b",dzie" plyniemy we mgle bez okre- 
slonego azymutu? M6wimy tu oczy- 
wiscie caly czas 0 gminie, organiZmie 
zbiorowyrn, jakim jest miasto. 
I oto M. Zi6lkowski proponuje: 
Sprzedajcie swoje miasto! Tak posta- 
nowilo zrobic wiele gmin. Zr6bcie 
strategi",. Na 2.500 polskich gmin - 
okolo 700 ma, lub opracowuje swojl\. 
strategi",. Cos, co w Europie jest juz 
oczywistosci
. Cos, bez czego zaden 


czy krosnienskiej, od 1989 roku n. W 
1992 r. J. Osiatynski m6wil nalamach 
6wczesnego "Pisma Sanockiego" , py- 
tany 0 sytuacj", prawnl\. samorz
d6w 
lokalnych: "Staramy sie przekazac jak 
najwiecej uprawnien samorzqdom 10- 
kalnym. (Klopot polega na tym. ie 
chcemy przy okazji sprzedac wszyst- 
kie swoje problemy). Uwaiam, ie pro- 
ces bedzie sie poglebial i w ciqgu 2-3 
lat samorzqdy bedq glownym osrod- 
kiem wladzy w Polsce. Na razie jest 
to wymuszane przez brak pieniedzy. 
1m lepszy jest samorzqd, tym lepiej wi- 
dac, ie nie ma problemow z bezrobo- 
ciem, lItrzymaniem szko(v. reorgani- 
zacjq sllliby zdrowia, itd. n. Ocenia- 
jl\.c tamtl\. wypowiedz J. Osiatynski za- 
uwazyl: "Znacznq czesc tych tez bym 
dzisiaj podtrzymal. Nie ma bardziej 
efektywnego sposobll gospodarowa- 
nia pieniedzmi podatnikow, nii przez 
samorzqdy". 
- Ale - pytamy - jak sobie z tym 
radzi Sanok? Bo gl6wnym proble- 
mem samorzl\.du jest koniecznosc 
rozdysponowania zbyt malej ilosci 
pieni",dzy. 
- Ja rozllmiem. Pan chce mnie 
zmllsic, iebym dokonal pewnej oce- 
ny wladz samorzqdowych w Sanoku. 
Chce sie troche od tego lIchylic. Pro- 
blemy samorzqdll sanockiego sq dzis 
typowe w Polsce. Na przyklad prze- 
kazano zadanie oswiatowe bez dosta- 
tecznych srodkow finansowych. Ja 
nawet nie wiedzialem wowczas (1992 
r.), ie bede mial tyle wyczucia w tej 


..
 


.."it. 
\4., 


"""'. 


czej. Chociaz... Sanok, to Sanok, Eu- 
ropa, to Europa. 
Zakladamy, ze doll\.czy. Naj- 
pierw wi",c rozpocznie si", Iiczenie i 
wazenie. Wszystkiego. Fabryk, dr6g i 
most6w, kierownik6w fabryk, robotni- 
k6w dr6g i most6w, w",zl6w cieplow- 
niczych i strat ciepla, magistr6w, do- 
m6w, rower6w, guzik6w, parking6w i 
ranking6w. Jest nadzieja, ze wystarczy 
na to rok. Po to, zeby p6zniej, zgodnie 
z zasadami budowania strategii pomy- 
slec, co z tym zrobic. Wesele czy po- 


ocenie, ie to bedzie lakie 5pychanie 
klopotow na samorzqdy bez dawania 
im srodkow. Niestety. to sie okazalo 
trwalq cechq i w tym swietle nie wda- 
jqc sie w szczegoly, nie wydaje mi sie. 
ieby Sanok zaslllgiwal na ocene 
szczegolnie krytycznq. Mamy w Pol- 
sce problem samorzqdow, ktorym 
chetnie przekazllje sie zadania, a nie- 
chetnie pieniqdze ". 


Dyuzur posla w Sanoku odby- 
wal si", po raz pierwszy w nowej sie- 
dzibie Unii Wolnosci (Rynek 15 w 
podw6rzu). Poza Sanokiem Jerzy 
Osiatynski przebywal w Ustrzykach 
Dolnych, Zatwarnicy (gdzie spotkal 
si", z mlodziezlt), w Krosnie. Z Sa- 
noka, mocno sp6zniony, pojechal na 
spotkanie w Jasle. 
Tomasz Korzeniowski 


Urzctd GOOny Miejsce Piastowe 
oglasza 
przetarg nieograniczony 
na malowanie pomieszczen 
Domu Ludowego w Glowience 


Oferty na/eiy skladac 
w Urz
dzie Gminy Miejsce Piastowe 
ul. Dworska 14, pok6j nr 212 
W term;n;e do 13 marca 1997 r. 
Wadium w wysokosci 500 zl nale.ty wp
cic 
w kasie zamawiaji:\cego w terminie do 13 marca 1997 r. 
Otwarc;e ofert; wyb6r Wykonawcy nastCfP; 
14 marca 1997 r. 0 godz. 9.00 
w Urz
dzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dworska 14 
Specyfikacj
 istotnych warunk6w zam6wienia mo.tna 
otrzymac w tut. U
dzie w pokoju nr 212 Str. 


10 


PODKARPACIE 


W I ' ", 
" 0 nose , 


..Ludzi naleiy zmuszae do tego 
iery tyli wolnymi" 
JaD Jakub Rousseau 


Ludzie Zyj
cy pod koniec XX 
wieku wiedz
 Da temat Wielkiej Re- 
wolucji Francuskiej tyle, ile przeka- 
zali im niezbyt wnikliwi badacze hi- 
storii, ktorzy czy to z niechlujstwa, 
czy teZ, jak cz
sciej bywalo, niesieni 
ideologicznym poslannictwem, wy- 
tworzyli obraz wyzwolenia si
 uci- 
skanego francuskiego ludu spod ty- 
ranii arystokracji. Od tej pory, jak 
twierdzi wi
kszosc naszych nauczy- 
deli, zapanowala epoka triumfuj
- 
cego rozumu, wolnosci i demokracji. 
Obrazy Marianny prowadz
cej do 
boju pelnych plomieDnego zapalu re- 
wolucjonistow oraz szturmu Da Ba- 
styli
 staly si
 jednymi z wazDiej- 
szych symboli Daszej epoki. Wielu 
wyslawiaj
cych demokratyczne ide- 
aly politykow z lubosci
 odwoluje si
 
do tkwi
cych we francuskiej rewol- 
cie korzeni. 
Koszt ..wolnosci" 
Najnowsze prace na temat rewo- 
lucji francuskiej (autorstwa tak zna- 
nych historyk6w jak Pene Sedillot, 
szczeg61nie interesujllca jest jego ksi¥- 
ka pt: "Koszt rewolucji francuskiej" 
("Le cout de la Revolution francaise") 
przynoszll. iscie apokaliptyczne szacun- 
ki dotycz
ce koszt6w. rewolucji. W 
okresie od 1789 do 1815 roku w sa- 
mych tylko walkach zbrojnych zgint<- 
10 dwa miliony zolnierzy! (Takie stra- 
ty Francja poniosla w dw6ch wojnach 
swiatowych). W czasie samego tylko 
powstania w Wandei smierc ponioslo 
400 tysill:cy osob. Trudno dokladnie 
obliczyc, ilu Francuz6w zginll:lo pod- 
czas rewolucyjnego terroru. Warto jed- 
nak przypomniec, ze jeden z ideolog6w 
nowego u.stroju Francois Babeuftwier- 
dzil. ze systematyczne gilotynowanie 
jest znakomit
 recept
 na rozwillzanie 
problemu nar3stajllcego, zwlaszcza w 
czasie rz
d6w jakobin6w. glodu. 
Rzadko sill: 0 tym wspomina, ale 


R ' , ", B t " 
" ownose ", ra erstwo 


warto wiedziec, ze az do rewolucji cale 
francuskie szkolnictwo bylo dzielem 
Kosciola katolickiego. 
Rewolucja doszczII:tnie zni- 
szczyla, deportujllc np. ok 40 tysill:cy 
ksill:Zy i zakonnik6w do oboz6w zagla- 
dy w Gujanie. Napoleon w jednej ze 
swoich wypowiedzi brutalnie zrecen- 
zowal oswiatowe dokonania rewolucji, 
m6wi
c: "Kiedy w 1804 roku nalozy- 
lem koronll: na glowII:, 96 procent Fran- 
cuz6w nie umialo czytac". Rewolucjo- 
nisci mog
 takZe pochwalic sill: takimi 
naukowymi osillgnill:ciami, jak np.... 
zgilotynowanie Lavoisiera. Po zamor- 


"",,:,€

''''" 
.,"* 


51F 
· '1. 


papierowe pienilldze pod zastaw kon- 
fiskowanych d6br koscielnych. Kiedy 
rolnictwo znalazlo sill: wy1llcznie w r,.- 
kach nie przygotowanych do rz
dze- 
nia nim chlop6w, rychlo zabraklo Zyw- 
nosci, gdyz zyzne dot
d pola prze- 
ksztalcily sill: na skutek nieumiejll:tnej 
uprawy w ugory. Inny z badaczy Fran- 
cois Crouret dowodzi, ze w 1800 roku 
francuski przemysl w 40 procentach 
zostal unicestwiony (w por6wnaniu ze 
stanem sprzed 1789 r). Nawet marksi- 
stowscy historycy zgodni Sll co do tego, 
ze od czas6w Ludwika Swill:tego (XIII 
wiek) az do rewolucji Francja nie mia- 


." 
tj.' ,"\ 
:<
f 'j , 
I 
--
.' 
<'>'\. .  


..l\.... Jl MalJ:'\ 
,
. 1ffl!:r .. 
.A )1.1f. jf-;f.. . 
'""='
.'iJ1V !; 


kt6rym byly drukowane. Obrazu "re- 
wolucyjnych dokonan" dopelnia bar- 
dzo ciekawe studium angielskiego hi- 
storyka Alana Forresta poswi,.cone 
sytuacji materialnej ludnosci we Fran- 
cji na przelomie XVIII i XIX wieku. 
Autor zwraca uwagll: na ogromn
 rolll: 
Kosciola jako instytucji wspomagaj
- 
cej najubozszych przed wybuchem re- 
wolucji. Po 1789 roku, kiedy po raz 
pierwszy pojawila sill: idea, ze opieka 
spoleczna jest jednym z najwazniej- 
szych zadan panstwa, Iiczba zebrak6w, 
wl6czII:g6w i innych wzrosla kilkakrot- 
nie. Upadajll.prowadzone i finansowa- 
ne dot
d przez KOSci61 i arystokracjll: 
szpitale, wybuchajllPochlaniaj
ce set- 
ki tysill:cy ofiar epidemie. Rewolucja, 
zapewne w gescie milosierdzia, orga- 
nizuje nawet specjalne obozy dla 
wI6czII:gow. Forrest stwierdza wprost: 
.,... rewolucja byla klll:skil. dla ubogich"! 
Dziedzictwo 
rewolucji 
Historycy zgodnie podkreslaj
 
kilka najwazniejszych dokonan rrancu- 
skiej rewolty. Doprowadzila ona do 
dechrystianizacji kultury i obyczaj6w, 
umiescila czlowieka na miejscu Boga, 
co spowodowalo rozkwit swoistego 
"kultu czlowieka" oraz stalo sill: pod- 
stawll do rozwoju rewolucyjnego ko- 
munizmu, kt6ry swoje apogeum odna- 
lazl w bolszewickim przewrocie. 
Szczeg61nll rolll: jako antenaci przy- 
szlych komunist6w odegrali tzw. 
Wsciekli (Les Enrages), odlam rewo- 
lucjonist6w cechujllcy sill: szczeg6ln
 
agresywnoscill. Les Enrages rekruto- 
wali sit< sposr6d spolecznego margine- 
su i wslawili sill: wyjll.tkowo brutalny- 
mi rabunkami i mordami. Gloszone 
przez jednego z nich, Francoisa Babeu- 
fa poglildy staly sill: podstawl\, na kt6rej 
oparlo sill: will:kszosc "odkryc" Marksa. 
Engelsa, Stalina a nawet Mao Tse-tun- 
ga. Nieprzypadkowo zresztll. Marks i 
Engels bardzo interesowali sill: wlasnie 
tym okresem w dziejach Francji. Fran- 
cuski badacz Forrest twierdzi. ze we- 
dIug Marksa "rewolucja rrancuska byla 


. 
I... 


mord 


dowaniu kr61a Ludwika XVI zaczyna 
sill: we Francji okres niszczenia wszy- 
stkich pomnik6w i rzezb przedstawia- 
jll.cych wladc6w tego kraju. 28 figur 
zdobi
cych front katedry Notre Dame 
w Paryzu najpierw ..zgilotynowano", 
a nast,.pnie calkowicie zniszczono. 
Georges Lefebvre twierdzi, ze po roku 
1789 nast
ila we Francji istna kata- 
strofa gospodarcza. Drukuje sill: wtedy 


. -< .}j"' ." 
 

. 'ii . 


.i 
,-' 


"

 (] 
 4 
,/ .-

: 'Fry t 
fij 
'-v« ,.'
 f 


na wskros komunistyczna", zaczyna sill: 
w 1789 roku ideami gloszonymi przez 
Rabauta, nastll:pne stadium komunizmu 
Marks znajduje w dzialalnosci Les 
Enragesa, p6zniej odnajduje komu- 
nizm Babeufa. Komunizm, kt6ry Ka- 
rol Marks proklamuje na caly swiat w 
swym "Manifescie komunistycznym" 
z 1848 roku, jest wedIug niego, komu- 
nizmem rewolucji francuskiej i "pra- 
gnie nim zapalic plomien swiatowej 
rewolucji komunistycznej..... 
Powr6t Ludwika XVI 
2 I stycznia 1793 roku na placu 
Rewolucji scill:to kr61a Ludwika XVI. 
Od 1993 r. ten wlasnie dzien stal sill: 
smutnym swill:tem dla odradzaj
cych 
sill: francuskich monarchist6w. Zwykle 
uroczystosci zalobne w Paryzu spro- 
wadzajll sill: do mszy w kaplicy Saint 
Germane, uczesmiczy w niej corocz- 
nie kilkuset najbardziej zagorzalych 
zwolennik6w restauracji krolestwa. 
Trwaj
 tez starania 0 beatyfikacje swill:- 
tego kr6la. Zadaniem wielu history- 
k6w, Ludwik XVI przed smiercillPrze- 
zyl nawr6cenie i stal sill: zarliwym wy- 
znawcll. Chrystusa, Kosci61 katolicki 
beatyfikowaljuzjego siostr,. Ludwikll: 
Elzbietll:. 
W Krakowie od kilku lat dziala 
stowarzyszenie Kameloci, kt6re czci 
pamill:c switzdu- 
ra, to mikrofon akurat nie ma nic z 
tym wsp6lnego, po drngie, ie dorre 
warunki do "roNenia " dalekich lqcz- 
nosci sq wtedy, gdy jest ladna pogo- 
da i swieci slonce, gdyi fale rozcho- 
dzq si
 dookola kuli ziemskiej wzdlui 
promieni slonecznych, alro tei takie 
stwierdzenie, slaro ci
 dzisiaj slychac 
W)jiyj przez o/mo czy przypadkiem sq- 
siad nie zloiyl ci jakiegos zlomu pod 
o/mem, ro to hamuje fale. To wszyst- 
ko jeszcze da si
 przeiye. Ale to od 
czego zaczii!lam list jest szokujqce. 
Opisujqc doslownie musialarym zni- 
iyc si
 do ..parteru" i tak nie wiem ; J 


'
 


(j .( 


> 


({) PI )if!., I!l ;?(i-1 1/" #' -t
 


.
 
\ "f 
"'. J 


Naczelnik Grupy, koordynuje 
dzialanie patroli w terenie, utrzymu- 
j
c I
cznose przy pomocy mocniejszej 
radiostacji w jak
 jest wyposazona 
terenowa "Niwa". 
Pozostalych osmiu ratownik6w 
zebranych w Posadzie, po 23.00 do- 
jeZdza dwoma autami do Pulaw G., 
gdzie spotykaj
 sill: z Naczelnikiem, 
oddaj
c sill: do jego dyspozycji. 
Z komunikat6w przekazywa- 
nych radiotelefonami wiemy, iz grupy 
spotkaly slady nart i but6w, ale nie po- 
trafi
 okreSlie czy s
 one swieze czy 
stare, czy nalezee mog
 do poszukiwa- 
nego. Niestety, okazuje sill:, ze nie jest 
mozliwa bezposrednia l
cznose pornill:- 
dzy telefonami kom6rkowyrni ?! 
Poszukiwany moze polllczye 
sill: z Central
 GOPR w Sanoku, gdzie 
ratownik dyzumy przyjmuje informa- 


tensywniej zaczyna padae snieg. Je- 
den z mniej doswiadezonych koleg6w, 
wobee przemoczenia but6w i ubrania, 
wycofuje sill: z akcji. Nacze1nik poleca 


- 
,. 


>'4 


x: 


I!'" 


.1 


mu powr6t do Pulaw G., gdzie bll:dzie 
oczekiwal na powr6t patroli. 
Wobec prawdopodobief1stwa, 
ze poszukiwany moze znajdowae sill:, 
r6wnie dobrze, po poludnio-zacho- 
dniej stronie pasma Bukowicy, Na- 
czelnik z ratownikami "Niw
" 
oraz drugim samoehodem 
(prywatny Fiat 125p), jad
 
przez Szklary do Darowa, 
gdzie zamierzajll sprawdzie 
szlak zielony (Dar6w - Skibce) 
c
 oraz drogll:, tzw. stok6wkll:, bie- 
gn
c
 z Darowa wzdluz Buko- 
wicy do Wisloka W. 
Droga,juz za Kr61ikiem, 
jest zalodziona i coraz bardziej 
zawiewana sniegiem. Powyzej 
serpentyn utkn
l na podjeidzie 
"lamaniec". Jad
cy za "Niw
", 
...i 
;.
 ..f< Fiat-125p ma problemy na sli- 

 skim podjeidzie na Szklarsk
 
no ..
 ,(:__
,:: G6r
. Doci
zenie tyro, oraz po- 
moe koleg6w z "Niwy", umoz- 
liwia dalsz
 jazdll:. Jeszcze 
ostromy zjazd i docieramy ok. _:-: 
, 2.00 do Jaslisk. 
.,. ..') Droga do Darowa jest 
odsniezona, 0 czym wiemy od 
patrolu Strazy Granicznej z Jaslisk 
(kr6tki Land Rover). z kt6ryrn nawi
- 
zalismy rozmowII: na szosie pod Jasli- 
skami. Obiecujll, ze wl
cz
 sill: z po- 
moc
. 
Nastll:pny patrol nr 3: 
M.Krukar, E.Marszalek, W. Gole- 
niowski i W. Czado z radiotelefonem 
i dodatkowymi nabojami do rakietnic 
wyrusza z g6mej cZII:sci drogi (Dar6w 
- Skibce - Wislok) w kierunku grani i 
szlak'U zielonego. 
Kolejny patrol nr 4: H.Owoc, 
A.Skibinski, G.Fic i W.Sz8rk, samo- 
chodem SG sprawdza dalszy odcinek 
drogi do jej obnizenia w dolinll: Wi- 
sloka. Sprawdza takZe slady wycho- 
dz
ce z lasu w g6rnej cZII:sci trasy. 
W Komanczy oczekuj
 r6wniez na 
wl
ezenie do akcji: J. Zak (rat. za- 
wod.), J. Seredynski, i kandydaci M. 


#. 


f: 


ne z akcji patrole nr 3 i 4, a grupa z 
Komanczy moze juz poloZye sill: spae. 
Tak relacjonuje ostatnie chwile 
przed odnalezieniem Waldemara W., 


1 


"'R 
.. 


" 


.y
-- 


-..;- 


P" 


.
 ..'. 4... '.; 


Stefan Kopka, ratownik zawodowy, 
szef wyszkolenia Grupy: ...ldziemy sta- 
le sladami, kt6re skrecajq w prawo od 
czerwonego s:::laku, ale jest coraz tru- 
dniej, zamief: zaciera Slady, kt6re gu- 
bimy po ra::: kolejny. C:::ujemy, ie jest 
to rejon gdzie powinien znajdowaf: sie 
poszuf...iwany. bowiem slady kluczq, raz 
sq to slady but6w, innym razem nart. 
Zataczamy krqg, nie znajdujemy sla- 
dow, jeszcze jeden wirkszy krqg, tra- 
fiamy wreszcie na slad. Strzelamy ko- 
lejne rakiety. Wreszcie Centrala infoI" 
muje, ie poszukiwany uslyszal strzal, 
nie.widzial rakiety. .
 


:
- 


.... :....-. 


""".:. 


l 


"< .. J.. "
>' .
 
Rozumujemy, ie skoro tak, to 
powinien bye od nas ..z wiarrem" . Po 
chwili... jest!!! 
Byl w nie najgorszej kondycji. 
psychicznie podbudowany, bo jednak 
mial z nami lqcznosf:. Musial nas sly- 
szef:, dochodzilismy do niego z wia- 
trem, latarkq dawal sygnaly. Leial w 
kiepskim miejscu, od polany ok. SOm 
i wiejqcy wiatr dawal mu sie we zna- 
ki. Gdyby zszedl troche niiej, tam bylo 
jui ciszej. Leial w spiworze. zdjql zmo- 
czone bury. 


p{ 
l. 


..No to jui jesrem uratowany..... 
- powiedzial, jak doszlismy do niego. 
Dostal gorqcej herbaty, dwa work; 
grzewcze, jeden na piersi, drugi na 
nogi. Zapalilismy ognisko, ogrzali i tro- 
cJZf! podsuszyli jego zamarzniete bury. 
Ubral poiyczonq kurtke puchowq i re- 
kawice. Rakietnicq naprowadzilismy 
pieszy patrol i razem z poszkodowa- 
nym zeszlismy do Pulaw G6rnych." 
Samoch6d ratownik6w jad
- 
cych do Krosna, odwozi odszukane- 
go Waldemara W. na kwaterll: w Ry- 
manowie. Koniec akcji. Do "blaszan- 
ki" pakuj
 sill: sanoczanie. 
Niwa i Fiat z ratownikami wra- 
caj
 z Darowa, ok. 5.20 przejezdza- 
j
 ponownie drog
 z Jaslisk przez 
Szklary do Rymanowa. Na zjeidzie 
do Kr61ika stoj
cy "naezepowiec" 
blokuje przejazd dw6m autobusom 
PKS. Plugjadl\.cy z dolu omija prze- 
szkodll:. My, po chwilowym postoju 
docieramy szczII:sliwie do Posady 
G6mej k./Rymanowa. 
Zaczyna sill: nowy dzien. Swita. 
Okolo godz. 6.10 Naczelnik i pozostali 
ratownicy z Sanoka odjezdZaj
 z rejo- 
nu akeji do Centrali, gdzie zloz
eszeze 
sprzll:t i formalnie zakoncz
 akcjll:. Po- 
tern jeszeze Zmudne wypemianie "pa- 
pier6w". Koszty akcji obci¥aj
 budZet 
Grupy, a wydatkowane pieni
dze mu- 
szI\. bye starannie rozliczone. 
Ratowniey z Krosna i okolic 
przed 7 .00 bll:d
 w domach, niekt6rzy 
p6jd
 do pracy, bo mimo przyslugu- 
j
cego im zwolnienia, musz
 pelnie 
obowi
zki zawodowe. 
Dobrze, ze bliska jest juz data 
wyposazenia Grupy w now
 l
cznosc, 
zapewniaj
c
 lepsze "pokryeie" r6w- 
niez Beskidu Niskiego. Okazalo sill: po 
raz kolejny, ze dotychczas uzywany 
Sprzll:t bywa zawodny w pewnych 
warunkach terenowyeh. 
W nastll:pnym dniu po zakon- 
czeniu akcji. Waldemar W. przyjeehal 
do Centrali Grupy Bieszczadzkiej w 
Sanoku, aby podzill:kowae za trod jaki 
podjll:li ratownicy udzielaj
c mu po- 
1110ey. 
Zastan6wmy sill: jeszcze nad 
przyczynami zdarzenia. Turysta byl 
sprawny fizycznie. Liczyl sill: z moz- 
Iiwosci
 zwichnill:cia lub zlal11ania 
nogi w tej samotnej zimowej wypra- 
wie (telefon, spiw6r, latarka). 
Zdawal sobie sprawII:, ze za 
p6ino wyszedl na trasll:. Jak sam zau- 
wazyl, powinien jeszcze za 
dnia zejse jakims szlakiem w 
dolinll:, ale tego nie zrobil. Li- 
czyl, bll:d
c ok. 16.00 na Tokar- 
ni, ze dojedzie do Pulaw przed 
zmrokiel11.l:n6w sill: przeliczyl. 
Potwierdza sill: opinia, 
ze nie wolno, szczeg61nie w zi- 
mie, podejmowae samotnych 
wypraw turystycznych. Cho- 
ciaZ wsp61czesny czlowiek,jak 
widae ostatnio, cZII:sto ueieka z 
aglomeracji do natury, chce sill: 
z ni
 mierzye. Przyklady poka- 
zujll, ze nie dla wszystkich kon- 
czy silt to szczII:sliwie, nawet w 
g6rach takich jak Bieszczady 
czy Beskid Niski, kt6re zlosli- 
wi nazywaj
 "kapuscianymi". 
R6wniez casus polami- 

 
ka M. Kaminskiego, wyczyno- 
wego sportowca, to potwierdza 
i bye moze jest obecnie zachll:t
 do zi- 
mowego mierzenia sill: z przyrod
? 
Ale czy zawsze posiadamy odpowie- 
dnie doswiadczenie i ezy jesteSmy do 
tego naleZycie przygotowani? Przy- 
klad polamika pokazuje, ze czlowiek 
odpowiedzialny, podejmuje jednak 
trudn
 decyzjll: odwrotu, aby nie na- 
razae w przyszlosei innych ludzi. 


Relacj
 przygotowal 
Henryk Owoc 
Zdj
: autor i Barbara Owoc Str. 12 


OGlOSZENIA 
DROBNE 
KUPNO 
DaM DREWNIANY do roz- 
biorki kupill:, tel. (0-90) 395385 
K-95 
KUPII:;: DOM drewniany w 
okolicy Krosna, Jedlicza lub Ryma- 
nowa. Wiadomosc: tel. grzecznoscio- 
wy 43-615-62 


MALE MlESZKANIE, tel. 43- 
180-88 
GRU-184 
KUPll:;: PLUG 3-skibowy maly, 
oryginalny, tel. 43-575-38 


GRU-146 


RDZNE 
KOMIS SAMOCHODOWY 
skup, sprzedaz ratalna "AUTO- 
KUP", Szczepallcowa kolo Krosna, 
tel. 43-11 4-86 
FV-I 
MIESZKANlE DO WYNA- 
JI:;:CIA 47 m kw. w Krosnie. Kontakt, 


KOMINKI 


WKI:.ADY GRZEWCZE 
AKCESORIA KOMINKOWE 
REPLIKI BIAt.EJ BRONI 
ZAPRASZAMY 
poniedziatek - pil:\.tek godz_ ROO - 16.00 
soboty godz_ 9.00 -13.00 


Jaslo, ul. Lwowska 4 
tel. (0-13) 44-680-24 


KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE) 
Zarz
du Gminy w Zarszynie 


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 415) 
podaje siQ do publicznej wiadomosci, 
ze 21 marca 1997 r. 0 godz 9.00 
w sali narad Urz
du Gminy w Zarszynie 
odb
dzie si
 
sesja Rady Gminy 
kt6rej przedmiotem b
dzie uchwalenie miejscowych planow 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosciach: 
Zarszyn, Posada Zarszynska, Jacmierz, 
Posada Jacmierska, Baian6wka, Nowosie/ce, 
Dlugie, Pie/nia i Odrzechowa 


I . 


PRZEDSIE;BIORSWIJO BUDOWLANO-USt.UGOWE 


KROSPOL 


. .. J ,. 
 
NOWOSC - Wetna Mineralna 
j 
- znakomita jakoSc oraz rewelacyjna twardosc 


DO 28.02.1997 R. 
PROMOCJA 
Ponadto bardzo tatwa w montazu - Wetna Szklana GULLFIBER 


- duzy wyb6r grubosci 


SALON WYPOSAZENIA lAZIENEK ul. Klet6wka 21 c 5 01 
do 28.02.1997 r. - KARNAWAt.OWY RABAT 10 


TERAKOTA"GLAZURA 
CERAMIKA"ARMATURA 
ZLEWOZMYWAKI fjrmy DOMINOX " 


. 
 _._.....;"- ... .;;' .. 
.. 

- ":f- 
< 
f;; 


KLEJE, ZAPRAWf i FUGI firmy DYCKERHOFF 


BATERIE tAZIENKOWE firmy GROHE - Niemiecka jakosc! 
ZAPRASZAMY w godz. ad 8.00 do 17.00. 
Firma s wiadczy uslugi budowlane. 

--------------------- 
I S -r. &.I,@AutOryZOWanYDealerl 
I I .,....,... firmy STIHL I 
I Sklep MAJSTER I 
I Krosno, ul. Piastowska 17 A I 
I tel. 43-257-99 I 
I PILARKI, I 
I KOSY SPALINOWE, .< I I 
IINNE NA RZ
DZIA .< 
 ' I 
I r-.< I 
POLlCJ
:A //.. I 


. . 


KUPON na dodatkowy tanctlch tn<1.cy dodawany przy zakupie pi
 
- wazny do 30 marca 1997 roku. 


PODKARPACIE 


Agencja "DOM" 
mgr Jerzy LMlusz 
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 
.,'
 38-400 Krosno, ul. Staszica 3a 
tel. (0-13) 43-206-08 
Czynne Pon. - Pt. w godz. 8 -16 
Oferuje usfugi w zakresie posrednictwa kupna-sprzedazy 
mieszkan, dom6w, dziafek, zamiany, najmu lokalL 
Przyjmujemy oferty z cafego wojew6dztwa. Zapewniamy 
petnq obstug
 prawnq. ZGtOS SWOJI\ OFERT
. 


K-98 


tel. (0-10) 78-66-31/5 w. 124 do 
godz. 15.00 
GRU-139 
POSZUKUJI:;: MIESZKANIA 
do wynajll:cia. Tel. 43-216-25 do 15-tej 
GRU-130 
DO WYNAJI:;:CIA powierzch- 
nie magazynowe i handlowe w Kro- 
snie, tel. 436-13-13 
K-97 
POSZUKUJI:;: POMIESZCZE- 
NIA na warsztat samochodowy w Rze- 
szowie. Krosnie, tel. (0-137) 340-07 
RU/S/l4 
POSZUKU.n;; LOKALU handlo- 
wego Sanok-Jaslo. Tel. (0-13)43-264-51 
FV -82 
KROSNO. MIESZKANIE 
WLASNOSCI0WE (48 rn2) zamienill: 
na will:ksze lokatorskie. Tel. 43-62-630 
po 18-tej 
GRU-193 
SPRZEDAi 
SPRZEDAM TELEWIZOR 
kolorowy produkcji zachodniej z gwa- 
rancjii. tel. 090313008 
GRU-34 
MIESZKANIE M-5 z telefo- 
nem sprzedam, tel. 43-265-89 
K-94 
SPRZEDAM MlESZKANIE 
62 m kw. w Jasle (0-13) 44-690-45 
K-95 
MEBLE KALWARYJSKIE za 
gotowkll: i na raty - gotowe i na za- 
mowienie poleca Stanislawa Kwa- 
sniewska, atrakcyjne ceny. Krosno ,ul. 
Legionow 1. Wszelkie pomowienia 
pod miom adresem s
 nieprawdziwe. 
GRU-71 
MIESZKANIE WLASNO- 
SCIOWE 50 m kw. 1 pill:tro z telefo- 
nem. tel. 43-246-87 po 20-tej. 
GRU-132 
SPRZEDAM RENAULT 19 z 
1993 r., silnik 1,4 RN, przebieg 44 tys. 


,.
 
/
.' 


, . 


km, maregulacjll: kierownicy i foteli, 
kolor bordo-metalik-perla, stan bardzo 
dobry, tel. 43-218-42 
GRU-169 
SPRZEDAM WOZEK inwa- 
lidzki DUO Simson. Jablonka 178 
K-98 
KOMPLETY WYPOCZYN- 
KOWE skorzane (uzywane) w bar- 
dzo dobrym stanie. sprzedam. Tel. 
(0-13) 43-229-45 
GRU-162 
SKODA 8-100, SKODA - 1000 
MB (na c
i), Jedlicze, ul. Betleja 14 A. 
GRU-158 
SPRZEDAM CL,\GNIK 
URSUS 1201. Krosno. tel. (0-13) 43- 
226-07 
GRU-152 
PUNTO 55SX II 1996 r. 5 tys. 
km 5-drzwi, srebmy metalik. Krosno 
tel. (0-13) 43-620-57 
GRU-150 
POLONEZ 1992 T. Tel. (0-13) 
43-252-26 10.800 zl. 
GRU-149 
SPRZEDAM PA WI LON 
handlowy 45 m kw. przenosny. 
Tel. 43-225-42 
GRU-142 
SPRZEDAM CI1\GNIK 3-cy- 
Iindrowy, siewnik zawieszany 3 mb., 
roztrz
sark
 do siana 4-bll:bnowa, plu- 
gi obrotowe. Trzcinica 415. 
GRU-9/J/97 
SPRZEDAM SAMOCHOD 
VW transporter 1985 r., pojemnosc sil- 
nika 240 cm, lad. 1.400 kg, gabaryty 
skrzyni tad. 2 x 2 x 3,80, tylna klapa 
hydraulicznie podnoszona "Plandeka", 
cena do uzgodnienia. Tel. (0- 13) 43- 
201-18 
GRU-198 
POLONEZ CARO 1,6 1993 r., 
Krosno tel. 43-626-81 (po 17-tej) 
GRU-196 


AHU I'MARGO'
 


ul. Zwirki i Wigury 9,38-400 Krosno - lotnisko 
tel. (0-13) 43-256-34 fax (0-13) 43-235-65 


OFERUJEMY 


W CIJ\Gt.EJ SPRZEDAzY (raty, leasing, got6wka): 
- samochody dostawcze: 
POLONEZ Truck - wszystkie wersje 
CITROEN C -15 diesel (mont. w Polsce) 
UWAGA:-przy z akup ie ratalnym samochodu CITROEN C-15 D 
efektywne, roczne oprocentowanie poniiej 11% 
- samochody terenowe: 
t.ADA Niva 1,71 4x4 


ZAPEVV1'JIAMY: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny + cz
sci 


PROWADZIMY: 
* autoryzowany serwis + cz
sci samochod6w: 
DAEWOO lico, Nexia, Espero, Polonez 
* autoryzowany serwis + cz
sci samochod6w: TAVRIA 
* serwis samochod6w osobowych: 
Suzuki, Hyundai, Ford, Fiat, Skoda, t.ada 
* dostawczych: Ford, Mercedes 
* autoryzowany serwis olejowy: CASTROL, ELF. MOBIL 
* sprzedaz i wymian
 filtr6w 
'" autoryzowany montaz system6w alarmowych: 
SILIKON. CEL 


ZAPRASZAMY 
codziennie ad 9.00 - 17.00, w sobety ad 9.00 - 13.00 


TANIO SPRZEDAM dzialkll: 
budowlan
 ok. 45 ar, Krosno-Polanka, 
ul. Kruczkowskiego, tel. 43-27-550 po 
16-tej 
GRU-194 
VOLKSWAGEN PASSAT 
1993 r., przebieg 38 tys. km. Krosno 
tel. 43-232-68 
GRU-192 
SPRZEDAM SUKNII:;: slubnl\, 
tel. 43-55-722 
GRU-189 
SPRZEDAM GlTARI:;: 
elektryczn
, wzmacniacz gi- 
tarowy i kamer
 poglosow
. 
Tel. 43-527-02 
GRU-187 
OPEL KADET 1200 ccrn 
1982 r., przebieg 130 tys., trzy- 
drzwiowy, zielony metalik, na 
bialych tablicach, cena 1500 zl. 
Tel. 43-150-31 
K-98 
FIAT TEMPRA 1.6 rok prod. 
1993, tel. 43-256-67 po 16-tej 
GRU-185 
DO SPRZEDANIA szcz<;ka 
handlowa - bazar Krosno, Polonez 
1987, instalacja gazowa, stan b. dobry, 
Fiat 125 p 1981 r., po kapitalnym re- 
moncie. Tel. 43-658-11 w. 120 
GRU-183 
SPRZEDAM FIAT 126p 1984 
r., stan b.dobry. Tel. 43-213-18 
GRU-182 
STAR A200 - Tanio! Oplande- 
kowany po odbudowie. Krosno, 
Nadbrze:ina 9 
GRU-179 
SPRZEDAM FIAT 126p. Kro- 
sno tel. 43-253-02 
GRU-178 
FIAT CINQUECENTO 700 
1993 r. - 39.000 km ciemnonie- 
bieski, 14.200 zl. w godz. 12.00- 
14.00 Harll:zga Wieslawa - Odrzy- 
kon-Sporne 216 
K-98 
SPRZEDAM GRUBOSCIOW- 
KO-WYROWNIA
 szer. 310 mm, 
Jedlicze uL Betleja 12 
K-98 
SPRZEDAM SAMOCHOD 
Cinquecento 700, 1994 T., tel. (0-13) 
43-631-28 
GRU-173 
\- SPRZEDAM OGIERA 3 
lata pod siodlo anglo-arab z 
pochodzeniem, cena 3.500 zl. 
Tel. 0-137 25-1 II w. 260 
GRU-15/S 
FIAT 126p 1990(0-13)43-500-68 
K-98 
SPRZEDAM CINQUECENTO 
700, 1993 r. tel. 43-230-73 
K-98 
VOLKSWAGEN PASSAT 1,6 
D 1988, tel. 43-555-67 
K-98 
SKODA LlAZ MTV5, 1981, 
przyczepa 8 ton przestrzenna 55 m3 
burty aluminiowe, niemiecka, tel. 
(0-13) 43-150-78 
K-98 
CIAGNIK SAM, silnik 126p + 
przyczepa tel. (0-13) 43-505-58 
K-98 
40 m kw. KROSNO (0-13) 
43-222-47 
K-98 
LADA2105 1,3 1986, teI.43-514-83 
K-97 
FIAT 126p Iipiec 1994, tel. 
(0-13) 43-155-93 
K-98 
OPEL ASCONA 1,6D 1983 r. 
Tel. 43-617-61 
GRU-201 
MlESZKANIE M-4 w Krosnie, 
Tel. 43-257-46 
GRU-200 
SPRZEDAM DESKI dll:bowe, 
tel. (0-90)395-312 
RU/12/97 
LADA 2107 1988 r. poj. 1300 
cm3. Tel. 43-615-31 po 16-tej 
GRU-204 
SPRZEDAM VOLKSWA- 
GEN JeUa 1981 r. stan b.dobry. 
Tel. 43-151-13 


GRU-202 PODKARPACIE 


.. 


USt.UGI 
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE 
naprawisz lodowkll:, pralkll:, zamraZar- 
kll:, odkurzacz itp. DOMET-SERVIS, 
Krosno Krakowska 15. Tel. 43-229-87 
w godz. 8.00 - 16.00 
GRU-1391 
VIDEOFILMOWANIE, MON- 
TAZ, kopiamia kaset, komputerowe prze- 
pisywanietekstOw. Krosno. tel. 43-249-50 
GRU-35 
UKLADANIE GLAZURY, Te- 
rakoty. Tel. 43-626-39 
GRU-1I2 
TANIO, TERMINOWO, soli- 
dnie naprawisz lodowkll:, zamraiarkll:, 
chlodnill: produkcji krajowej i zagra- 
nicznej oraz kIimatyzacjll: samochodo- 
w
. Krosno- Turaszowka, ul. Bema 37, 
tel. 43-656-18 
GRU-101 
PROJEKTOWANIE KOMPU- 
TEROWE, tel. (0-13) 43-207-25 
GRU-97 
ELEKTRONARZ
DZIA - wy- 
POZyczalnia, Krosno Kolejowa 6 (sklep 
"Remont") 
K-95 
NAGROBKI GROBOWCEgra- 
nit - lastryko - marmur. Zaklad Kamie- 
niarski Krosno- Turaszowka, ul. Odrzy- 
kOliska 2A, tel. 43-657-84 po 16-tej 
GRU-1I8 
AGENCJA "SINDY" zaprasza, 
Krosno tel. (0-90) 390-640 
K-90 
PRODUKCJA ZALUZJI - Sa- 
nok, tel. (0-137) 359-98 
FV-70 
LODOWKI, ZAMRAZARKI, 
CHLODNIE - NAPRAWY, ZGLO- 
SZENIA CALODOBOWE! RZETEL- 
NE WYKONANIE USLUG! KRO- 
SNO, UL. BOHATEROW WESTER- 
PLATTE, TEL. 43-615-91 
GRU-168 
INSTALACJE ELEKTRYCZ- 
NE. Tel. 43-548-70 
FV -55 
WYKANCZANIE LAZIE- 
NEK; glazura, terakota, malowanie. 
Tel. (0-13) 43-644-94 
K-98 
CZYSZCZENIE I MALOWA- 
NIE koZuchOw i wyrob6w skorzanych. 
Krosno - Zaklad Tapicerski, ul. Podwa- 
Ie 8, Jaslo, ul. BaczyIiskiego 7. 
GRU-197 
UKLADANIE PL YTEK, mon- 
taZ plyt gipsowych, remonty wewn
trz. 
Rachunki VAT. Tel. 43-511-93 
GRU-188 
AUTO NA GAZ, montaz urz
- 
dzen produkcji wloskiej w ukladach 
gafnikowych i z wtryskiem. Raty. AR- 
MAKO, ul. Akacjowa 81, 38-420 Kor- 
czyna, tel. (0-13) 435-40-90 
GRU-180 
UKLADANIE PARKIETU, 
mozaiki. Tanio. Tel. 43-277-04 
GRU-181 
CZYSZCZENIE DYWANOW, 
Krosno, tel. 43-212-17 
GRU-175 
SCHODY DREWNIANE - 
balustrady (schodowe i balkonowe) 
wyrob - montaz z materialow wla- 
snych lub powierzonych. Krosno- 
Turaszowka ul. Rzeszowska 46 tel. 
(0-13) 43-656-85 
K-98 
KUCHENK
 MIKROFALO- 
W A" PRALK
, LODOWKI;;, INNY 
SPRZET AGD POLSKI LUB ZA- 
GRANICZNY, NAPRAWISZ SZYB- 
KO, SOLIDNIE Z GWARANCJ1\ W 
AUTORYZOWANYM ZAKLADZIE 
"VITO"-SERVIS AGD - KROSNO, 
UL. SLOWACKIEGO 10. TEL. 43- 
228-93, TEL/FAX 43-624-16 
GRU-203 
ZGUBIONO 
ZGUBIONO LEGITYMACJ
 
szkoln
 ZSG w Iwoniczu, Lipinska 
Wioletta 
GRU-195 
ZGUBIONO SWIADECTWO 
maturalne I LO im. Kopemika w Kro- 
snie - Marta Glowa 


K-98 


Zesp61 Opieki Zdrowotnej 
38-200 Jaslo, ul. Lwowska 22, tel. 446-20-41 
oglasza 
przetarg nieograniczony 
na dostawQ koksu 
klasy grupy gat. / 
ka/orycznos6 min. 28 000 kJ/kg - 170 ton 
Tennin realizacji 1 marca 1997 r. - 281utego 1988 r. 
wg. hannonogramu dostaw 
Uprawniony do kontaktu z oferentami 
StanisJaw Chocholek - Dz. Zaopatrzenia 
Termin skladania ofert uplywa 
17 marca 1997 r. 0 gOOz. 14.00 
(4 tygodnie ad dnia ogloszenia) 
Otwarcie ofert nasbiPi 18 marca 1997 r. 0 godz.10.00 
w siedzibie zamawiajElcego, pok6j nr. 5 
Post
powanie 
dzie prowadzone z zastosowaniem 
obowi¥l 


. __iI.  


Zapraszamy: 
Pn-Pt: 9.00-18.00, Sob. 9.00-13.00 
Krosno, uI. Czajkowskiego 55 
tel. 43-275-71 


::.": , 
 . :;..M;,>: 
, ".. ... .. 


..> 
! 


Polskie 


38-400 Krosno, ul. Kletowka 15 


, 


I' 


... 


zaprasza do suJoich sklep6uJ 


Krosno, ul. Podkarpacka 2 
ul. Kletowka 15, tel. 43-230-93 


oferujemy meble: 
wypoczynkowe 
mlodziezowe 
kuchenne 
sypialnie 
biurowe 
sklepowe 
ogrodowe 


Prowadzimy sprzedaZ ratalne:} 
bez Zyr"antow 
Zapewniamy bezplatny transport 
zakupionych mebli 


czynne 9.00 - 17.00 
sobota 9.00 - 13.00 


MEBLE RENOMOWANYCI1 FIRM POLSKICI1 Str. 


14 


PODKARPACIE  
,4 
,.
 
  


//: 


// 


* .
 

  


Informacje rozne 


* 


Zmienit barwy 
Szyrnon Cetnarski. czolowy bia- 
thlonista wojew6dztwa z Sokola Ryma- 
now, poszukuj&.c lepszych warunkow 
treningowych, zmienil barwy klubowe 
na WKS Zakopane. Podobnie uCZ)11il. 
o czyrn jliZ informowalismy, Krzysztof 
Golinski z Karpat K1imk6wka. Miejmy 
nadziejll:, ze start)' w zakopianskim klu- 
bie wplyn
 pozytywnie na rozwoj ka- 
riery sportowej tych dwoch. niew
tpli- 
wie utalentowanych zawodnikow. 
Siatk6wka 
W Brzozowie rozegrany zostaJ 
turniej siatkowki uczniow szkoJ sre- 
dnich. Zwyci
ZyI zespol Eaey Riders 
(uczniowie, byli siatkarze Brzozovii) 
przed pierwsz
 druZyn
 Zespolu Szk61 
Ekonomicznych, ZespoJem Szk61 Bu- 
dowlanych i ZSE II. 
* * * 
Siatkarki Sanoczanki, juniorki, 
rozegraly na feriach trzy sparingi w 
Myslenicach. Wygraly po 2: I z Dali- 
nem Myslenice i kadr&.juniorek mJod- 
szych wojewodztwa krakowskiego 
oraz zremisowaly I: I z Dalinem. 
Kadrowicze z Autosanu 
W mlodziezowych reprezenta- 
cjach Polski podczas turniejow w gru- 
dniu i styczniu wyst
iJo trzech zawo- 
dnikow STS Autosan. Byli to RafaJ Sze- 
lest i Krzysztof Z
bkiewicz - uczniowie 
SMS PZHL w Nowym Targu oraz An- 
drzej Maslak - uczen PZHL Gdansk. 
Tylko si6dme miejsce 
Juniorzy Stali Sanok w halo- 
wym tumieju 0 Puchar Burmistrza 
GorIic zajll:li w stawce 10 druZyn siod- 
m
 lokatll:. W rozegranych meczach 
stalowcy wygrali tylko z Zagorzanami 
3:2. W turnieju triumfowala Sandecja 
Nowy S
cz. 
Kolarze g6rscy juz startujCl 
Szoste miejsce zaj&.l reprezen- 
tant Sanockiego Klubu Kolarstwa Gor- 
skiego Maksymilian Dr
zek w III Zi- 


mowym Pucharze Zimy Firmy CycIo- 
Centrum w zjezdzie MTB po sniegu. 
Drugiego sanockiego kolarza, Janusza 
GJowackiego defekt wykluczyJ z rywa- 
Iizacji. Trzeba zaznaczyc. ze trasa kry- 
nickiego zjazdu byJa bardzo trudna. 
Sydney 2000 
Dwojka kolarzy gorskich z 
SKKG Sanok, Anna Ryniak i Marcin 
Karczynski, bierze udzial w przygoto- 
waniach kadry olimpijskiej Polski 
"Sydney 2000". 
Udane straty 
Udanie wystartowali w mistrzo- 
stwach Tatrzanskiego Zwi
zku Na- 
rciarskiego biegacze Halicza Ustrzyki 
Dolne, obecnie uczniowie Szkoly Mi- 
strzostwa Sportowego w Zakopanem. 
Marcin WII:grzyn wywaIczyJ trzeci
 
lokatll: w biegu na 10 kilometrow ju- 
niorow. Sylwester Romanowicz byl 
drugi w biegu junior6w mlodszych na 
5 kilometrow. Jolanta Guzy byla pierw- 
sza w biegu juniorek na dystansie 5 
kilometrow. 
Medal Szatkiewicz 
Na rozegranych w Sanoku mi- 
strzostwach Polski junior6w w IyZwiar- 
stwie szybkim Agnieszka Szalkiewicz 
z Gornika Sanok wywaIczyJa br
zowy 
medal w wyscigu na 500 metrow. Kla- 
s
 dla siebie byla Agnieszka Magiera 
z Pilicy Tomaszow, zdobywczyni czte- 
rech zlotych medali. 
Na kolejnCl kadencj
 
J6zef Kaczor z Rymanowa zo- 
stal wybrany prezesem OZPN w Kro- 
snie na kolejn
 czteroletni&. kadencj
 
przez obraduj
cy 15 lutego w GJowien- 
ce Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy 
Okrll:gowego Zwi
zku Pilki Noznej. 
Podczas Zjazdu Edward Nazgowicz z 
JasJa i Andrzej Hendrzak z Brzozowa 
zostali uhonorowali zJotymi odznaka- 
mi ZasJuzonego DZ13Jacza Kultury Fi- 
zycznej. Natomiast Jan Jobczyk z Le- 
ska i Henryk Hejnar z Glowienki zJo- 


/ .  


, - 


.
. 
.f 

 

 
(
 (/ 


.
. 
I 


/ 


Na hali w Brzozowie 
Juz po raz pi&.ty w okresie ferii zimowych na hali w Brzozowie spotkali si
 
trampkarze, juniorzy i seniorzy z miasta i gminy Brzoz6w, aby rozpocz&.c trady- 
cyjne pilkarskie tumieje 0 Puchar Burmistrza Brzozowa. 
W rywalizacji trampkarzy uczestniczyJo osiem dru;i:yn. Zwyci
ZyJ zespoJ 
SP z Gorek przed Brzozovil!, SP w Grabownicy i SP 2 Przysietnica. Najlepszym 
strzeIcem tumieju zostal Marcin Wojcik z Brzozovii, zdobywca 8 goli. 
Siedem zespolow waIczylo 0 puchar w kategorii juniorow. Ostatecznie naj- 
lepszym okazaJ sill: r6wniez team z G6rek. LZS Gorki wyprzedzil Victoril( Nieboc- 
ko, druZynll: ZespoJu Szk61 Budowlanych w Brzozowie i LZS PrzysietnicII:. Kr61em 
strzeIcow ze zdobytymi 8 bramkami zostal w tej kategorii wiekowej Lucjan Smie- 
tana z LZS G6rki. 
Wsrod seniorow najlepsza okazaJa sill: druZyna Brzozovii, kt6ra w finale 
zwycill:Zyla zesp61 Komendy Rejonowej Policji w Brzozowie. Trzecie i czwarte 
miejsce przypadlo w udziale 2 zespolom Gornika Grabownica. Najwill:cej bramek 
zdobyl Antoni Ryba z Gomika. Brzozovia i G6mik I Grabownica zakwalifIkowaly 
sill: do tumieju rejonowego. 
Turniej rejonowy rozegrano 15 lutego. Bezkonkurencyjna okazala sill: w 
nim druZyna Brzozovii, ktora pozostawiJa w pokonanym polu zespoly Gomika 
Grabownica, LZS Izdebki i BJII:kitnych Jasienica. Kr61em strzeIc6w tego tumieju 
zostal Adam WII:grZ)11 z G6mika, zdobywca 5 goli. 
Zwycill:zcy w poszczegolnych tumiejach i kategoriach zostali nagrodzeni 
okolicznosciowyrni pucharami i dyplomami. Stronll: organizacyjn
 zawodow za- 
bezpieczyl brzozowski MOSiR. 


rzom byf: ostatnimi nie przystoi. Tyl- 
ko czy brdq na to srodki kolega ma- . 
gister nie wie. Nie dane bylo nam bo- 
wiem organizowac wielkich imprez 
sportowych w dobie gospodarki wol- 
nOlynkowej. 
Niemniej - jak twierdzi - 
sprobowac warro. W razie czego moie 
pomoie minister sportu, a jak nie to 
zobowiqzania pokryje sir przerzuca- 
jqc fundusze z innych dyscyplin, a 
nawet dziedzin gospodarki. Takie to 


Czy tylko marzenia? 


/ 

 

 


tymi honorowymi odznakami PZPN. 
Startuje liga 
15 marca wystartuje III liga ma- 
Jopolska do rundy rewanZowej sezonu 
1996/97. Nasz okr\?gowY jedynak Stal 
Sanok w pierwszym meczu zmierzy sill: 
w Rzeszowie z Zelmerem. Natomiast 
Glinik Gorlice bll:dzie podejmowaJ Po- 
gon Lezajsk. Zakonczenie rozgrywek 
zaplanowano na 2 I czerwca. 
Chlewicki w Karpatach 
Po rezygnacji Krzysztofa Szeli 
nowym trenerem lidera IV ligi Karpat 
Krosno zostaJ rzeszowianin Marek 
Chlewicki. Szkoleniowiec.ten przez 13 
meczow rundy jesiennej prowadzil 
Resovill: Rzesz6w. 
Sanocki plebiscyt 
Ogloszone zostaly wyniki Ple- 
biscytu na "zJot&. dziesi
tkll:" Sportow- 
cow Sanoka, organizowanego przez 
Tygodnik Sanocki. Kolejnosc dziesill:- 
ciu najlepszych przedstawia sill: nastll:- 
puj&.co: I) Grzegorz Mermer (hokej - 
STS), 2) Tomasz Demkowicz (hokej - 
STS), 3) Jacek JaskOlka (karate - SKK), 
4) Marek Ociesielski (karate - SKK), 
5) Anna Ryniak (kolarstwo - SKKG), 
6) Waldemar Wiszynski (karate - 
SKK), 7) Katarzyna Wojcicka (lyz- 
wiarstwo szybkie - Gornik), 8) Robert 
Z&.bkiewicz (pilka nozna - Stal), 9) 
Maksyrnilian Drlizek (kolarz - SKKG), 
10) Artur Wiszynski (karate - SKK). 
Natomiast wyroznieniami 
dziennikarzy sportowych Tygodnika 
uhonorowani zostali biegacz Edmund 
Kramarz i kolarz Marcin Karczynski. 
Zmiany w terminarzu 
W zwi
zku z wycofaniem sill: z 
rozgrywek 11 Iigi zuzlowej SI
ska 
Swill:tochlowice nast
iJy zmiany w 
terminarzu. I tak Stal 11 ZK
 Rzeszow 
Krosno pierwszy mecz rozegra 31 mar- 
ca w Lublinie z tamtejszym LKZ Inter. 
6 kwietnia rzeszowsko-krosnienski 
team bll:dzie pauzowal, a 13 kwietnia 
zainauguruje sezon w Krosnie spotka- 
niem z RKM Rybnik. . 


(ajab) 


Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo 
Pod takim haslem Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Jasle zorganizo- 
waJ podczas ferii zimowych dwa halowe tumieje pilki nomej dla mlodzieZy z 
rocznik6w 1983-84 i 1985-86. W sumie wystartowalo 18 dru;i:yn podworkowych. 
W grupie starszej zwycill:Zyla Benfica, ktorej kapitanem byJ Piotr Sikorski, 
a trenerem Waclaw Potrawski. Drugie miejsce przypadJo w udziale Torino, a trze- 
cie Bayerowi. W meczach finaJowych Benfica pokonaJa Torino 3: I i Bayer 3:0. W 
spotkaniu 0 drugie miejsce Torino zwycill:Zylo Bayer 3: 1. Za najlepszego zawo- 
dnika tumieju zostal uznany Lukasz Pytlowany z Benfici, najlepszego bramkarza 
Sebastian Tyrcha z Juventusu, a kr61em strzelc6w zostal Grzegorz Gorczyca z 
Torino, zdobywca 9 bramek. 
W grupie mlodszej wygral zespoJ Lecha, ktory w finale pokonaJ LKS 4:0 i 
zremisowaJ z Poloni
 I: I. W meczu 0 drugie miejsce Polonia zwycill:Zyla LKS 
4: I. Kapitanem zwycill:skiej dru;i:yny byJ laroslaw Byczek, a trenerem Tomasz 
Dobrowolski. Najlepszym zawodnikiem wybrano Tomasza Pierzchal
 z Lecha. 
Za najlepszego bramkarza uznano Kamila Sasaka z LKS. Krolem strzelcow zostal 
Lukasz Osika z Polonii, ktory strzelil 8 goli. 
Zawody i zgrupowanie dla grupy naborowo-szkoIeniowej "Orliki I" spo- 
nsorowali: Urz
d Miasta. MOSiR. Huta Szkla laslo. ZakJad Masarski S.c. lasJo 
(Roman Zychowski, Andrzej Stachaczyilski, BolesJaw Zajdel, Wojciech Kilar), 
Doradztwo Prawno-Gospodarcze "ROMB" JasJo, Gabinet Stomatologiczny Jana 
Zawilinskiego, Piekamia Adama Kozaka i Przedsill:biorstwo WielobranZowe ,,00- 
MSTAL". 


Ok) 


(ajah) 


Moie tak 
Moie nie 


Gdy na dworze bialo, a zamar- 
zni
te ptactwo siedzi na galrziach jak 
puchate kule, czas najwyiszy poiwir- 
cif: choc trochr uwagi sportom, ktore 
bez sniegu obejsf: si
 nie mogq. Prze- 
glqdajqc sportowe rubryki jak do tej 
pory najwircej 0 zimowych sportach 
na Podkarpaciu napisano z okazji 
Bieszczadzkiego Biegu LotnikOw. Czr- 
sciej miejsca na sportowych szpaltach 
zajmujq wyniki biegow u/icznych nii 
biegow narciarskich. Dziwne nieco to 
spostrzeienia ale prawdziwe, a prze- 
ciei nie tak dawno, chocby dekade 
wstecz Podkarpacie sportami zimowy- 
mi stalo. Powie ktos, ze sq dobre wy- 
niki hokeistow czy lyiwiarzy szybkich. 
To prawda. ale te dyscypliny wylq- 
czam spod osqdu, bowiem one do zi- 
mowych przynalezq tylko z nazwy. W 
erze sztucznie mroionych lodowisk i 
torow do jazdy szybkiej moina je 
uprawic niezaleinie od pory roku. 
Podobnie jest z sanec::kar::ami, gdzie 
jednak obserwujemy powrot do zawo- 
dow na torach naturalnych rownole- 
gle ::e wsp61zawodnictwem w ,,lodo- 
wych rynnach". 
Asumpt do rozmyslan 0 spo- 
rtach ::imowych na Podkarpaciu, dala 
mi informacja 0 przeniesieniu sir 


dwoch perspektywicznych biathlon i- 
stow (z Rymanowa i Klimkowki) do 
klubu WKS Zakopane, gdzie majq za- 
pewnione dosc moiliwe warunki kon- 
tynuowania i rozwijania sportu wy- 
czynowego. Dolqczyli oni tym samym 
do grupy mlodych zawodnikow na- 
rciarstwa klasycznego z Ustrzyk Dol- 
nych, ktorzy szkolq sir i uczq w zako- 
pianskiej Szkole Mistrzostwa Sporto- 
wego. Od razu mowir, ie nie mam nic 
przeciwko SMS. Po to zostaly one 


stworzone aby wyselekcjonowywaf: 
najlepszych w danych dyscyplinach i 
sciqgac do siebie, gdzie majq stwo- 
rzone optymalne warunki szkolenia. 
Mojq uwag
 przyciqga calkiem inny 
aspekt tych przymusowych migracji. 
Rozmawiajqc z dzialaczami 
sportow zimowych jak leitmotiv z pu- 
szczonej plyty gramofonowej powra- 
ca temat pieniqdze, a w dalszej per- 
spektywie sniegu. Ten drugi motyw 
zdecydowanie trzeba odrzucif:. majqc 
na uwadze dwie ostatnie snieine zimy. 
Pozostajq pieniqdze, tych jest malo. 
o wiele za malo, aby z Podkarpacia 
stworzyf: lic::qcy sir osrodek narciar- 
SMa klasycznego i biat/onu. Nie pi- 


szr 0 narciarstwie zjazdowym zwanym 
tei alpejskim, bo nasze bieszczadzkie 
trasy sq raczej przystosowane do tu- 
rystycznego uprawiania tej dyscypli- 
ny. Kiedys medalodajne bylo tei sa- 
neczkarstwo, ale odkqd rozsypal sir 
saneczkowy tor w Ustrzykach Dolnych 
poszlo uno w zapomnienie. Jako, ie 
mamy chyba dwie czynne skocznie 
moina by pomyslef: 0 kombinacji na- 
rciarskiej. Ale znowu pada pytanie 0 
fundusze. a tych jest jako sir rzeklo 


malo i wircej nie brdzie. 
Moj znajomy magister - filozof 
z wyksztalcenia, ktory w czasach po- 
przedniego ustroju "robil w sporcie" , 
bo filozofow na etatach i to kierowni- 
czych owczesna Polska miala pod 
dostatkiem uwaia, ie aby rozkrrcif: 
koniunkturr trzeba zrobif: na Podkar- 
paciu jakqs wirkszq imprezr ogolno- 
polskq. Moie to byc na przyklad Olim- 
piada Mlodzieiy. Niewqtpliwie ma 
racjr. Kaida taka impreza oprocz 
wydobycia z glrbi niczym perel uta- 
lentowanych zawodnikow moie przy- 
nidc nowe inwestycje, a nawet zna- 
leif: pieniqdze na przygotowanie ka- 
dry wojewodzkiej. bowiem gospoda- 


obrazoburcze marzenia ma ten byly 
decydent. Ale doprawdy nie myli sir 
tylko ten co nic nie robi. Czasem trze- 
ba zaryzykowaf: i zmaterializowaf: 
marzenia. 
Sport w regionalnym wydaniu . 
nie tylko u nas robiony jest przede 
wszystkim, przez dzialaczy zwiqzko- 
wych z konkretnymi dyscyplinami. W 
zaleinosci jakie hobby ma przewa- 
ge. taki kierunek jest przodujqcy w 
danym wojewodztwie. Podobnie jest 
z dziennikarzami, ktorzy nieraz sq 
kibicami poszczegolnych klubow lub 
pasjonatami danych dyscyplin spo- 
rtowych. I jedni i drudzy majq duiy 
wplyw na ksztaltowanie sportowego 


nblicza regionu. Na szczrscie na 
Podkmpaciu rozumie sir. ie naleiy 
wykorzystywaf: uksztaltowanie tere- 
nu do rozwoju okrdlonych sportow 
I nie grozi nam monokultura sporto- 
wa. 


W USA w stanie Ohio jest 
miejscowosf: Archbold liczqca oko- 
104 tysircy mieszkancow. Slynie OTla 
z produkcji wysokiej jakosci mebli 
oraz sukcesow sportowych, oczywi- 
scie w wydaniu stanowym. Moina 
sir przekonaf: 0 tym przy wjeidzie 
do miasteczka. Obok tablicy z napi- 
sem 0 ograniczonej strefie szybko- 
sci do 35 mil na godzinr znajdujq 
sir tablice informujqce 0 sporto- 
wych osiqgnirciach Archbold. A ma 
sir to male miasteczko czym po- 
chwalic, mirdzy innymi wielokrotny- 
mi mistrzostwami stanu w siatkow- 
kr, baseballu, futbolu amerykan- 
skim, softballu. Marzq mi sie. 
podobnie jak mojemu koledze ma- 
gistrowi filozofii takie tablice infor- 
mujqce 0 sportach, szczegolnie zi- 
mowych, wyczynach sportowcow 
Podkarpacia przy g16wnych dro- 
gach wjazdowych do naszego woje- 
wodztwa. Moie kiedys one sie spel- 
niq, bo grzech byloby zaniechac. 
dzialan w kierunku utrzymania zi- 
mowo - sportowego wizerunku re- 
gionu. 


Andrzej Hendrzak PODKARPACIE 


Str. 15 


r"// h
 '>7" /
 P 
, 
 

 

 
 
.' 
. " ./L.L.,#L / 
. £' / . ' £ .;{/ /LG  V.y: 
.
 
. ,
 
//,d::
/? ;// //'L/J,,/. L 


'
 


r 

 


Liga - punkty 


.. 


Siatkowka 
Ligi junior6w 
i juniorek 
Dobiegly kOIlca rozgrywki w 
siatkarskiej lidze juniorow oraz junio- 
rek starszych. Bardzo dobrze wypadly 
wsrod dziewcz
t podopieczne Ryszar- 
da Karaczkowskiego, mlode siatkarki 
Sanoczanki. Uplasowaly sill: one na 
pierwszym miejscu pozostwiaj
c w 
pokonanym polu zaplecze pierwszoli- 
gowej Stali MieIec. 
Oto koncowa tabela jUDiorek... 
I) Sanoczanka 8 13 13-7 
2) Stal Mielec 8 13 13-8 
3) MOS Jaslo 8 12 10-8 
4) Zelmer 8 II 8-12 
5) San Jaroslaw 8 10 5-14 
...i juniorow 
I) SMS Rzeszow 12 23 33-10 
2) Stal Mielec 12 20 26-13 
3) Resovia 12 20 26-14 
4) Metsan Sanok 12 19 25-14 
5) Pogon Lezajsk 12 18 19-20 
6) Beskid Iwonicz 12 13 6-34 
7) Wislok Strzyzow 12 II 7-35 
Teraz przed zwycill:zcami (po 2 
zespoly bez SMS) dalsze gry 0 mlo- 
dziezowe mistrzostwo kraju, 
III liga - kobiety 
AZS WSP Rzeszow - Sanoczan- 
ka 2:3 (9,9,-12,-15,-12) 
Sanoczanka: Zabielska, Lech, 
Czyz, Szubik, SzarzyIiska, Maciejow- 
ska. Potwierdzilo sill: stare siatkarskie 
porzekadlo "Kto nie wygrywa w 
dwoch setach, przegrywa w pill:ciu". 
Mlode sanoczanki zagraly z wielk
 
wol
 walki. Nie bylo dla nich straco- 
nych pilek. Na ich tie akademiczki pre- 
zentowaly sill: slabo, a momentami gra- 
Iy wrll:cz fatalnie. Wystarczy podac, ze 
w IV secie gospodynie prowadzily 7: I 
iprzegralydo 15. W sumiezwycill:stwo 
przyjezdnych jak najbardziej zasluzo- 
ne. 
Mecz Stal II Mielec - MOS 
Gamrat Jaslo zostal przelozony na 
inny termin, lecz jego wynik nie bll:- 
dzie juZ mial wplywu na koncow
 kla- 
syfIkacjll:. 
I) MOS Gamrat II 21 31-8 
2) AZS WSP 12 18 23-23 
3) Sanoczanka 12 17 17-26 
4) Stal II Mielec II 13 12-27 
MOS Gamrat i AZS WSP Rze- 
szow zakwalifIkowaly sill: do dalszych 
gier 0 awans do Illigi. Obecnie bll:
 
toczyc walkll: 0 pryrnat z dwoma naj- 
lepszymi druZynami grupy skupiaj
cej 


"'" 


druZyny z wojewodztw krakowskiego. 
tarnowskiego i nowos
deckiego. 
M9iczyini 
- Grupa finalowa 
ASZ Rzeszow - MOS Jaslo 3:2 
(13,-8,-10,6,10) 
MOS: Zgilski, Czerwinski, 
Laba, Ciosek, Ulaszek, Tuleja, Samu- 
rat. 
Byl to bardzo waZny pojedynek 
o drug
premiowan
 awansem do dal- 
szych gier, pozycjll:, Jaslanie w drugim 
i trzecim secie graj
c szybk
 i kombi- 
nacyjn
 pilkll: odniesli zwycill:stwo i 
objll:1i prowadzenie 2: I. Niestety w 
pozostalych partiach lepsi byli gospo- 
darze, ktorzy wiele punktow zdobywali 
blokiem. Wsrod przyjezdnych dobre 
wraienie pozostawil po sobie Laba. 0 
tym, kto, opr6cz Pogoni Leiajsk, awan- 
suje do dalszych gier, zadecyduj
 ostat- 
nie mecze. 
Wislok Kro
cieDko - Pogon 
Ldajsk 3:1 (Jest to pierwsza poraika 
bezkonkurencyjnej dot
d Pogoni). 
I) Pogon 5 9 13-9 
2) AZS Politechnika 5 7 II-II 
3) MOS 5 7 10-10 
4) Wislok 5 7 7-11 
Koszykowka 
III liga m9iczyini 
MOSiR Jaslo- AZS Rzeszow 
66-74 (31-36). Punkty dla MOSiR zdo- 
byli: Stoj 19, Barzyk 13, TII:czar II, 
Ksi
ek 8, Marszalek 5, Machowski i 
Krupa po 4, Grzebieniak 2. 
Mecz dwoch ostatnich druZyn w 
tabeli byl bardzo zacill:ty. Prowadzenie 
zmienialo sill: co chwilll:. Jednak w kon- 
cowce rzeszowianie odskoczyli i utrzy- 
mali bezpieczn
 przewagll: do konco- 
wego gwizdka sll:dziego. 
Znicz Jaroslaw - Glimar Gor- 
lice 95-59 (47-35). Punktowali dla Gli- 
maru: Peciak 33, MasztafIak 12, Ry- 
kala 9, Basista 6, Las 3, Swierk, Ka- 
luch i Kosal po 2. 
Glimar zawiOdI swych sympa- 
tykow, nie stawiaj
c w tym meczu na 
szczycie, liderowi will:kszego oporu. 
Gospodarze podjll:1i inicjatywll: od po- 
cz
tku i systematycznie zwill:kszali 
przewag
, 
Po 18 kolejce Glimar jest w ta- 
beli trzeci z 31 punktami i I punktem 
straty do lideruj
cego Znicza. MOSiR 
nadal okupuje ostatni
 pozycjll: maj
c 
w dorobku tylko 2 zwycill:SlWa, co daje 
mu 20 punktow. 


Szachy pO brzozowsku 
Z inicjatywy brzozowskiego Miejskiego Osrodka Sportu i Rekrea- 
cji zostala zorganizowana Szachowa Liga Szkol Podstawowych, obejmu- 
j
ca szkoly z terenu dzialania Zwi
zku Gmin Brzozowskich. W lidze wy- 
st
puje szesc szkolnych druzyn, ktore rozegraly juz dwie rundy spotkan 
osi
aj
c nastll:puj
ce wyniki: SP Brzozow - SP 2 Golcowa 1,5:4.5 i 0,5:5,5; 
SP Nozdrzec - SP Jasienica Rosielna 2,5:3,5, 1 :5; SP Gorki - SP Stara 
Wies 0:6, 1 :5. 


* * * 


Odbyl sill: pierwszy z czterech turniejow szachowych 0 mistrzostwo 
Zwi
 Gmin Brzozowskich. Startowalo w nim 47 dzieci z calego rejonu 
brzozowskiego. Wsrod chlopcow triumfowal R. Gosztyla (SP 2 Golcowa), 
ktory wyprzedzil M. Bielawskiego (SP Stara Wies) i K. Wolanina (SP Przy- 
sietnica). W rywalizacji dziewcz
t najlepsza byla A Gosztyla z SP 2 w Gol- 
cowej. Drugie i trzecie miejsce zaj
1y A Serwinska z SP w Brzozowie i R. 
SobaS z SP w Starej Wsi. 


.... 


/ //r JI 


/ ' //'. 


-.... / I 

 r 
 
 

. 
 /<) .
 
d //:. 
 . 
A /// < /t.'L;';h 


- -:7 . 


. 
TT 
, 
/  
. /!/ / 


'I 
.. / 
/ . h //( .L ,,,.-.0 ,/ ( 


Jasielskie turnieje 
W Mlodziezowyrn Domu Kultury w JaSle spotkali sill: fInalisci I Woje- 
wodzkiego Turnieju WarcabOw 100 polowych Szk61 Podstawowych. Trium- 
fowala druZyna SP 2 z Jasla, ktora wywalczyla puchar kuratora oswiaty. Dru- 
ga lokata przypadla w udziale SP w Samok1
skach, a trzecie SP w Foluszu. 
W rozgrywkach indywidualnych zwycill:Zyla Anna Plonka z SP 2 w 
Jasle przed Mariuszem Szewczykiem z SP w Woli DII:bowieckiej i Piotrem 
Rajdkiem z MDK Jaslo. 
* * * 
W dniach od 11 do 14 lutego w Jasle trwal Tumiej Tenisa Stolo- 
wego 0 puchar dyrektora Banku Depozytowo-Kredytowego. W turnieju 
w grupie mlodszej wyst
ilo 7 zawodnikow, a w starszej 18. W srod "mlo- 
dziezowcow" triumfowal reprezentant MDK, Wojciech Czajka. Drugi 
byl Lukasz Rutana, a trzeci Przemyslaw Grazka (obydwaj SP 3). 
W grupie starszej zwycill:zyl Grzegorz Ciureja (MDK) przed Syl- 
westrem Laskawskim (SP 3) i Sebastianem Matuszewskim (SP 3). Zwy- 
cill:zca w towarzyskim meczu pokonal fundatora nagrod dyrektora Jana 
Wnll:ka. 


Hokej - remis na zakonczenie 
NaprzOd Janow - STS Autosan Sanok 4-4 (I-I, 2-2, 1-1; 0-0) 
STS: Kudin; Truty (2) - Gretka, Oles - Zubik, ABurnat (2) - Baryla (2); 
T.Demkowicz - Mozgaliow - Lowas (10, niesportowe zachowanie), Misterka 
- Politsinski - Brejta, JII:lrner - Mermer (2) - Secemski (2), Niemiec, Milan (4). 
Gole dla STS zdobyli: Lowas, Truty, Mozgaliow, T.Demkowicz. 
Od pocz
tku mecz ukladal sill: remisowo. Gdy sanoczanie obejmowali 
prowadzenie, gospodarze niedlugo po tym wyrownywali. Kiedy w trzeciej ter- 
cji dla odmiany janowianie wyszli na prowadzenie wydawalo si
. ze hokeisci 
STS nie dadz
 rady wyrownac. Jednak w 56 minucie graj
c w przewadze 
T.Demkowicz strzelil remisowego gola. NajwaZniejszym wydarzeniem dogryw- 
ki byly dwie bijatyki, Andrzeja Janiszewskiego z Krzysztofem Secemskim oraz 
Rafala Kobieli z Grzegorzem Mermerem. Doszlo do tego, ze grano trzech na 
trzech, ale tez obylo sill: bez goli. 
W pozostalych meczach 38, 39 i 40 kolejki uzyskano nast
puj
ce wyni- 
ki: Podhale Nowy Targ - KKH Katowice 5-6. STS - Unia Oswill:cim 1-5, TTH 
Metron Torun- Naprzod Janow 4-3, Podhale - STS 8-2, KKH - Naprzod 6-3, 
Unia - TTH 10-1, Unia - Podhale 3-2, KKH - TTH 6-0 
Te spotkania zakonczyly sezon regularny, po ktorych tabela ekstraklasy 
przedstawia sill: nastll:puj
co: 
I) Podhale 40 62 31-0-9 115-99 
2) KKH 40 58 28-2-10 168-120 
3) Unia 40 53 26-1-13 186-105 
4) STSAutosan 40 31 14-3-23 134-166 
5) TTH Metron 40 25 11-3-26 99-193 
6) Naprzod 40 II 5-1-34 99-218 
Teraz zespoly przyst
i
 do playoff. Osiem najlepszych druZyn bll:dzie 
walczyc 0 mistrzostwo kraju. W pierwszej rundzie playoff, w ktorej gra sill: do 
dwoch zwycill:stw zmierz
si
 Podhale Nowy Targ z Cracovill, KKH Katowice 
ze Stoczniowcem Gdansk, Unia Oswill:cim z Naprzodem Janow i STS Auto- 
san Sanok z TTH Metron Torun. 
Pierwsze mecze odbll:d
 sill: 25 lutego. Zakonczenie playoff i wylonie- 
nie mistrza Polski planowane jest na maj. 


Antoni Jozefowicz 


(.L. 


..za 


(rn) 


G6rnicza lampa 
W dniach 14 i 151utego w Iwo- 
niczu Zdroju odbyly sill: tradycyjne za- 
wody w narciarstwie klasycznym 0 
lampII: Gornicz
 i Puchar Burmistrza 
Iwonicza. 
W poszczegolnych konkuren- 
cjach zawodow zwycill:Zyli: 
Skoki - seniorzy 
I) Grzegorz Zygmunt - Gornik Iwonicz 
2) Grzegorz Stasik - Gornik 
3) Daniel Zima - Gornika 
mlodzicy 
I) Mariusz Kochanek - Gornik 
2) Maciej Zaj
c - Gornik 
3) Mariusz Mogilany - MKS Zagorz 
Kombinacjanorweskamlod1Jkiiw 
I) Lukasz Zaj
c - Gornik 
2) Maciej Zaj
c - Gornik 
3) Marcin Pernal - Gornik 
Biegi- juniorzy 10 kilometrow 
I) Tomasz Dyl
 - Sokol Rymanow 
2) Grzegorz Dyl
 - Sokol 
juniorzy mlodsi 10 kilometrbw 
I) Rafal Pernal - Gornik 
2) Maciej Pernal - Gornik 
3) Marcin Zaj
c - Gornik 
mlodzicy 5 kilometrow 
I) Bartlomiej Woltosz - Gornik 
2) Tomasz Cimaj - Sokol 
3) KrzysztofBarc - Sokol 
Klasyfikacja zespolowa 
I) Gornik Iwonicz 
2) Sokol Rymanow 
3) LZS Lubatowa 


(heD) 


Liga w 5tarej Wsi 
Ludowy Zespol Sportowy w 
Starej Wsi dzialaj
cy od marca ubie- 
glego roku, powstaly z inicjatywy sol- 
tysa wsi oraz miejscowej Szkoly Pod- 
stawowej byl organizatorem Ligi mill:- 
dzygminnej w tenisie stolowym. W 
styczniu i lutym br. systemem kaidy z 
kaZdym rywalizowalo 6 zespolow z 
gminy Brzozow i Jasienica Rosielna. 
Glowne trofeum, Puchar Prezesa LZS 
w Starej Wsi, z kompletem punktow 
zdobyl zesp6l UKS "Iskra" Stara Wies. 
Na drugim miejscu uplasowal sill: LZS 
I Stara Wies, ana trzecim SP Jasienica 
Rosielna. 
Zwyci
ska druZyna wystll:powa- 
la w skladzie: Michal Wadas, Rafal An- 
ton, Mariusz Len, Michal Bielawski. 
(AJ) 


(jk) 


Na Podkarpaciu w ekstrakla- 
sie, tej najwyzszej panstwowej kla- 
sie rozgrywkowej wystll:puj
 dwa ze- 
spoly. S
 to hokeisci STS Autosan 
Sanok oraz pingpongisci Karpat "Ra- 
finerii Jedlicze" Krosno. 0 ile ci 
pierwsi maj
 sill: dobrze i s
 w stanie 
w play-offIe walczyc 0 medale mi- 
strzostw kraju, to ci drudzy musz
 sill: 
dobrze wysilic, aby utrzymac ekstra- 
klasowy status na przyszly sezon. 
Zreszt
 nie oni jedni z druZyn woje- 
wodzkiego miasta maj
 sill: zle. Zuz- 
lowcy, aby wyst
powac nadal w li- 
dze, musieli zgodzic sill: na fuzjll: ze 
Stal
 Rzeszow. Siatkarzy raczej nic 
juz nie uratuje przed degradacj
 z II 
Iigi. Pilkarze lideruj'l rozgrywkom, 
ale dopiero w IV lidze i tym samym 
za powazny sukces tego nie nalezy 
uwazac. 
Kiedy wydawalo si
, ze teni- 
sisci stolowi Karpat po ubieglyrn, do- 
brym sezonie na stale zadomowi
 sill: 
w ekstraklasowej czolowce, "przy- 
szedl" organizacyjno-finansowy 
krach. Pingpongisci przyst
ili do 


tego potrzebne s
 zwycill:stwa u sie- 
bie z Baildonem Katowice;:, Pogoni
 
Siedlce i AZS Gliwice, a na wyjez- 
dzie z AZS A WF Gdansk. Tymcza- 
sem w ostatnim meczu z Nordisem 
Zielona Gora nie wyst
il Siergiej 
AzwaZyilski, ktory pracuje w Nowyrn 
Targu (szkoli tam adeptow tenisa) i 
Dariusz Lasek, prowadz
cy obecnie 
indywidualn
 dzialalnosc gospodar- 
cz
 i zajmuj
cy si
 tenisem tylko dla 
przyjemnosci. Z pozostalych zawo- 


rozgrywek sezonu 1996/97 bez tre- 
nera, dzialaczy i z cZII:sciowym tylko 
zabezpieczeniem fInansowym. Aktu- 
alnie nie maj
zawodnicy placone za 
listopad, grudzien i styczen, lecz 
mimo tego postanowili dograc do 
konca rozgrywek. S
jeszcze szanse 
na utrzymanie w ekstraklasie, ale do 


Utrzymac 
ekstraklas
 


(h) 


dnikow podstawowej czworki An- 
drzej Sobota pracuje na stacji ben- 
zynowej Iwopol, a Mariusz Haduch 
jest na zasilku dla bezrobotnych. 
Widac z tego, ze sytuacja jest 
nieciekawa. Umowa ze sponsorem z 
Jedlicza (RafIneril"!) jest podpisana do 
konca czerwca 1997 roku. W
tpliwe, 
czy przy spadku zostanie przedluzo- 
na, ale nie wiadomo tez, czy nadal 
bll:dzie kontynuowana w przypadku 
utrzymania. W Karpatach kaMa sek- 
cja sarna musi zadbac 0 srodki fInan- 
sowe na swoj
 dzialalnosc. Jak na ra- 
zie sponsorow, ktorzy wspomogliby 
pingpongistow za bardzo nie widac. 
W sytuacji, gdy tylko natychmiasto- 
wa pomoc organizacyjno-fInansowa 
moze przyczynic sill: obok strony spo- 
rtowej do uratowania dla Krosna eks- 
traklasy, wladze samorz
dowe win- 
ny podj
c dzialania ratunkowe, poki 
jeszcze nie jest za pozno. Krosnu 
chocby ze wzglll:du na pingpongowe 
tradycje przynalezy sill: tenisowa eks- 
traklasa. 


A. Jasionowski Str. 16 


PAWILOl\T MIi:H LOWY 
SANOK. D.\BBOWKA 
01. Staehowieza I!I teL 304-83 
POL E C A 
szeroki wyb6r mebli: 
. POKtUOWY
 r:7l 
. Ml..ODZIEZOWY
 L=.J 1[Dl m 
.WYPOC
OWY
 II a _II' a 'I 
. KIJCHENNY
 
. BIUaOWYOL 
Meble produkowane s<\ przez renomowane 
fumy krajowe. 
SPRZEDAt MElLI ZA GOT6wK
 I HA RATY !!! 
Zapmszamy !II 
codziennie w godz. 9 . 17 A 
w soboty w godz. 9 - 13 
Dowoz zakupionych mebli do 50 Ian 
GRATIS I!! 


O
,,
 ,t
 ... taltlZe Qd drewttKl" . 
W cL;:'Ra 


Krosno, ul. Staszica 6, tel.(O 13) 43-209-71 w.4 
San ok, Hala Targowa 1 pi
tro, tel. (0 137) 366-63 w. 341 
najnizsze cenv VI regionie 
ZAPRASZAMY DO REKLAMY 


.
:::: ......,
.'.. ::'
.
,. -.....;: 
 ..:om""''''''''''":  

a 

a 

 t
 
1-- --- 
;p' 


"." : 


-.- '-.' ... 
. ' 
. .. 
,. ,'STJHL.  


'.y, 


. .. ..;.. 
4/f:t ,
.. 
;, .. '"ow' .. . .. .. ..", 
:r;'.i.\..,if... mI:!:TIHL@ 
dt",;;;1 . _ 


. c':. 


.. 


">. ' -:: 


Przy zakupie pilarki STIHL 


026,029,OJ6,OJ9,044,064 
W okresie 03.02 - 31.03.1997 


otrzymasz w prezencie 
siekiel'@ firmy STIHL 1250gnOcm 


ZAPRASZAMY! 


ANDREAS STIHl Sp. z 0.0., Pozna". ul. Druskienicka 8/10 
S pn..... p rollll", WJltaRre autotyz_i dealel'zy: 


Bln:za 106. tel. 118; D
blca - Rzes20wska 14 tel. 70-40-28; Gorllce - 
Krzywa 16; Jaroslaw - 50bieskiego 9a, tel. 27-10-24; Jaslo. Plac Targowica; 
Kros_ - Piastowska 17a, tel. 432-75.99; LeiaJsk - Mlckiewicza 22, tel. 42- 
04-11 LubiKZOw - 50biesklego 17, tel. 320-143, t.aiK:ut - Romana Turka 25, 
tE'l 46-40; Mlelec T Kosciuszki 23, tel. 25-31, Krotka 5; przemySl - 
Wilsona 3, tel. 090375473. Rzeszaw - Targowa 9, tel 38-215, Warszawska 
16, tel. 37-{)24; Sanok - F. Gieli 19. tel. 30.1 ';3, StrzylOw - Koczeli 9, tel. 
919; Tarnow - Romanowicza 1, te'. 212-132, Krakowska 36; Ustrzykl Doine 
- R\ nek 6, tel 23-89 


PODKARPACIE 


- 
ORZECBOWKA 


/(ofo tBrzozowa 
tel. «()'13) 43-424-11 w. 397 


PRODIJKCJA MEBU 


- pokoJowe 
- mIodzle1owe 
 
- kucheme 
'@ - stolv i lawostolv 
Na indywidualne 
zamowienia 
Z plyty laminowanej 
i W okleinie naturalnej, dqb 


RATY BEl tJRAltTOW 


Agencja Turystyczna "LUPUS" 
38-400 Krosno, u. Lwowska 21 
(Hotel Krosno) 
OGt.ASZA 
przetarg na sprzedaz 
AUTOBUSU H-10-11 
rok prod. 1989, 
cena oszac. 40 tys. zt 
Przetarg odb
dzie si
 
5 marca 1997 r. 
o godz. 10.00 w Biurze Agencji. 
Blizsze informacje: 
tel. (0-13) 432-26-99 
lub (0-13) 432-30-97 
Przyst
pujqcy do przetargu 
winni wplaci610% 
ceny oszacowania do godz. 9.00 
w dniu przetargu w kasie Agencji 


Gabinet stomatologiczny 
ELDENT 


lek. stom. Elzbieta Pers 
" stomatologia z'!Ichowawcza 
" protetyka (mQ$ty, korony, protezy) 
" profilaktyka -Iakowanie z
b6w 
Ponied
iaiek, Pi
tek cd goelz. 16.00. 

rosno, ul. Krakowska 88 
tel. 43-276-36 


ELEKTRONARZ
DZIA 


Wypozyczalnia 


Krosno, ul. KOLEJOWA 6 
(Sklep "Remont") 


Terapia biorezonansowa 
wszystkich chor6b 
wewn
trznych 


P.w. "DOMSTAL" S.A. 

 38-200 Jasto, ul. Lwowska 4 
V Tel./fax: (0-13) 44-687-12 


OFERUJE: 
MATERIAt. Y BUDOWLANE 
. panele boazeryjne MDF 
- panele podtogowe KRONOFLOOR 
- ksztaltownikl zimnogitte - citc'e na wymiar 
- blachy dachowkowe i trapezowe ocynkowane 
powlekane 
- blachy ocynkowane i aluminiowe 
- wykonywanie obr6bek blacharskich 
- stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana 
- rynny aluminiowe lub miedziane 
- pIyty kartonowo-gipsowe "KNAUF"-konstrukcje 
szkieletowe 
- materialy izo'acyjne 
. elewacje - siding winylowy, stalowy lub 
aluminiowy 
- kleje i masy szpachlowe 
- materialy do dociepleri budynk6w-wykonawstwo 
- tynki mineralne i akrylowe 
ZAPRASZAMY: Poniedzialek. Sobota 
PROWADZIMY SP llZEDAZ NA BATY n 
PROMOCJABL;A.CHDACHOWKOW¥CH 
, JAAPEZPWYCH I AkCESORJI 


Hurtownia owocow i warzyw 


TROPICANA 


Polecamy: 
.. SzerolG} gam(: owoc6w i warzyw 
.. Przetwory owocowo--warzywne 
Skup produkt6w rolnych 
DOJRZEWALNIA BANANOW ( '
 
GWARANTUJEMY NAJWYZSZ,.pAKOSC . 
 
.. SANOK ul. Stapinskiego 2 (budynek santex:)" '. 
 ' 
tel. (0-137) 313-10 w.21 
.. KROSNO ul. Lewakowskiego 31, tel. (0-13) 43-258-56 


l 


r :
 - _ Firma Handlowa 

.o: "ELA" Sp.ZO.O. 
Hurtownia Materiatow Budowlanych 
38-200 Jaslo 
AU TO RYZOWA NY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 


ZTS "GAMRAT" S.A. 
Rury: 
- kanalizacyjne, 
- wodoci
gowe, 
- gazowe, 
System rynnowy, 
Kanalizacja wewn
trzna. 


HUT A FLORIAN 
Blachy: 
- powlekane, 
- trapezowe, 
Blacho-dachowka. 


POLIPLAST 
Ksztaffki kanalizacyjne, 
Studzienki. 


JOPEK, BRAAS - dachowka 
ONDULINE - ptyty faliste, 
VELUX - okna dachowe, 
MATIZOL GORLlCE, ROCKWOOL - materiafy izolacyjne, 
WOLA RZ
ZINSKA - ceramika budowlana. 
PORTA - stolarka drzwiowa. 
ponadto w ciagtej sprzedazy: 
- cement, 
- wapno, 
- stal i inne 
Punkt sprzedazy czynny od poniedziatku do pi
tku 
w godzinach 7.00 - 16.00 
oraz w soboty 8.00 - 14.00 
Jaslo, ul. Towarowa 18 Gorlice, ul. Szopena 
tel. fax (0-13) 44-687-01 tel. (0-18) 52-87-78 
I
 (0-13) 44-680-51 ? 


PODKARPACIE 


Str. 17 


... 


'« 


6.00 
8.00 
6.22 
8.40 
9.05 
9.15 
9.30 
10.00 
,JO,50 
11,10. 
.11.15 
12: 1D 
.12,20 
12;50. 
.13:15 
13.35 
13.40 
13.55 
14.()0 
,14,15 
..'4.40 
14.50 
15.10 
15.25 
15.50 
16:15 
.16.40 
17,00 
'.17.25 
.18.00 
19.00 
.19.30 
20.10 
'.22.05 
22.30 
23.00 
'23,30 
1.05 


6A5 
7.05 
7;10' 
1.50 
8.00 
8.30 
'9.00 
..9.30 
10,00 
10,25 
12;30 
.13.20 
14.15 
15.30 
J5:40 
16:10 
16.30 
17.00 
18:10 
18,;!5 
19.05 
1!t35 
21,30 
.21AO  


ill 
22.10 
23.00 
2.25  
Sroda 
26.02.97 


PROGRAM 1 


Kawa czy herbata? 
"w sieci" - serial USA 
Muzyczna Jedynka 
Studio pod pifi1cioliniq 
Gimnastyka 
Mama i ja 
Domowe przedszkole 
"Milagros" - serial wloski 
Stawka wifi1ksza niz szycie 
Telezakupy 
Zanim powiesz rozw6d 
Agrobiznes 
Magazyn Notowan 
Gdzie Sq nasze pieniqdze 
Tajne oblicze muzyki 
Gose dnia 
Jfi1zyk filmu 
Zgadnij, wykaz sifi1! 
Sztuka przekonywania 
Oczywiste nieoczywiste 
Arcydziela: George Grosz - serial ang. 
No problem 
Bron sifi1! 
"Nieustraszeni" - serial kanad. 
Dla mlodych widz6w Harmider 
Telezawody 
Cl:asy 
Teleexpress 
"Moda na sukces" - serial USA 
Miliard w rozumie 
Wieczorynka 
Wiadomosci 
"Zabojcy z autostrady" - film USA 
Sceny domowe 
W centrum uwagi 
Zycie na pointach 
Studio sport 
"Rosyjski ragtime" - film fab. 
PROGRAM 2 
Kurs jfi1zyka C!ngielskiego 
Sport telegram 
Poranny magazyn Dw6jki 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Programy loklane 
"Zwariowany tata" - serial USA 
Swiat kobiet 
"Walcz'lc 0 ich przetrwanie" - serial dok. 
Truskawkowe studio 
Studio sport 
Skrzydla blizej marzen 
"Doktorz alpejskiej wioski" - serial niem. 
Studio sport 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
Reportaz 
Swiat wok61 nas 
5x5 
Camerata 2 
Programy lokalne 
Jeden z dziesifi1ciu 
Ekspres reporter6w 
Truskawkowe studio 
Sport telegram 
Reporterzy Dw6jki przedstawiajq: 
"Hospicjum" Grand Prix Mifi1dzynarodowego 
Festiwalu Film6w Katolickich 
- Niepokalan6w '96 
"Operacja t.azarz" - serial ang. 
997 
Studio sport:Mecz towarzyski w pilce nomej : 
Polska-Brazylia 


POLSAT 
6.00 Central Park West - serial USA 
7,00" Poranek z Polsatem 
8,00 Polityczne graffiti 
8;1? Klub Fitness Woman 
8.30 Ufozaury - serial animo 
..9,00 Druzyna "A" - serial USA 
10.00 Zar mlodosci - serial kanad. 
11.00 Miasteczko Twin Peaks - serial USA 
12,00 Disco Relax 
13.OQ Oskar 
13.30 Sztuka polityki 
14,0.0 Kuba zaprasza 
14.30 Czas na naturfi1 
15.OQ HALOGRA!MY 
15.20 Ye!Ye!Ye! 
15,W Czarodziejka z ksifi1zyca - serial animo 
AeA!? Link Journal 
",6.45 Gwiazdy i rozgwiazdy 
17:1Q Kalambury 
17.40 Skrzydla - serial USA 
18.10 Swiat wedlug Bundych - serial USA 
18.40 Moim zdaniem 
18.45lnformacje 
19.00 MacGyver - serial USA 
19.50 Losowania LOTTO 
20.00 FILM TYGODNIA 
Herkules i Amazonki - film USA 
21.4Q Reportaz 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Gliniarz i prokurator - serial USA 
23.30 Na kazdy temat 
0.30 z:ar mlodosci - serial kanad. 


- 


6;00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Kate i Allie" - serial USA 
8.22 Muzyczna Jedynka 
9.05 Gimnastyka buzi i jfi1zyka 
9.15 Mamaija 
9.30 Domowe przedszkole 
1().00 "Cagney i Lacey" - serial USA 
10.50 Muzyka lagodzi obyczaje 
11,15 Gotowanie na ekranie 
11.30 "Swi(!ty kamien" - film dok. 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowan 
12.50 Mam prawo 
13.20 Opowiesci baltyckie 
13.40 W plener 
13.55 ZwierzQta swiata - serial dok. 
14.25 Zywioly 
J4,35 Taki pejzaz 
15.19 Opowiesci 0 smakach 
15
5 "Tom i Jerry" 
- serial USA 
Gimnastyka umyslu 
Ciuchcia 
Diariusz rzqdowy I ..... 
Teleexpress 
"Moda na sukces" 
- serial USA 
Zytw rodzinie i przetrwat 
Filmidlo 
Credo 
Program publicyst. 
Wieczorynka 
"Nash Bridges" 
- serial USA 
Cafe Fusy 
Pegaz 
W centrum uwagi 
"Csapo de Csapi" 
- film w(!gierski 
0.25 Si6demka w Jedynce 
1.15 "Wspomnienia 
o Celine'ie" - film dok. 


.17.50 
18.00 
18.20 
18.45 
19..00 
2().10 


6.45 
7,05 
.7:.1 0 
8,00 
8.30 
9.00 
9.30 
10.00 
10:25 
11.50 
13.20 
14:10 
14.25 
14.50 
1S.0p 
15.25 
16.30 
17.00 
18.10 
18.35 
19.05 
19.35 
.20.00 
21.30 
21:35 
21.45. 
22.40 
0.20 


Czwa
tek 
27.02.97 


PROGRAM 1 


6.00 
8.00 
8.23 
8.40 
8.50 
9.15 
9.30 
10.00 
10.50 
11.10 
11,25 
12.10 
12.20 
12,50 
13.25 
13.45 
14.10 
14.30 
14.50. 


Piqtek 
28.02.97 


PROGRAM 1 


Kawa czy herbata? 
"Miasteczko na granicy" - serial kanadAr. 
Muzyczna Jedynka 
Klapsik 
Dzieci dzieciom 
Mama i ja 
Kolory 
"Kontratak" - serial kanad.-fr.-USA 
Aukcja 
Kalendarz pani domu 
Taki jest swiat 
Agrobiznes 
Magazyn Notowan 
Klub samotnych sere 
Pani Jola zmienia swoje zycie 
Tw6rcze szkoly 
Ksiqzki, kt6re wstrzqsnfi11y swiatem 
Jesli nie Oxford, to co? 
No problem 
..15..00 
.'5.10 
15.15 
15.25 


Wiadomosci 
Agroliga'96 
Program dnia 
,,5zkoIa2BTa1ych serc" 
- serial australijski 
.. .', ] 1 '6 5: . 5 1 . . o s .. 
:
s
ort, wielka 
. . Malowanki Franka 
Firanki 
16.40 Reportaz 
17.00 Teleexpress 
17.25 Tata, a Marcin 
Kl'08no: 01. KletOwka 15 ; 17.35 d'dZial... 
tel. (0-13) 43-620-34. 43-620-64 
17.55 Bezpieczniej 
Skiep fhmovy 
..18.10 Randka w ciemno 
"Mat-Predom Service- · 19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomosci 
01. Woj8ka PoI8Idego 11 20.10 "Na szlaku Alleluja" 
teL (0-13) 43-281-29. 43-244-17 -film USA 
Dealer 21.30 Przyjaciele 
I 22.30 W centrum uwagi 
,... - , -..- 
 i 23.00 Gielda 
23.10 Nocny Klub Jedynki 
0.35 "Panienka z pocztowego okienka" 
- komedia kanad. 


15.50 
16
1S 
16.40 
1(.00 
1-;
2S 


. HURTOWNIA . 
REGIONALNA 
A.GD 
STV J!OTQ 


21.05 
22.00 
22.30 
23.00 


PROGRAM 2 
Kurs jfi1zyka angielskiego 
Sport telegram 
Poranny magazyn Dw6jki 
Program lokalny 
"Dzieciaki, klopoty i my" - serial USA 
Swiat kobiet 
"Zwierz(!ta Australii" - film USA 
Klub Pana Rysia 
Studio sport 
Koncert na zyczenie 
"Okavango" - serial USA 
Muzyczne nowosci Dw6jki 
Clipol 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
"Dziewczyna z przeszlosci" 
- serial australijski 
Studio sport 
5x5 
Gospodarczy przeglqd Dw6jki 
Programy lokalne 
Jeden z dziesifi1ciu 
Bez znieczulenia 
Klub Pana Rysia 
Studio sport 
Sport telegram 
Halo weekend 
"Rzeka Nadziei" - serial franc. 
Teatr Dw6jki: Kazimierz Orlos "Piranie" 
"Jedyny sposob to przemoc" 
- film niem. 


POLSAT 
6.00 Na poludnie - serial kanad. 
7:00 Poranek z Polsatem 
7,55 Poranne informacje 
8.00 Polityczne graffiti 
8,15 Klub Fitness Woman 
8.30 Czarodziejka z ksifi1zyca - serial animo 
.9.00.. MacGyver - serial USA 
10.00 Zar mlodosci - serial kanad. 
11:00 Gliniarz i prokurator - serial USA 
12,00 Jestesmy 
12.30 Plac sloneczny 4 
13:00 P.M.A.M GRA!MY 
14.00 Motowiadomosci 
14.30 Link Journal 
15.00 HALOGRA!MY 
15.20 Ye!Ye!Ye! 
15.30 Ufozaury" serial animo 
16.15 Nie tylko dla dam 
16045 Portret pamifi1ciowy 
17;10 Kalambury 
17.40 Skrzydla - serial USA 
18.1Q Swiat wedlug Bundych - serial USA 
18.40 Moim zdaniem 
19.00 Druiyna "A" - serial USA 
19.50 Losowania Lotto 
20.00 Nieustraszony - serial USA 
21.00 Starsky i Hutch - serial USA 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Gliniarz i prokurator - serial USA 
23.30 Sztuka informacji 
23.55 4 x 4 
0.30 Zar mlodosci - serial kanad. 


6,45 
7.05 
7.10 
8.00 
8.30 
9..00 
9.30 
dok. 
.'0.00 
10.25 
13.20 
t4.15 
14.25 
15.00 
15.25 
15.35 
16.10 
16.35 
17.05 
17.30 
18.00 
18.1D 
1
.35 
19.05 
19:35 
20.00 
21.30 
21.50 
22.50 
0.25 


PROGRAM 2 
Kurs jfi1zyka angielskiego 
Sport telegram 
Poranny magazyn Dw6jki 
Program lokatny 
2.Pelna chata" - serial USA 
:Swiat kobiet 
"Odkrywanie 7. kontynentu" - serial 


Ale heca 
Studio sport 
"Oh, Zuzanno!" - western USA 
Muzyczne nowosci 2 
Clipol 
"Lucky Luke" - serial animo 
Akademia Zdrowia Dw6jki 
"Wojenne Podole Szlomo Wolkowicza" 
- film dok. 
Zwierzfi1ta wok61 nas 
Jeden na jeden 
Mixer 
Programy lokalne 
Panorama 
Programy lokalne 
Va banque 
Tele Wizje kultury 
Paragon 
Dozwolone od lat 40 
Sport telegram 
"Ostatni carowie" - serial USA 
"Ulice Los Angeles" - film USA 
Muzyka rozrywkowa 


POLSAT 
6;00 Starsky i Hutch - serial USA 
7.00 Poranek z Polsatem 
8.00 Polityczne graffiti 
8.15 Klub Fitness Woman 
8.30 Ufozaury - serial animo 
9.00 Druzyna "A" - serial USA 
10.00 Zar mlodosci - serial kanad. 
11:00 Gliniarz i prokurator - serial USA 
12,OQ Klip Klaps 
12;30 Redakcja 
13,00 Nie tylko dla dam 
13.30 Fundacja POLSAT 
14.00 Sztuka informacji 
14.30 Portret pamifi1ciowy 
15.00 HALOGRA!MY 
15.20 Ye!Ye!Ye! 
15.
O Czarodziejka z ksifi1zyca - serial animo 
16.15 Kuba zaprasza 
16.45 Klub satyryk6w 
17 .10 Kalambury 
17.40 Skrzydla - serial USA 
18.10 Swiat wedlug Bundych - serial USA 
19.00 MacGyver - serial USA 
19,50 Losowanie LOTTO 
20..00 Straznik Teksasu - serial USA 
21.00 Kojak - serial USA 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.20 Polityczne graffiti 
22.30 Biznes tydzien 
22.45 Apartament Zero - film ang. 
1.DO Playboy 
. 2.00.. Zar mlodosci - serial kanad. 


7.00 
7.15 
7.30 
8.00 
8.40 
8.55 
9,10 
9.35 
10.30 
11.00 
11.30 
12.00 
13.00 
14.20 
16.30 
17.00 
17.20 
17.55 
18.10 
19.00 
19.30 
20.00 
21.55 
22.35 
23.45 
1.35 


7.00 
7,10 
7.30 
7.55 
8.30 
9.30 
10.00 
10.30 
serial 
11.00 
11.30 
13.30 
15.00 
15.30 
16.00 
11.00 
18.00 
18.10 
18.35 
19.05 
19.35 
2000 
20..50 
2.1.00 
21.30 
22.00 
24.00 
0,10 
0,25 


6.30 
7.30 
8.00 
9.00 
9.30 
10.00 
H.OO 


Sobota 
1.03.97 


PROGRAM 1 


Eko echo 
Z Polski 
Wszystko 0 dzialce i ogrodzie 
Agrolinia 
Program dla dzieci 
Dzielo - arcydzielo 
Ziarno 
5-10-15 
Z zolnierskiego plecaka 
"Pieprz i wanilia" 
Klinika zdrowego czlowieka 
Wiadomosci 
Walt Disney przedstawia 
Studio sport 
"Bill Cosby show" - serial USA 
Teleexpress 
Od przedszkola do Opola 
TransAntarctica 
"Klient" - serial USA 
Wieczorynka 
Wiadomosci 
"Raj na ziemi" - komedia USA 
MdM po godzinach 
Sportowa sobota 
" Nierozl'lczni" -horror prod. kanad. 
"Porwanie" - film prod. wloskiej 


PROGRAM 2 
Panorama 
Muzyka folkowa 
Tacy sami 
"Spotkanie z Hannq Barberq" 
Programy lokalne 
Klasztory polskie 
Male ojczyzny 
Kino bez rodzicow: "Tajna misja". 


Krfi1ciola 
"Zycie obok nas" - serial dok. 
"W duchu i w prawdzie" - film dok. 
Familiada 
"Bar Atlantic" - serial prod.TVP 
Wielka gra 
"Zagubiony w czasie" - serial USA 
Panorama 
Programy lokalne 
Va banque 
Wydarzenie tygodnia 
Szalone liczby 
Czas na sport 
Siowo na niedzielfi1 
Panorama 
KOC-Komiczny Odcinek Cykliczny 
"Sympatyk" - film fab. 
Panorama 
Sport telegram 
Muzyka rozr. 


12.35 
13.00 
1$.05 
15.35 
16.1$ 
16.45 
17.45 
19.00 
19,5Q 
20.00 
ZJ .00 
22.00 


POLSAT 
Disco Relax 
W drodze 
Straznik Teksasu - serial USA 
Co jest grane? 
Candy-Candy - serial animo 
Rajska plaza - serial USA 
WIELKIE FILMY, 
WIELKIE GWIAZDY: 
Smierc rewolwerowca - film USA 
Zaliczana do klasyki westernu opowiesc 
o szeryfie uparcie trwaj
cym na 
stanowisku wbrew woli mieszkancow 
miasteczka, zmll:czonym narzuconymi 
rygoraml. 
Oskar 
Taniec na ulicach - film aog. 
RII:ce, ktore lecz
 
Oto Polska 
Miss. Telewizji 
Powrbt do Edenu - serial australijski 
Starsky i Hutch - serial USA 
Disco Polo Live 
Losowania LOTTO 
Grom w rajn - serial USA 
Cobra - serial USA 
Linia zycia - film USA 
Student medycyny Wright, pragnllc 
zglll:bic tajemnicII: smierci, postanawia 
wraz z czwork
 rowiesnikow 
przeprowadzic niezwykly eksperyment, 
ktory ma potwierdzic. ze Zycie nie . 
kOllCZY sill: .wraz z ustaniem pracy serca.. 
Ned i Stacey - serial USA 
Playboy 
Krew bohaterow - film USA 
W zdegenerowanym spoleczenstwie 
przyszlosci kr6Iuj
juggersi. zawodnicy 
brutalnego footbalIu, w ktorym pilkij: 
zastll:puje czaszka psa. Lider druZyny 
zmierza do Czerwonego Miasta, by 
walczyc z zawdowcami 
Muzyka na BIS 


0,05 
0.35 
1.25 


3.10 PODKARPACIE 


Str. 


18 


- POLSAT 


--:.-... :::
- -
-

-
- -"--- -.;.' 
'.. 
PQ.xied'ziaJ
k 
.3.03.97 


,:::: . 


/,..:.......,.. ..... 


,,::. 
Wfd
ek 
4.03..97 


7\:. t"> .. d ... ..J' ..' 1 .' 
J vIe zte a 
.2,03
97 


'6:00 
7.00 
7.55 
8.00 
MO 
.8.
1') 
9.30 
10.30 
11.3Q 
12J:io 
:j12c2O 
'12;30 
13'3() 
1.4.00 
14.30 
14.55 
1525 
15:50 
'6..oq 
.1
.15 
16M 
17.45 
18.1
 
-18.40 
18,45 
19.00 
,19.50 
2Q.f)O 

1

 

:OO 
22;25 
!IIi 
22,.35 
...23,30 
.23:55 

 ..0.30 


Muzyka na dzien dobry 
Poranek z Polsatem 
Poranne informacje 
Polityczne graffiti 
Czarodziejka z ksi
Zyca - serial anim 
MacGyver-senalUSA 
Zar mtodosci - serial kanad. 
Gliniarz i prokurator - serial USA 
Kalambury 
HALOGRA!MY 
Ye!Ye!Ye! 
Herkules - serial USA 
Dyzurny satyryk kraju 
Oskar 
Telepuzzle 
Redakcja 
Ufozaury - serial animo 
Bractwo Biafego Orta 
Informacje 
Kalambury 
Ptonitca pochodnia - serial meksyk. 
Sknydfa-senalUSA 
Swiat wedtug Bundych - serial USA 
Moim zdaniem 
Informacje 
Druiyna "A" - serial USA 
Losowania LOTTO 
Na potudnie - serial kanad. 
Central Park west - serial USA 
Informacje i biznes informacje 
Polityczne graffiti 
Miasteczko Twin Peaks - serial USA 
Sztuka sprawiedliwosci 
Motowiadomosci 
Muzyka na BIS 


.

  


......... 


...... 


j""" , PROGRAM i 


" ....,.,-= PROO
'i 


'.. PR 


M"1 


.. 
, 
!  
q:oo Kawa czy herbata? 
.8
OO' · "Dobranoc, kochanie" - serial USA 
8:40 Cz
stochowa'96 - V Krajowy Festiwal 
Mlodych Wykonawc6w Piosenki 
9.05 Gimnastyka 
9.10 Mama i ja 
9.30 Domowe przedszkole 
11[00 "Nie ma jak w domu" . serial australijski 
10;50 Pomidor ; 
.11,10 Od niemowlaka do przedszkolaka 
n;25 Teatr jak zycie 
I 
11.50 Miniatura filmowa 
12.10 Agrobiznes 
1220 Magazyn Notowali 
12:50 Dzieci takie jak nasze 
1.3
05 Dama za kierownicct 
1
:15 Kuchnia 
1
:
 Fantastyczne opowiesci 
1;tSO "Wszechswiat naszego ciata: m6zg" 
i.... . .... - serial dok. 
1420 Tajniki matematyki 
,14:4i1 Kwant 
15
10 Programik dla zwierzqtek 
1
.1f> Program dnia 
'i$;
; .Chwila z bajk q . - serial animo 
'15,50 R
j 
16.15 Tik - Tak 
16,40. Sejmograf 
J7pO.' Teleexpress 


1,00 Rolnictwo na swiecie 
7.15 Notowania 
7.46 Dom 
8.05 Poranek filmowy 
.8.35 Teleranek 
8.55 Otworz drzwi 
9.00 "Flipper" - senal USA 
..9A5 . Zaczarowane kalosze Williama 
10.0,0 W Starym Kinie: "Sztuka latania" 
- komedia USA 
11.45 "Spotkania z Janem Paw/em II. 
12.00 Aniol Panski 
12.20 Rozmowy na koniec wieku 
13.00 Wiadomosci 
13.1Q Tydzieli 
13
40 Zwierz,ta swiata - film dok. . 
14.
 5 "Kariera Nikodema Dyzmy" . serial TVP 
15.05 Archiwum gwiazd 
<35.35 Oko w oko 
)6,35 Z kamerq wsr6d zwiemtt 
'.17,og Teleexpress 
17.25 Smiechu warte 
,17.50 "Dziennik Telewizyjny" 
)8;.1(), .Dr Quinn. - serial USA 
19.og. Wieczorynka 
AIt.3a Wiadomosci 
20;00 "Savannah" - serial USA 
21.00 Decyzja naleZy do ciebie 
. 
1.4Q' Sportowa niedziela 
. 22.25 Reportaz 
. 22:55 Kultura duchowa narodu 
23,3 "Loulou" - film franc. 


6.1.)0 Kawa czy herbata? 
'.00 "Murphy Brown" - serial USA 
8.23 Muzyczna Jedynka 

.40 Sz6stka na sz6stkli1 
9.05 Gimnastyka dla przedszkolak6w 
9.15 Mama ija 
9:30 Domowe przedszkole 
1(1
()() "Doktor Quinn" - serial USA 
10.50 Piraci 
11.10 przyjemne z poZytecznym 
't?1Q Agrobiznes 
1
.20. Magazyn Notowan 
12.
 Prawnik domowy 
13,15 Zaczynamy 
13:2(1 Sila tradycji 
13.35 Powt6rka z historii 
)4;00 Prawdziwa historia niechcianych 
-..: pomnik6w 
14;30 "Oczami okupanta. 
14,50 No problem 
;j5:10' Zyt skuteczniej 
15.2$, "Szkota ztamanych serc" 

...... ... - serial australijski 
1"5.50 Fronda 
16:15; Szatnia 
16.40 Tydzieli prezydenta 

7.()(r Teleexpress 
:17 
5 "Moda na sukces" - serial USA 
.11
50 Poczt6wka z krainy lagodnosci 
,1RetO Forum 
19.00 Wieczorynka 
f9.g(), Wiadomosci 
:20.10 Teatr Telewizji: Victor Hugo .Hernani" 
21.55 MdM c.'''' «. 
22;30:' W centrum uwagi 
23.00 Zawsze po 21 
23:30 Mistrzowie kina: 
I Andriej Tarkowski "Andriej 
Rublow" - film fab. 
"Dzielski: bankietem 
do kapitalizmu" - film dok. 


...- 

::-"f:...:t.:,:-- 


-;
 
,. 
I ;. I?rogram't.18wizj. 
R8gioi1
I...jj I 
" II Jasto il I 
-,"I .... . 

 Czwartek 27.02.97 
18.00 - Sandybell- bajka 
18.20 - Wielka saga zwierzlit - 
film przyrodniczy 
18.45 - Schindler, Hitler i holo- 
caust - dok. film 
. 19.30 - Harry Tracy - film fabu- 
t: lamy 
Piqtek 28.02.97 
18.00 - Bajki polskie 
18.20 - Partita na instrument 
drewniany - film fabularny 
19.40 - 21.30 - przerwa 
21.30 - Koniec gry - film kryminalny 
23.10 - Anastazja - film fabulamy 
Sobota 01.03.97 


PROGRAM 2 
7:00 Echa tygodnia 
. 7.30 "Savannah" - serial USA 
{'I.20 S1owo na niedziel
 
.8.25 . Powitanie 
8.30 ! programy lokalne 
;9.
 i Wsp61nota w kulturze 
.. 11.WO Ojczyzna polszczyzna 
;.19.15 Teatr dla dzieci - .Sceny z Zycia smoI<6w'\ 
: 11.00 "Wyprawa z National Geographic" 
- film dok. 
12
00 Swiat sili1 smieje 
.'13:30 Studio sport 

4:30 30 ton! Lista, lista 
.15:00 Familiada 
15.30 Ulica Sezamkowa 
17.00 "Beverly Hills 90210" - serial USA 
17,50 Halo Dw6jka 
'18.00 Panorama 
16.10 programy lokalne 
· 18,35 Va banque 
19:05' 7 dni swiat 
19:3i:; Dlaczego to my? 
· 21:00 Panorama 
i21.40. "Lotnik" - film USA 
-23.15 Wiecz6r artystyczny 
24.00 Panorama 
[0:10/ Sport telegram 
0: 15 Muzyka jazzowa 
, B 
POLSAT FENIKS  


I'
 


" p .. ..-. . .... .,.. , . ',. , " '. . ......'..' 8 ". '. 
-.. . . . ... 
. - 
. . . . - 
. .- - . 
- . 
.. .. . . 
.. - -- ---- . 
. .. .- ----- ..-_. 
. . -- ---- -" 
... ...., - ..-. 
.. ,. ."- "-- --- 
.
. . "- . .. - .-,- 
..". .. - ,-.---. 
-,_. :
..: c .Co" - ""'. ..... 


,S.'KD
i8 
..:......-..._---...s.__ 


PROGRAM 2 
6:45 Kurs jli1zyka angielskiego 
7,10 Poranny magazyn Dw6jki 
S.Otl Program lokalny 
8.30 "Rodzinna menaZeria" 
. - serial USA 
9;30 Zycie obok nas 
"Cuda pogody"- serial dok. 
10;ep Krzy:z6wka 13- latk6w 
10.25 Familiada 
10.50 Sportowe hobby 

1.10. "Kazdit chwil
 dzieciom" 
- film dok. 
11A5.. Maraton trzeZwoSci 
12,.15 Koncerty na Zyczenie 
13.20. "Zatoka Marlin6W" . pilot serialu nowoz. 
11
30 Clipol 
15.00. "Spider-man, cz/owiek pajqk" - serial anim.. 
15.35 Przygoda z wojskiem 
16,10 Studio sport: NBA 
17.00 Paragraf 2 
1-8.10' Programy lokalne 
18.35 Kolo fortuny 
11;).09. W cieniu Kremla 
19.35 Krzy:z6wka 13-latk6w 
2O
OO "Z archiwum X" - serial USA 

,45 Halo Dw6jka 
21.30 Sport telegram 
21.4p Auto 
22.05 "M.A.S.H" - serial USA 
22;30" Magazyn teatralny 
23.00 "Ostatni kolonizatony" - film dok. 
C,1t) .W holdzie A. Rubinsteinowi" 


:
: 


. .. - 
'" R ..." . . S .' W " .. " B ..'... I "..' 
.. . . - . . 
. ...... - ." . 
.' ...,i;_
',J :'..: : '.,' ,  ... 
.- -- 
.. . " 
;
 J- -: 

.; 


.... 
- 


.:<:;.::;.i_:- ,>::.c 


ui.&:. _.;
 ". .
 !::i.
 _.:i._ .m
:. 


_ __ 
"'v ....,.m=
..."". no 
.Y . fi 


?4
 ppNlS>ZIAtKJ
 PlAfPB" lB. SOBOry 8" 16 
KRO$tJQ;UL. POI)IfA/?P-ACKA 
,TEL/FAX 43-23fMJ5A.J;.241-16 


n.25. "Moda na sukces" - serial USA 
17.50 Sensacje XX wieku 
16;20 Listy 0 gospodarce 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomosci 
20,
10.. "Profit" - serial USA 

1..09' Czas na dokument "Dzikie tab,dzie" 
I .... _ film dok. 

,OO Okno w okno 
22.3t)i W centrum uwagi 
23.:00 Ktokolwiek widziat, ktokolwiek wie... 


;;4!i "Szpiedzy" - serial dok. USA 
D.45 "Zdrada zaufania" - dramat USA 


18.00 - Rysunkowe plansze Billa Cosby' ego 
18.25 - Wiadomosci lokalne 
19.00 - Z ziemi i z powietrza 
19.20 - 21.30 - przerwa 
21.30 - W pyle i krwi - cz. 2 film fabulamy 
23.00 - Krwawe znamill: - horror 
Niedziela 02.03.97 


6.30 
7;30 
8.00 
'8,30 
9.00 
9.30. 
)0:00 
11.00 
;;11..30 


Disco Polo Live 
Jestesmy 
4x4 
Multimedialny odlot 
Klip Klaps 
Jogi lowca skarb6w - serial animo 
Disco Relax 
Pomoc domowa - serial USA 
Lowca przyg6d - serial USA 
Najnowszy amerykriski serial szpiegowsko-; 
przygodowy. G/6wny bohater, Carlton Dial 
jest agentem pracujqcym dla Interceptu, 
tajnej organizacji zapewniajacej ochron
, 
kt6ra dziala na zlecenie agencji 
wywiadowczych calego !;Wiata. Partnerem 
Diala jest Harry, mistrz w wymyslaniu cora': 
to nowych elektronicznych gadzet6w. Obaj 
obracajq sili1 w kr
u mili1dzynarodowych ' 
intryg, romans6w i walki 0 wladzli1. 
j;1
.30 Zew krwi - film USA 
14,1$ Pot,zna dzungla - serial USA 
Dan, szef niezwyklego ZOO mieszczqcego 
sili1 w potli1znej oranzerii, odkrywa 
przypadkowo, Ze dzikie zwierzeta Zyjace pod 
jego opieklt m6wi q ludzkim gIosem... 
1
.45 Klub satyryk6w 
15.00 Benny Hill 
'5.3() Dy:zurny satyryk kraju 
16.00 Informacje 
16;15 Karolina w miescie - serial USA 
16.45 FILM NA TELEFON: 
Brygada uliczna - film USA 
Lut szcz,scia - film ang. 
16:45 Informacje 
19.00 Tekwar - serial USA 
19.so Anatomia sukcesu 
20.00 Herkules - film USA 

.
 KINO SATELITARNE 
. .. Ostatni seans filmowy - film USA 
,23.05 Na kazdy temat 
. 0.05 Program rozrywkowy 
...1.05 Muzyka na BIS 


9.00 - Retransmisja mszy sw. 
PROGRAM 2 18.00 - Wielka saga zwierzlit - film przyro- 
6.45 Kurs jli1zyka angielskiego dniczy 
7
05 Sport -telegram ..i 18.25 - Wiadomosci lokalne 
"7..10 Poranny magazyn Dw6jki 19.00 - Poza wiek XXI (Poza rok 2000) 
!,too Program lokalny 
 19.45 _ Poznajemy Francjc; - film krajo- 
. 8
.. "John, Georgie i reszta" - serial USA I 
 znawczy 
9,00 Swiat kobiet! 
g ".u,. " N t I k .. _ . I d k 
.; 20.45 - Numer 17 - film fabularny 

 "asarymsza u sena o..
 . d . 
10:00. Poludnik 19-sty . Ponle zlalek 03.03.97 
10,25 Familiada 18.00 - Sandybell - bajka 
10,W Studio sport - NBA · 
 18.20 - Z ziemi i z powietrza - film krajo- 
1'.1
 "Smierl: w Wenecji" - film dok. . ., znawczy 
12:(}(J Le
n
rd Bem
tein - s
o

ania 
 muzyk q ) 18.40 _ Annia USA _ film dokumentalny 
1.
.20 "MleJsce zamleszkama . senal ang. .. 1915 KI t t I tk' fiI d k 
14.10 Muzyczne nowosci 2 I . - opo y nas 0 a ow - I m 0 u- 
14.25. Clipol mentalny 
1!j:OO .Przygody Blacky'ego. - serial anim 1 19.40 - Armia USA 
15.25 Akademia zdrowia Dwojki Wtorek 04.03.97 
15.35 Gol 18.00 - Bajki polskie 
1.6,30 5x5 wygrajmy razem 18.20 _ Wiek XXI (Poza rok 200 I) 
.1'7.00 W okolice Stw6rcy . 
. 17 20 P t . k I . D '" k ' 19.05 - Humor zeszytow szkolnych a gra- 
. ogo oWle e 0 oglczne wOJ I . 
17':30 Program lokalny matyka - pr
gram e
ukacy
?y 
18:00 Panorama 19.45 - Chpalbym SIll: ZgublC - film fabulamy 
Hn(J Programy lokalne Sroda 05.03.97 
18.35 Kolo fortuny 18.00 - Auto Classics 
19.05 Reporterzy Dw6jki przedstawiajq 18.25 _ Wiadomosci lokalne 
1R35- Poludnik 19-sty 
21..
 Sport telegram 19.00 - Rysunkowe plansze Billa Cosby' ego 
21.40, Tok Szok 19.20-21.30 - przerwa 
22;40. Pi
l: wieczor6w z Marcello 21.30 - Legenda 0 Bruce Lee - film fabulamy 
Mastroiannim "Pszczelarz" .film fab.; ... 23.00 Anastazja - film fabularny 


POLSAT 
6:00 Muzyka na dzien dobry 
7.00 Poranek z Polsatem 
"8.00 Pilityczne graffiti 
8; 1 Q Czarodziejka z Ksi
Zyca - serial animo 
8.30 MacGyver - serial USA 
9,30. Zar mtodosci - serial kanad. 
10,$ Powr6t do Edenu - serial austral. 
11.30 Miss Telewizji 
12;00 HALOGRA!MY 
12.20 Ye!Ye!Ye! 
12..30 Kojak - serial USA 
13;30 Disco Polo Live 
14.30 Trzy kwadraty 
1;4.55 Tw6j lekarz 
15.25 Czarodziejka z Ksi
Zyca - serial animo 
15;50 Bractwo Biatego Orfa 
16.15 Kalambury 
16.45 PlonClca pochodnia - serial meksyk. 
17.45 Skrzydla - serial USA 
111.15 Swiat wedlug Bundych - serial USA 
..19.00 MacGyver. serial USA 
19150 Losowania LOTTO 
20.00 Rambo 1 - Pierwsza krew - film USA 
21;40 Reportaz 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Gliniarz i prokurator - serial USA 
23.30 Kalejdoskop 
23.55. Magazyn PODKARPACIE 


Ato 


cieka
e! 


Papierowe picni
e zostaly wy- 
nalczione przez Chinczykow w 812 r. 
n.e.. zas w powszechnyrn UZyciu byly 
od 970 r. n.e. Pierwsze banknoty pocho- 
dzenia bankowego pojawily sill: w Szto- 
kholmie w lipcu 1661 r. Najstarszym 
banknotem, ktory przetrwal do dzis jest 
5 dolarow z da
 5 grudnia 1662 r. 
* * * 
Najwyzszl\. cen
 zap\acon
 za 
atlas bylo 340 tys. funtow za atlas Euro- 
py Gererdusa Mercatora, z okolo 1571 
roku. sprzedany w londyilskim domu 
aukcyjnym Sotheby's 13 maja 1979 r. 
* * * 
Pomijaj
c zbiorowe spiewy pu- 
blicmosci stadionow na imprezach spo- 
rtowych, najwi
kszy chor liczyl60 000 
osob, ktore spiewaly unisono w fmale 
konkursu chor6w rozgrywanego posrOd 
160 000 uczestnikow w Breslau (Wro- 
claw), 2 sierpnia 1937 r. 
* * * 
24 lutego 1988 r. Luciano Pa- 
varotti wywolywany byl 165 razy 
przed kurtynll: i otrzyrnal owacjll: trwa- 
j
c
 godzinll: i 7 minut po wykonaniu 
partii Nemorina w "Napoju milo- 
snym" Gaetano Dionizettiego w 
Deutsche Oper w Berlinie. 
* * * . 
Indywidualny rekord wydoby- 
cia w
gla wynosi 221, 5 ton na tydzien. 
zlozony z 5 szycht; naleZy on do Jima 
Marleya i zostal ustanowiony w kopal- 
ni w
gla East Walbotte w Tyne and 
Wear (Wielka Brytania) w 1949 roku. 
Rekord ten obejmuje 48,3 tony w ci
- 
gu 6 godzin. Rekord Narodowego 
Urzll:du ds. WII:gla dla tygodniowego 
urobku zesporu zlozonego z 48 os6b 
wynosi 32 333 tony. wydobyte z naj- 
will:kszego szybu w kopalni wII:gla Kel- 
lingley w Konttingley, w hrabstwie 
West Yorkshire, w tygodniu poprzedza- 
j
cym Boze Narodzenie (tzw. "Byczy 
Tydzien") w grudniu 1982 r. 


Bebe 


Najwyzszy czas rozstac si
 
z wielk
 marynarl(, do ktorej od 
lat zywimy niczym nie uzasadnio- 
n
 slabosc. Moze za to jll kocha- 
my, ze zaslonll milczenia okrywa 
nasz obwOd bioder i brak talii? 
Ten wywatowany bezksztaltny 
twor, ktory ostatnio byl modny 
mniej wifcej siedem lat temu, nie 
moze opuscic naszych sklepow i 
rok w rok uparcie odradza si
 jak 
feniks z popiolow. Polki wcillz nie 
przyjmuj
 do wiadomsci, ze moda 
na lekkie, mifkkie marynarki 
trwa juz dobrych parf lat. 
Tej wiosny wiadomosci S'l 
bezlitosne. Nowa marynarka, a wla- 
sciwie zakiecik, jest bardzo szczu- 
pIa, lekka, ramiona ma podniesione 
tylko minimalnie, za to wyraznie za- 
znaczon
 tali
. Nie ma sily zeby nie 
pominl\.c tej cZII:sci ciaIa lub przejsc 
nad ni
 do porz'ldku dziennego. 
Cala moda opiera si
 wlasnie na ta- 
Iii. Wszystko co jest ciasne, male 
krotkie, dopasowane, a w srodku 
przepasane wl\.skim Uest na topie) 
paseczkiem. Ow paseczek po dlu- 
giej nieobecnosci zapowiada silt na 
przeboj lata. Nie dose, ze zakiecik 
jest ciasnawy, z wyraZnymi cill:cia- 
mi, to czasem redukuje sill: wrll:cz do 
postaci kusego bolerka, ktore odkry- 
wa urocze 58 cm w pasie. Jezeli 
przypadkowo mamy troch
 wi
cej, 
nosimy zakiet dluzszy, nawet bar- 
dziej zbluzowany w biodrach, ale 
zawsze i bezwarunkowo z zazna- 
czon'l tali
. Mamy tu powrot do spo- 
kojnej i stanowczej mody lat czter- 
dziestych i pi
edziesil\.tych z wylan- 
sowanym przez Oiora stylem "New 
look", ktory przywracal kobiecie 
tTywolnose po smutnych latach woj- 
ny. Obserwujemy pewien odwrot do 
kostiumu typu "bizneskobieta" ze 
spodnic
 lub spodniami z tego sa- 
mego materialu co gora. Koniec Ia- 
twizny! Koniec mundurka! Sukces 
calosci zapewnia umiejll:tne zesta- 
wienie roznych kolorow. Oominuj'l 


Odchudzanie 


sie hie 


cukierkowe paste Ie, ale sporo jest 
barw zywych i nasyconych: chabro- 
wego, szafranowego, karmazyno- 
wego. Jak zwykle duzo bieli z ze- 
szlorocznej,lekko przygaslej 
mody eko. Mamy sporo nie- 
zwykle interesujl\.cych tkanin 
z fakturami, boucle, szczot- 
kowatych, wez
lkowatych. 
Ouzo jest jasnych chanelow- 
skich tweedow, w mysl zasa- 
dy: im bardziej tradycyjna 
tkanina, tym bardziej awan- 
gardowy fason. Zobaczymy 
jak przyjmie si
 najnowsza 
dlugose za kolano. Pewnie 
b
dzie wspolistniee pokojo- 
wo z bardzo dlugim i bardzo 
krotkim, przy czym zdecydo- 
wanie najmodniejsZl\. dlugo- 
sci
 lat dziewi
edziesi
tych 
pozostanie mini. Skoro wiad- 
mo jak wygl'lda najnowszy 
zakiecik, dorzucam kilka 
przeciwskazan dotycz
cych 
jego uzytkowania. Nie nosi- 
my go z bLuzkl\. koszulowl\., 
bo jest na to za maly, ani z 
koronkowym body, bo jest 
niemodne. 00 klapy nie 
wkladamy podluznej broszki, 
a do kieszonki chusteczki. 
Przestrzegam takze przed 
szerokl\. i wielkl\. spodnic
. 
Choe kiIka razy przepowiada- 
no schyIek marynarki, nic nie wska- 
zuje, zeby mial wkrotce nastlijJie. Bo 
co bysmy wtedy nosily? 
Moda holIywoodzka zas pro- 
ponuje nie obcisle marynarki lecz 
sukienki plus bolerko, albo sukien- 
ka i na to narzucony plaszczyk. 
Wszystko dokladnie i elegancko 
wykrojone. Niektore letnie i wiosen- 


. 
1 


zakietu 


ne pIaszczyki podobne Sl\. do fartu- 
chow lekarskich, nie tylko z powo- 
du koloru lecz takze kroj maj
 nie- 
co podobny. Kolory wiosennych 


Str. 19 


Psychozabawa 


Czy jestes 
optymistkq ? 


I. Na ogol jestes usmiechni
ta - 
nawet, gdy okolicznosci temu nie 
sprzYJaJI\.. 
TAK-NIE 
2. Nie rozpamill:tujesz przeszlo- 
sci - zawsze patrzysz przed siebie. 
TAK-NIE 
3. Porazki Ci
 nie paraliZuj
 - 
szybko odzyskujesz moc dzialania. 
TAK-NIE 
4. Gdy Ci cos nie wyjdzie to - 
zamiast narzekae - starasz sill: popra- 
wie w miarlt szybko bl
dy, ktore po- 
pelniles po drodze. 
TAK-NIE 
5. Nigdy nie martwisz si
 na za- 


pas. 


Jola 


TAK-NIE 
6. Nawet w trudnych sytuacjach 
starasz sill: bye spokojna i opanowana. 
TAK-NIE 
7. Masz zaufanie do przyjaciol i 
znajomych i darzysz ich sympatil\.. 
TAK-NIE 
8. Nie boisz si
 podejmowae 
trudnych zadan do realizacji. 
TAK-NIE 
9. Nie lubisz ludzi pochmurnych 
i gburow. 
TAK-NIE 
10. Starasz sill: zawsze innych 
wesprzec dobrym slowem. 
TAK-NIE 
Wi
kszose odpowiedzi na TAK 
znaczy, ie optymizmu Ci nie bra- 
kuje. 


ubran aktorek Sl\. albo w tonacji pa- 
stelowej albo czarne. Bardzo rnod- 
ne S'l malutkie zakieciki w jasnych 
kolorach obszywane wzdluz linii rll:- 
kawa albo kieszeni czam
 tasiem- 
kl\., ktora podkresla linill: szycia, a 
urniejct:tnie poprowadzona wyszczu- 
pIa optycznie sylwetkll:. Wiosna juz 
blisko, zadbajrny will:C 0 to by od- 
chudzie siebie i zakiet. 


(b) 


,\1
 


Zielnik domOu/1J r,-<. 


. 


M i 
TA 


Mi
ta jest jedn
 z najstar- 
szych roslin leczniczych swiata. 
Znana byla w medycynie chin- 
skiej, uzywana do balsamowa- 
nia zwlok w Egipcie, wspomnia- 
na w mitologii greckiej i w No- 
wym Testamencie. W zamierz- 
chlych czasach uwazano, ze po- 
budza mozg do myslenia i dla- 
tego uczniowie rzymskich filo- 
zofow uwienczyli nill skronie. 
Hipokrates, Paracelsus i Awi- 
cenna doceniali j
 jako lek na 
pryszcze, ropnie, bole glowy, 
mdlosci i wymioty, a takze sto- 
sowali przy zoltaczce. 
U nas w sredniowieczu naj- 
cz
sciej uzywano mi'rty k
dzierza- 
wej i nawodnej. Radzono miejsca 
po uk
szeniach szerszeni i pszczol 
smarowae sokiem mict:ty lub przy- 
kladae na nie roztarte jej liscie. 
Uwazano tez, iz mleko z parzonym 
lisciem mill:ty pokarm u matek kar- 
mil\.cych wstrzymuje. Swie:ie liscie 
przykladano na czolo przy bolu 


glowy, a na stany ropne przyrz'ldza- 
no specjalne plastry z m'lki karto- 
flanej z suszonl\. mill:t
 albo jej so- 
kiem. 
Mict:ta ma dzialanie uspoka- 
jaj
ce, przeciwskurczowe, prze- 
ciwwymiotne, dezynfekujl\.ce, prze- 
ciwbolowe, pobudzaj
ce wydziela- 
nie sokow trawiennych, bakterio- 
bOjcze, grzybobojcze i przeciwpa- 
sozytnicze. Napar mill:ty w warun- 
kach domowych ma wielostronne 
zastosowanie, glownie przy dole- 
gliwosciach zoll\.dkowych, tak:ie 
przy nerwobOlach, bolach stawow 
i mict:sni. Napar przygotowuje silt z 
.lyzki mill:ty na szklank
 wrz
tku i 
pije sill: po 1/2 szklanki 2-4 razy 
dziennie. W tych samych schorze- 
niach mo:ina stosowae krople rni
- 
towe, po 15 kropli na wodzie lub 
cukrze. 
Zewnct:trznie mi
ty uzywa si
 
w niezycie gardla i jamy ustnej do 
plukania, w formie inhalacji z olej- 
ku przy niezytach nosa, a w posta- 
ci kompresow przy migrenie. 
Swieze i suszone liscie mict:- 
ty mog
 stanowie przyprawII: do 
salat, ryb, farszow rni
snych. 
Swieze posiekane liscie dodaje sill: 
do twarogu i pierog6w, a takze do 
deserow i napojow. Liscie wrzu- 


cone do mleka zapobiegaj'l jego 
warzeniu si
. 


PRZEPISY 


KANApkA Z Mi
T#\ 
i ARCydzi
GLEM 
Pelna garse swieiych. mlo- 
dyeh /iSei areydzi{!gla. taka sarna 
garse mi{!ty, 1-2lyiki stolowe ma- 
jonezu, 2-4 kromki chleba iytnie- 
go. (proporcje dla 2 osob). 
Zemlee liscie w rnaszynce 
do mi
sa lub posiekae bardzo 
drobno, wymieszac. Chleb zaru- 
mienic, nastll:pnie 2 kromki po- 
smarowae majonezem. Posmaro- 
wac z wierzchu grub'l warstw'l 
ziol. Przykryc drugl\. grzank
 lub 
pozostawic odkryte. Podawac po- 
krojony na ewiartki. 


KANdyzOWANE 
LiSciE Mi
TY 
Swiezo zebrane, zdrowe i 
czyste liscie mict:ty moczyc w rozbi- 
tym bialku, posypae z obu stron cu- 
krem pudrem i suszyc w letnim pie- 
kamiku ulozone na pergarninie. Wy- 
suszone przechowuje si
 w szczel- 
nie zarnknilttym naczyniach. 


(brr) 


KrzyiQwka 
dfa M,fus,ttsk,ch 


'Q AN. z 4 'w 
I!nOU(l!/oq 

. . 
PUI!1 '!'llOJ 
MOJ .1!!UI!ZC!Mzo}J 


A) 
2) 
3) 
\4) 
)") 


1. g6rski albo "skladak" 
2. deska, kierownica, k61ka - a jedzie, gdy si
 odpychasz 
nogaml 
3. wrotki na k61kach, bardzo teraz modne 
4. rower na dwie osoby 
5. suniesz na nich po lodzie r Konkurs 
I IIISS J1()'J'() 
. 
I Podkarpacia  


.- 


Konkurs J\lISS-FOTO ..l'owego Podkar- 
pacia" cieszy si
 nieslabn
c
 popularno
ci
. 
Oto trzecia jU:l jego edycja organizowa- 
na przy wspoludziale Agencji RORES 
MODELS z Krakowa. 
1) Konkurs przeznaczony jest dla dziew- 
czyn w wieku 16-24 lat 
2) Kandydatki wysylaj
 na adres redakcji 
zdjll:cie twarzy (portretowe) 0 minimalnyrn wy- 
miarze 100 x 150 nun. Do zdj
c naleZy drn(!- .:
l/"
: . 
czyc infonnacje (kilka zdait) 0 sobie: podsta- 1 
wowe dane, wiek. wymiary, adres, zawod, zain- 
teresowarua. W przypadku dziewcZ)11 niepemo- 
letnich zgodll: rodzicow na udzial w konkursie 
3) Nagrodami w konkursie s
: druk zdjll:cia 
w "Nowyrn Podkarpaciu" i udzial w finale kon- 
kursu, zestaw kosmetykow. propozycja wsp61- 
pracy z Agencj
"Rores Models". Glown
 na- 
gro
est wycieczka zagraniczna do jednego z 
krajow Europy Zachodniej ufundowana przez 
Agencjll: Turystyczno-Handlow
 


) 


"""- '
:.:"""'''::'':--:''---''''''-'''''.,;,,;--«-.' 
. -f 
""-",>-.- 


:-:-.:-.
 


".:::> 


...:'
,.,......._. 


LOPOS EOROTOR 
Zapraszamy do udzialu w konkursie! 


Oto kolejna kandydatka trzeciej edycji konkursu 
Da MISS - FOTO Podkarpacia: Krystyna. 


K ARESZT ZNANE KOMPRES 
KLOCKI 
K CZARUJE 
PANOW I 
1 12 
Z MAtA 1,:'", -- MfiSKI 
ALEKSAN - POCIECHA 
BUTZ 
ORA DZIADKA 
Y 8 17 CHOLEWKI\ 
I 
. r 
z 6 

 FLAMING 
0 I 
14 
DAWNIEJ PlYNIE - , DOC;' I ' 
W PRZEZ @] 
PAN DREZNO JAJA 
K - ,- 
I I 
A NA MJ\Z 
IMI£; PENELOPY 
DZEM MfiSKIE 
BIJI\CA 
SI\DZONY KART A 
Z 
P JEZUSEM 1 5 1 
MSZA W 
A CZYJEJS TYP 
7 INTENCJI tADY 
N SPORT WISUS 
WSCHODU 
PIES NEl 11 
0 NAPOJ BIALY 
SMAK AlKOHO - KRUK 
j-9 LOWY 
K Z 
A 16 .ll\DREM 2 
ZNANY 
M CEZARY 
CZlONEK 
I LUDU 
6 TUREC.-AtTAJ. 
C PODSTAWA RYSA 
10 
Z 
N 1 1 1 2 1 3 I 4 I 5 6 7 : 8 

 12 1 13 1 14
 
I I 
A 


Litery z ponumerowa- 
nych pol utworzq rozwiqza- 
nie. Wsrod Czytelnikow. ktorzy 
do 10 dni od daty ukazania 
si
 tygodnika nadeslq prawi- 
dlowe rozwiqzanie rozlosuje- 
my nagrody. 


ZQ prawidlowe rozwiqza- 
nie krzyiowki z numeru 2/97 na- 
grody wylosowali: 
* Krystyna PACZOSA 
u/. tqkowa 24. Korczyna 
* Edward TOPOLSKI 
Wrocanka 186 A 


KUPON 
4/97 


HORIS 


I 


. 


BARAN (21111 - 20 IV) 


I trzeba byJo sill: tak bac? Juz po wszystkim. Kolejne nowe doswiadczenie 
za Tobll. Juz nie jestes zdenerwowany. Nie jestes teZ rozczarowany. Wszystko 
wypadlo nadzwyczaj korzystnie. NajwaZniejsze, ze nowi znajomi Cill: akceptujll. 
Nie blldZ jednak wobec nich wylewny. Do wszystkiego trzeba podchodzic z dy- 
stansem. W polowie tygodnia skontaktuj sill: koniecznie z Bliinill:tami. 


BYK (21 IV - 20 V) 


W cale nie musialo sill: to wszystko tak skonczyc. W szystko moglo poto- 
czyc sill: inaczej, ale Ty tak obmysliles i tak musialo byc. Co nie znaczy, ze jest 
dobrze. Jest gorzej niz byc moze. Lecz z ka:i:dej sytuacji jest jakies wyjscie i 
trzeba wybrac to najlepsze. BII:dziesz miee glowkowanie przez najblizsze dni. 
Nie zapominaj 0 codziennych obowiltZkach, ktore ostatnio zaniedbujesz. 


BLlZNI{rA (21 V - 21 VI) 


! 
% 


Czasami trzeba z czegos zrezygnowac. Wybieraj zawsze zgodnie z wla- 
snym swrueniem i nie patrz co robi
 inni. Nigdy nie zlapiesz dziesill:ciu srok za 
ogon, tylko co najwyzej dwie. przed Tob
 wa:i:ne chwile w zyciu i nimi glownie 
sill: kieruj. Cos sill: zmieni, z czegos trzeba zrezygnowac, b
dziesz mial pewne 
ograniczenia. Ale przeciez Ty i tylko Ty 0 tym decydujesz. 


RAK (22 VI - 22 VII) 


Po krotkim odpoczynku musisz solidnie zabrac sill: do pracy. Nie przej- 
muj sill: tym, ze cos Ci nie wyszJo. Nikt nie jest doskonaly. W tym tygodniu 
warto by zwrocic uwagll: na pocZ)11ania ukochanej osoby. Cos kombinuje poza 
Twoimi plecami. Trzeba 0 tym koniecznie porozmawiac. Nie zapominaj oobiet- 
nicy danej przyjacielowi. Trzeba sill: z tego w miar
 szybko wywillZ1lC. 


LEW (23 VII - 22 VIII) 


TydzieiJ. bll:dzie bardzo przyjemny. SpII:dzisz miJe chwile z bliskll osobll. 
Wiele sill: 0 niej dowiesz. Moze to czekanie sill: opJacalo? Dobrze ze nie zrezy- 
gnowaJes. Czeka Cill: wyjazd sMbowy. Postaraj sill: dobrze zalatwic wszystkJe 
sprawy i nie wyprowadzaj sill: z rownowagi z byle ppwodu. Musisz byc bar- 
dziej odpowiedzialny. Zadzwoni do Ciebie stll:skniony Koziorozec. 


PANNA (23 VIII- 23 IX) 


Trochll: przeci!lgl1llles stronll:. Niestety, byles za malo taktowny. A poza 
tym nie sluchaJes, co maj
 do powiedzenia Twoi rozmowcy i niepotrzebnie 
wybuchles. Teraz tego zalujesz, ale to juz za poino. Musisz odczekac jakis 
czas, a potem dopiero probowae wszystko naprawiac. Nie zapominaj 0 co- 
dziennych obowiltZkach, szczegolnie tych, ktore zwiltZane sll z Twoj
 rodzinll.. 


WAGA (24 IX - 23 X) 


Jestes jakis markotny ostatnio. Wydaje Ci sill:, ze wszyscy bliscy Cill: opuSci- 
Ii. W kaZdym razie nie mozesz znaleic z nimi wsp6lnego jll:zyka. Trudno. Bywa i 
tak. Ale to w glownej mierze Twoja wina. Masz, czego chcialeS. Za du:i:o ostatnio 
wymyslales dziwnych spraw. Sprobuj w najbliZszych dniach dojsc do rownowagi 
psychicznej. A moze podzielisz si
 z kimS zaufanym swoimi problemami? 


SKORPION (24 X - 22 XI) 


NajbliZsze dni zapowiadaj
 sill: bardzo ciekawie. Wiele sill: wydarzy. Bye 
moze w koncu przeiyjesz prawdziw:t milose. To sprawi, Ze b
dziesz w skowron- 
kach i niewiele z rzeczywistego swiata 
dzie do Ciebie dochodzic. Dobrze by 
byJo, gdybys jednak kiedys zac
J chodzic po ziemi i zastanowil sill:, na ile to 
wszystko, co sill: zawillZ1lJo, ma sens. A moZe nie warto tak sill: anga:i:owac? 


STRZELEC (23 XI - 21 XII) 


Tydzien 
dzie ciekawy. Nte z Twojego powodu. Z powodu tego, co wy- 
darzy sill: u Twych przyjaci61. BII:dziesz musiaJ interweniowae. Cal
 tll: afer", musi 
zalagodzic ktos 0 trzeZwym umysle. I b
dZ stanowczy. Myslll:, ze juz niedlugo 
znajomi Ci podzill:kuj
. Nie zapomnij 0 urodzinach kogos bliskiego z rodziny. 
WypadaJoby w koncu odwiedzie t
 osobll:. Zrob to w najblizszym czasie. 


KOZlOROZEC (22 XII - 20 I) 


Pamill:taj, ze na tym swiecie nie wszystko kr
ci sill: wokol Ciebie. Sll 
momenty, kiedy trzeba zrezygnowac z wJasnego dobra na rzecz czegos lub 
kogos. I nie powinienes miec obaw, jezeli przyjdzie taka chwila w Twoirn 
Zyciu. W tym tygodniu czeka Cill: troch
 pracy. ale poradzisz sobie z ni
 
szybko. Nie zapominaj, ze umowiJes sill: na kawII: z przyjaciolmi. 


WODNIK (211 - 19 II) 


Nadcho
ce dni 
 bardzo pracowite. Dasz sobie w kose, ale bll:dziesz 
z siebie zadowolony. Bo jakos wszystko pojdzie Ci dose gJadko. Szefostwo tez 
b'l:dzie zadowolone z Twoich pOCZ)11af1 i doceni to, co Cill: oczywiscie bardzo 
ucieszy. W polowie tygodnia moze bye najazd rodzinny. BII:dziesz zaskoczony, 
ale szybko sill: przekonasz, ze przegapiles wa:i:ne rodzinne swill:to. 


RYBY (20 II - 20 III) 


Jestes trochll: niepoprawny w swoim zachowaniu. przede wszystkim nie 
paplaj bez zastanowienia, bo dzill:ki temu niektore osoby dowjaduj
 sill: 0 spra- 
wach, 0 ktorych nie powinny wiedziee. Nie dziw si
 will:c, ze potem wielu ludzi 
zna fakty z Twojego iycia. Ten tydzieiJ. pfZ)11iesie pewne zmiany w pracy zawo- 
dowej. Nie bll:dziesz z tego specjalnie zadowolony, ale nie masz innego wyjscia. 


Pod Ii. a it) 
i'c i C Redaktor naczelny: Stanislaw Kulig Zespol redakcji: AI:ldrzej Jozefczyk, Tomasz Korzeniowski. Dariusz Nowak, Tomek Syrek, Sport: Andrzej Hendrzak. WspoJpra- 
co"nic
: StanisJaw Fryc, Witold Gadowski, Robert Kubit, Jola Mazur, Beata Roman Korekta: Lidia Malczyk Sklad i lamanie: Ewa Baluka, Ksawery Gajewski. Malgorzata Ginalska.lwona 
Uliaszyk. Jadwiga Zabawa Adres redakcji: 38-400 Krosno. ul. Slowackiego 4, tel.lfax (0-13) 43-219-05 Biuro Ogloszeit i Reklam: Krosno. ul. Slowackiego 4, tel./fax (0-13) 43-219-05, w godz. 
8.00-16.00; Jaslo. ul. KOSciuszki 37. tel. (0-13) 44-631-36, w godz. 8.30-10.30 i 13.30-15.30. Za tresc ogloszeiI i listow redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci. MateriaJow i zdjll:e nie zamowionych redakcja 
nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrotow. 0 warunkach prenumeraty informuj
 wszystkie placowki "Ruch" oraz urz
dy pocztowe. 
W
da"ca: Nowe Podkarpacie Spolka Z 0.0.. Krosno, ul. Siowackiego 4, teL/fax (0-13) 43-219-05 Nr konta bankowego: BDK O/KROSNO 10701210-1586-2221-0100 
Druk: PoJsko Amerykanskie Towarzystwo Prasowe Sp. Z 0.0. w Krakowie